Naujasis žiedas dviem namams apsunkino įvažiavimą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Nau­ja­sis žei­das ap­sun­ki­no įva­žia­vi­mą į Gar­di­no 17 ir 19 dau­gia­bu­čių na­mų kie­mus.

Įren­gus pir­mą­ją Šiau­liuo­se žie­di­nę san­kry­žą po d­žiu­gios eu­fo­ri­jos grei­tai paaiš­kė­jo, kad nau­juo­ju žie­du džiau­gia­si ne vi­si. Gat­vių su­si­kir­ti­me sto­vin­čių Gar­di­no 17 ir 19 dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams pa­te­ki­mas į sa­vo kie­mą ta­po pro­ble­miš­kes­nis.

Pa­si­tei­ra­vo­me Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je, ko­dėl šių na­mų gy­ven­to­jams ap­sun­ki­no eis­mą. Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Va­len­tas Gi­lys paaiš­ki­no, kad įren­gus žie­di­nę san­kry­žą, va­žiuo­jant Gar­di­no gat­ve tiek nuo Til­žės gat­vės, tiek nuo Ar­chi­tek­tų gat­vės pu­sės, ne­be­li­ko tie­sio­gi­nio įsu­ki­mo į Gar­di­no 17 ir 19 dau­gia­bu­čių kie­mą. Į šių kie­mų te­ri­to­ri­ją įva­žiuo­ti ga­li­ma tik iš pir­mos eis­mo juos­tos, tai yra trans­por­to prie­mo­nėms, ku­rios at­va­žiuos Ly­ros gat­ve. Žie­di­nė­je san­kry­žo­je iš­va­žia­vę į ant­rą eis­mo juos­tą Gar­di­no gat­vė­je, į kie­mus ga­lės įsuk­ti per ki­tą įva­žia­vi­mą ties Gar­di­no g. 15 namu.

Spe­cia­lis­tas pa­ste­bė­jo, kad mi­nė­tų na­mų gy­ven­to­jai ga­li par­vyk­ti na­mo net per du įva­žia­vi­mus. Tik jei va­žiuo­da­mi Ly­ros gat­ve ga­li iškart įsuk­ti į sa­vo kie­mą, tai į žie­dą įva­žia­vę Gar­di­no gat­vė­je tu­ri nau­do­tis kai­my­ni­nio na­mo įva­žia­vi­mu.

„Gy­ven­to­jai tu­ri al­ter­na­ty­vas, kaip pa­tek­ti į sa­vo te­ri­to­ri­ją, dėl to jiems siū­lo­ma ati­tin­ka­mai pla­nuo­tis ke­lio­nę na­mo“, – ra­šo V. Gy­lys.

Jis taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad vyk­dant žie­di­nės san­kry­žos pro­jek­ta­vi­mo dar­bus, bu­vo at­lik­tas eis­mo mo­de­lia­vi­mas, ku­ris pa­ro­dė, kad toks priim­tas spren­di­nys už­tik­rins di­džiau­sią eis­mo pra­lai­du­mą bei sau­gu­mą. Apie spren­di­nius, ku­rie dvie­jų dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams įva­žia­vi­mą į sa­vo kie­mus pa­da­ry­tų pa­to­ges­nį, Sa­vi­val­dy­bė­je ne­kal­ba­ma.

Šiau­lių me­ro pa­va­duo­to­jas ir Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Do­mas Griš­ke­vi­čius su­ti­ko, kad dvie­jų na­mų gy­ven­to­jams ly­gi­nant su bu­vu­sia, da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja ta­po su­dė­tin­ges­nė.

„Bet imant bend­rą mies­to kon­teks­tą, eis­mo sau­gu­mas pa­di­dė­jo. Gy­ven­to­jai ga­li pa­keis­ti sa­vo įpro­čius ir pa­suk­ti į kie­mą 30 met­rų anks­čiau. Nors žmo­nės rei­ka­lau­ja, mes ne­ga­li­me priim­ti spren­di­mų, pa­žei­džian­čių eismo tai­syk­les. Pro­jek­tuo­to­jai, sau­gu­mo spe­cia­lis­tai iš­nag­ri­nė­jo, at­li­ko sau­gu­mo stu­di­ją, pa­tei­kė spren­di­nius. No­riu pri­min­ti, kad vien­pu­sio eis­mo gat­vė­se rei­kia di­džiau­sius ra­tus ap­suk­ti, kol pa­ten­ki į na­mus. Tie­siog taip or­ga­ni­zuo­tas eis­mas ir žmo­nės pri­si­tai­ko“, – sa­kė vi­ce­me­ras.

Komentarai

As    Ket, 2019-08-08 / 15:27
Koks debilas taip gali manyti,ar jis nors karta pro 15 vaziavo. As negyvenu tuose namuose,bet tenka vazineti. Kokio siaurumo pro 15 kiemas,as isivaizduoju kaip ziema reiks vazinet. Ir kas Siauliuose ten atsakingas uz gatviu tvarkyma,tiek visur kasineja ir duobiu nesutvarko,toks jausmas ka miesta bombardavo. Pavazinejau pora menesiu ir vaziuokle reik tvarkyti
Ką norėjot tą ir turit    Ket, 2019-08-08 / 15:53
Rinkimų dieną reikėjo galvot už kokį žmogų ir jo pakalikų armiją balsuojat...
Tomas    Pen, 2019-08-09 / 22:35
Didžiausia bėda bus žiemą sniego valymas. Kaip kelininkai valys abi juostas nenugrandant dviejų juostų atskyrimo plytomis.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.