Baltijos keliui skirta paroda atidaryta Mokesčių inspekcijoje

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ak­to­riaus Juo­zo Bin­do­ko ir žur­na­lis­tės Elo­nos Li­man­tie­nės Bal­ti­jos ke­lio fo­to­pa­ro­da vyks­ta Šiau­lių AV­MI pa­tal­po­se.
Šiau­lių ap­skri­ties vals­ty­bi­nė­je mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je (AV­MI) va­kar ati­da­ry­ta šiau­lie­čių Juo­zo Bin­do­ko ir Elo­nos Li­man­tie­nės nuo­trau­kų, skir­tų Bal­ti­jos ke­liui, pa­ro­da.

Šiau­lių AV­MI vir­ši­nin­kė Auk­sė Tut­ku­tė pa­si­džiau­gė, kad įstai­gos jun­gia­ma­sis ko­ri­do­rius tarp se­no­jo ir nau­jo­jo pa­sta­to tam­pa įpras­ta pa­ro­dų vie­ta, o me­no kū­ri­nius eks­po­nuo­ja ir ne įstai­gos dar­buo­to­jai. Žur­na­lis­tė E Li­man­tie­nė da­bar Šiau­lių AV­MI dir­ba vy­riau­sią­ja pa­ta­rė­ja, o J. Bin­do­kas nuo 1972 me­tų – Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­rius. Ir abu – fo­tog­ra­fai.

Bal­ti­jos ke­lią jie už­fik­sa­vo skir­tin­go­se vie­to­se – E. Li­man­tie­nė aki­mir­kas gau­dė ne­to­li Pas­va­lio, o J. Bin­do­kas pa­sa­ko­jo va­žia­vęs link Pa­ne­vė­žio su sa­vo "Za­zy­te" – za­po­ro­žie­čiu.

Nuot­rau­kos pa­ro­do­je su­dė­lio­tos chro­no­lo­giš­kai – pra­de­dant J. Bin­do­ko nuo­trau­ko­mis die­ną ir bai­giant E. Li­man­tie­nės už­fik­suo­to­mis aki­mir­ko­mis va­ka­re.

E. Li­man­tie­nė su­si­rin­ku­siems pa­pa­sa­ko­jo ir nuo­trau­kų is­to­ri­jas. Vie­no­je nuo­trau­ko­je ma­ty­ti kry­žius, prie ku­rio į že­mę su­smeig­tos vi­sos trys Bal­ti­jos ša­lių vė­lia­vos. 1989 me­tų rugp­jū­čio 23 die­ną ap­link jas bu­vo už­riš­tas juo­das kas­pi­nas, ta­čiau kry­žiaus ati­den­gi­mo ce­re­mo­ni­jos vi­du­ry­je kas­pi­nas pa­ts at­si­ri­šo ir nu­slin­ko ant že­mės.

"Sa­ko, jog ne­ver­ta ieš­ko­ti sim­bo­lių ar pra­smių, bet kar­tais jie pa­tys akis ba­do", – emo­cin­gą aki­mir­ką pri­si­mi­nė Bal­ti­jos ke­ly­je sto­vė­ju­si E. Li­man­tie­nė.

Pa­ro­da yra at­vi­ra lan­ky­to­jams.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Pa­ro­da yra at­vi­ra lan­ky­to­jams.

Komentarai

Keista    Pen, 2019-08-23 / 08:31
dabar VMI turi žymiai mažiau funkcijų (dalis centralizuota), bei darbuotojų, o nežiūrint į tai turi ,,atstovą spaudai", ir dar vyriausiąją patarėją (nemaža kategoriją). Ar ne per didelė prabanga, tokiai mažai įstaigai ???

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.