"Baltojoje vakarienėje" buvo ir "baltos"?

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Apie pu­sę tūks­tan­čio žmo­nių bu­vo su­sė­dę "Bal­ta­jai va­ka­rie­nei".
Nau­jo­sios Ak­me­nės mies­to 70-me­čio pro­ga L. Pet­ra­vi­čiaus aikš­tė­je apie ke­tu­rias va­lan­das ant­ra­die­nio va­ka­rą tru­ko gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nių ren­gi­nys "Bal­to­ji va­ka­rie­nė". Jo­je bu­vo ir al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų.

Vi­du­ry­je aikš­tės ant grin­di­nio su­sta­ty­ti sta­lai bu­vo nu­klo­ti tik bal­to­mis stal­tie­sė­mis. To­kios pat spal­vos rū­bais vil­kė­jo apie pu­sę tūks­tan­čio da­ly­vių. Jie sa­vo su­neš­ti­nes vai­šes – dau­giau­sia ir­gi bal­tos spal­vos – ser­vi­ra­vo bal­tuo­se in­duo­se.

To­kius pra­šy­mus pa­tei­kė ren­gi­nį or­ga­ni­za­vu­si Nau­jo­sios Ak­me­nės se­niū­ni­ja. Dar vie­nas – ga­li­ma var­to­ti tik šam­pa­ną, vy­ną ir ki­tus leng­vus al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus. Ta­čiau ant sta­lo te­ko ma­ty­ti ir stip­res­nių.

"Į ren­gi­nį re­gist­ruo­ja­miems žmo­nėms sa­kė­me, kad tik­rai ne­ga­li­ma stip­rių­jų gė­ri­mų: deg­ti­nės, bren­džio, – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė se­niū­nas Rim­vy­das Juo­za­pa­vi­čius. – Jei kas at­si­ne­šė, ma­tyt, par­ti­za­niš­kai. O mes nė­jo­me ra­gau­ti, kra­ty­ti. Tam at­lik­ti ap­sau­gos ne­sam­dė­me."

Se­niū­nas vi­lia­si, kad atei­ty­je iman­tis or­ga­ni­zuo­ti to­kį pat ren­gi­nį "žmo­nės bus su­pra­tin­ges­ni".

Ta­čiau ne al­ko­ho­lio var­to­ji­mą vie­šo­je erd­vė­je or­ga­ni­za­to­riai pa­va­di­no šven­tės ne­ti­kė­tu­mu – vie­nam ki­tam mies­tie­čiui neleis­ta įsi­jung­ti į va­ka­rie­niau­jan­čių bū­rį to­dėl, kad no­rė­jo patekti be išanks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos. Pa­sak se­niū­no, jie tie­siog atė­jo iš gat­vės.

"Bal­to­jo­je va­ka­rie­nė­je" vai­ši­no­si į mies­to šven­tę kvies­tos de­le­ga­ci­jos iš Uk­rai­nos, Vo­kie­ti­jos, Sa­kart­ve­lo, Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos.

Va­ka­ro da­ly­viai šo­ko, įsi­jun­gė į žai­di­mus, klau­sė­si gru­pės "Už Kū­tės" mu­zi­kos.

Komentarai

kike    Pen, 2019-08-16 / 07:01
Kažkoks labai silpnas rašinėlis, ponas Rušky. O šiaip, renginį teko stebėti iš šalies. Renginys priminė Tarybinių laikų Gegužės pirmąją, kai valdžia liepdavo būtinai dalyvauti demonstracijose. Lygiai tokią nuotaiką stebėjau per šią vakarienę. Na, ant galo, liaudis pralinksmėjo. Pasirodo, buvo ir baltos. Ko ne Gegužės pirmoji...
Jo,    Pen, 2019-08-16 / 09:32
Ir vėl nieko pozityvaus iš šventės neišėjo perteikti. Na, kas čia darosi su tais žurnalistais !!!
valdas    Pen, 2019-08-16 / 10:22
Nu ir kas, kad buvo "baltos"? Juk ne mokinukai susirinko. Girtų nesimatė, o kad žmogus prie geros užkandos taurelę maktelėjo, tai nematau jokio kriminalo. Žmonės gal kiek įsitempę buvo, nes tai - naujiena, valgo aikštėje, nuotraukos daromos, nežino, kaip elgtis. Bus kasmet - įpras ir linksminsis. Ir beje buvo graži programa, ir žmonės gyvai bendravo, kartu vakarieniavo baltai pasipuošę. Buvo labai gražu, visi pakylėti. Kuo žurnalistui neįtiko - nežinau. Daugiau pozityvumo, pons Rušky.
Miestietė    Pen, 2019-08-16 / 15:46
Anemiškas straipsniukas. Įsivaizduokit - tokį renginį suorganizuoti tokioje Akmenėje (beje labai jaukus, švarus, tvarkingas miestas) , tai kiek pastangų organizatoriai įdėjo. Juk ir tas staltieses, ir stalus su kėdėm, ir maistą ne kas nors surūpino, o žmonės patys susinešė! Pagarba akmeniškiam, kad taip telkia bendruomenę. Ir toliau taip, nuo tokiu renginių žmonės gerėja, santykiai šiltėja. Didelis respect entuziastams!
kike    Pen, 2019-08-16 / 16:10
Apsigraibyk, miestiete. Viskas vyko Naujojoje Akmenėje. Laikas įsisąmoninti ir nemaišyti.
Valerija    Pir, 2019-08-19 / 16:30
ponas Žurnalistas savo stiliuje, kaip visada niekur nieko gero nemato..

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.