Miesto šventėje – mūšio prieš bermontininkus aidai

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Ins­ce­ni­za­ci­ja "Aš my­lė­siu ir lauk­siu...", skir­ta Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės is­to­ri­nės per­ga­lės prieš ber­mon­ti­nin­kus 100-me­čiui.
Praū­žu­si Rad­vi­liš­kio mies­to gim­ta­die­nio šven­tė bu­vo tur­tin­ga spor­to, kul­tū­ros ir ne­tra­di­ci­nių ren­gi­nių.
Pra­si­dė­ju­si už­megz­tais nau­jais drau­gys­tės ry­šiais su Katz­ri­no (Iz­rae­lis) mies­tu, ji tę­sė­si ste­bint jaut­rią ins­ce­ni­za­ci­ją "Aš my­lė­siu ir lauk­siu...", skir­tą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės is­to­ri­nės per­ga­lės prieš ber­mon­ti­nin­kus 100-me­čiui.

Katz­ri­no mies­to me­ras pra­kal­bo lie­tu­viš­kai

Šven­tės ofi­cia­lio­ji da­lis pra­si­dė­jo ma­lo­niu siurp­ri­zu – rad­vi­liš­kie­čius su gim­ta­die­niu pui­kia lie­tu­vių kal­ba (skai­ty­da­mas iš po­pie­riaus la­po) pa­svei­ki­no iš Iz­rae­lio Katz­ri­no mies­to į šven­tę at­vy­kęs mies­to me­ras Di­mi Apart­se­vas.

Lie­tu­viš­kų šak­nų tu­rin­tis Katz­ri­no mies­to me­ras pa­si­džiau­gė šven­tės iš­va­ka­rė­se už­megz­tais drau­gys­tės ry­šiais su Rad­vi­liš­kio ra­jo­nu – pa­si­ra­šy­ta abie­jų sa­vi­val­dy­bių bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­ti­mi.

Su­tar­ty­je su­si­tar­ta stip­rin­ti drau­giš­kus ry­šius kul­tū­ros ir is­to­ri­jos, tu­riz­mo, spor­to, vers­lo, so­cia­li­nės, eko­no­mi­nės ap­lin­kos, že­mės ūkio ir ki­to­se ak­tua­lio­se sri­ty­se, vyk­dy­ti kul­tū­ri­nius mai­nus, keis­tis in­for­ma­ci­ja, skleis­ti ge­rą­ją bend­ra­dar­bia­vi­mo pa­tir­tį.

Pir­ma­sis kvie­ti­mas sve­čiams pa­teik­tas jau su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo me­tu – nau­jie­ji drau­gys­tės par­tne­riai pa­kvies­ti ap­svars­ty­ti ga­li­my­bę 2020 me­tais da­ly­vau­ti pla­nuo­ja­ma­me jau­ni­mo fes­ti­va­ly­je Rad­vi­liš­ky­je.

Su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vęs Iz­rae­lio am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je p. Amir Mai­mon pa­ti­ki­no, jog bū­ti­na kur­ti, plė­to­ti ir puo­se­lė­ti nau­jus ry­šius.

"Žy­dų bend­ruo­me­nė Lie­tu­vo­je nė­ra di­de­lė, ta­čiau is­to­ri­niai ry­šiai yra li­kę ir juos bū­ti­na puo­se­lė­ti", – kal­bė­jo sve­čias.

Nau­jai už­si­mez­gu­sią bend­rys­tę su­stip­ri­no ne tik drau­ge su­gie­do­ta "Tau­tiš­ka gies­mė", bet ir kar­tu ap­lan­ky­ti žy­dų ma­si­nio žu­dy­mo me­mo­ria­lai Pa­ku­te­nių ir Liau­diš­kių miš­kuo­se, Še­du­vo­je sta­to­mas mu­zie­jus "Din­gęs štet­las", Še­du­vos žy­dų ka­pi­nės.

Ins­ce­ni­za­ci­ja nu­kė­lė šimt­me­čiu at­gal

Gim­ta­die­nio šven­tės die­no­mis spor­to mė­gė­jai ga­lė­jo ste­bė­ti bei da­ly­vau­ti pe­tan­kės, tink­li­nio, te­ni­so, nak­ti­nio fut­bo­lo, žve­jų var­žy­bo­se, pa­si­žiū­rė­ti dvi­ra­čių ak­ro­ba­tų iš Lat­vi­jos šou pro­gra­mą, tarp­tau­ti­nio folk­lo­ro fes­ti­va­lio-kon­kur­so "Sau­lės žie­das" da­ly­vių pa­si­ro­dy­mus.

Nea­be­jin­gi liau­dies tra­di­ci­joms, ga­lė­jo ste­bė­ti tra­di­ci­nio ko­ji­nių mez­gi­mo čem­pio­na­to mez­gė­jų ku­ria­mus ko­ji­nių raš­tus.

Dar vie­na iš­skir­ti­nė do­va­na rad­vi­liš­kie­čiams – ne­tra­di­ci­nis me­ni­nis ak­cen­tas, skir­tas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės is­to­ri­nės per­ga­lės prieš ber­mon­ti­nin­kus 100-me­čiui. Tai – re­ži­sie­rės Ra­sos At­ko­čiū­nie­nės re­ži­suo­ta ins­ce­ni­za­ci­ja "Aš my­lė­siu ir lauk­siu...".

Ins­ce­ni­za­ci­jo­je da­ly­va­vę mies­to jau­nuo­liai su­kū­rė jaut­rią is­to­ri­ją, is­to­ri­nę per­ga­lę prieš ber­mon­ti­nin­kus pa­ro­dy­da­mi per dvie­jų jau­nuo­lių mei­lės ir il­ge­sio pri­zmę.

Jau­nų­jų šo­kė­jų ir ak­to­rių ku­ria­mą pa­veiks­lą dar la­biau su­stip­ri­no Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los moks­lei­vių at­lie­ka­mos tą laik­me­tį at­spin­din­čios dai­nos, ne­to­lie­se sto­vin­tis sti­li­zuo­tas ma­lū­nas, prie ku­rio, pa­gal is­to­ri­nius fak­tus, ir vy­ko da­lis ko­vų su ber­mon­ti­nin­kais.

Prieš­ta­rin­gi ver­ti­ni­mai – dėl no­mi­na­ci­jos

Ofi­cia­lią­ją šven­tės da­lį už­bai­gė tra­di­ci­niu ta­pęs mies­to šven­tės ak­cen­tas – Rad­vi­liš­kio mies­to gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja.

Rad­vi­liš­kio mies­to gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos įteik­tos bu­vu­siam ra­jo­no vi­ce­me­rui, prieš tai – il­ga­me­čiam Še­du­vos gim­na­zi­jos di­rek­to­riui Ka­zi­mie­rui Au­gu­liui.

K. Au­gu­lis vi­ce­me­ro po­stą pa­li­ko po to, kai šių me­tų sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se ne­be­pa­te­ko į ra­jo­no Ta­ry­bą. Vi­ce­me­ro po­ste, val­dan­čių­jų koa­li­ci­jo­je su ra­jo­no kon­ser­va­to­riais, jis iš­bu­vo dvi ka­den­ci­jas.

Pris­ta­tant no­mi­nan­tą in­for­muo­ta, jog K. Au­gu­lis "ak­ty­viai dir­bo įvai­rio­se sa­vi­val­dos sri­ty­se, pa­lai­kė ry­šius su tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo par­tne­riais, ypač daug dė­me­sio sky­rė ka­ri­nio konf­lik­to dras­ko­mai Uk­rai­nai ir jos žmo­nėms. Di­de­lis jo in­dė­lis į Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos Rad­vi­liš­kio sky­riaus veik­lą. Ver­ti­na­mas jo in­dė­lis į gy­ven­to­jų ska­ti­ni­mą puoš­ti, gra­žin­ti gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką, įam­žin­ti ją. Jo va­do­va­vi­mo Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos Rad­vi­liš­kio sky­riaus me­tais iš­leis­tos ke­lios kny­gos, ka­len­do­riai su gra­žiau­siais Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vaiz­dais".

Ta­čiau ne vi­siems pri­sta­ty­tie­ji no­mi­nan­to nuo­pel­nai pa­si­ro­dė svar­būs. So­cia­li­niuo­se tink­luo­se dėl šių­me­čio no­mi­nan­to už­vi­rė dis­ku­si­jos.

Pa­si­sa­kiu­sie­ji ne­sup­ra­to, už ko­kius nuo­pel­nus su­teik­ta no­mi­na­ci­ja, ti­ki­no, jog ra­jo­ne yra la­biau šios no­mi­na­ci­jos ver­tų žmo­nių.

Prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų prieš pen­ke­rius me­tus bu­vo su­lau­ku­si ir bu­vu­sio Še­du­vos se­niū­no Kos­to Doč­kaus no­mi­na­ci­ja Še­du­vos gar­bės pi­lie­čiu. Jis bu­vo no­mi­nuo­tas tuo me­tu, kai dar ne­bu­vo pa­si­bai­gęs iki­teis­mi­nis ty­ri­mas jam iš­kel­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.