Apie Bo­ta­ni­kos so­do su­nai­ki­ni­mą dar ne­kal­ba­ma

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to lai­ki­na­sis rek­to­rius pro­f. dr. Da­rius Šiau­čiū­nas pa­ti­ki­no, kad virš Bo­ta­ni­kos so­do da­mok­lo kar­das kol kas ne­ka­ba.
"Už­da­ro­mas Šiau­lių uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­das?!", – to­kios klau­si­mo prieš ke­lias die­nas "Šiau­lių kraš­tas" su­lau­kė iš ha­bi­li­tuo­tos bio­me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­rės Vi­dos Mo­tie­kai­ty­tės, il­ga­me­tės Šiau­lių uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jos, bu­vu­sios Bo­ta­ni­kos so­do di­rek­to­rės.

So­do li­ki­mas – svars­ty­mų ly­gy­je

Kad Šiau­lių uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­do rei­ka­las „pa­ki­bęs“ pri­pa­ži­no ir šian­die­ni­nis Bo­ta­ni­kos so­do di­rek­to­rius dr. Mar­ty­nas Kaz­laus­kas. Ta­čiau jis už­tik­ri­no, kad apie jo už­da­ry­mą kal­bos nė­ra, esą ta­ria­ma­si tik dėl val­dy­mo ir fi­nan­sa­vi­mo per­for­ma­vi­mo.

„Ne­tei­sy­bė, so­das tik­rai neuž­da­ro­mas, tik ren­gia­mas do­ku­men­tas, kad jun­gi­mo­si su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu pro­ce­se bus at­si­sa­ko­ma Bo­ta­ni­kos so­do. O at­si­sa­ky­mas ga­li bū­ti įvai­rus. Ma­nau, so­das ga­lė­tų bū­ti per­duo­da­mas val­dy­ti ko­kiai ki­tai įstai­gai. Kaip bus, neaiš­ku. Už­da­ry­mas, apie ku­rį klau­sia­te, čia jau blo­giau­sias sce­na­ri­jus“, – sa­kė va­do­vas.

Anot M. Kaz­laus­ko, apie Bo­ta­ni­kos so­dą bu­vo kal­bė­ta ir ko­vo 6 die­ną vy­ku­sia­me Šiau­lių uni­ver­si­te­to Ta­ry­bos po­sė­dy­je, kur svars­ty­ti trys klau­si­mai – dėl Šiau­lių uni­ver­si­te­to struk­tū­ros pa­kei­ti­mo, dėl Šiau­lių uni­ver­si­te­to 2020 me­tų pa­ja­mų ir iš­lai­dų są­ma­tos svars­ty­mo ir tvir­ti­ni­mo ir dėl Vil­niaus uni­ver­si­te­to bei Šiau­lių uni­ver­si­te­to su­si­ta­ri­mo dėl Vil­niaus uni­ver­si­te­to Šiau­lių aka­de­mi­jos 2020–2024 me­tų rai­dos pla­no svars­ty­mo ir tvir­ti­ni­mo.

„Ko­kiu bū­du bus tvar­ko­mi su Bo­ta­ni­kos so­du su­si­ję rei­ka­lai, kaip tai vyks ir ka­da, man nė­ra ži­no­ma. Ma­no už­da­vi­nys – rū­pin­tis Bo­ta­ni­kos so­du jo vi­du­je“, – sa­kė M. Kaz­laus­kas.

Ieš­ko­ma išei­čių

Šiau­lių uni­ver­si­te­to lai­ki­na­sis rek­to­rius pro­f. dr. Da­rius Šiau­čiū­nas „Šiau­lių kraš­tui“ su­ti­ko iš­sa­miau pa­ko­men­tuo­ti Šiau­lių uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­do rei­ka­lą.

„Tik­rai ne­pla­nuo­ja­me už­da­ry­ti. Gal­būt bus ieš­ko­ma nau­jų val­dy­mo ar lė­šų pri­trau­ki­mo for­mų, gal kaž­kaip ki­taip tvar­ko­ma­si. Žmo­nės be rei­ka­lo iš­si­gan­do, komp­ro­mi­so tik­rai bus ieš­ko­ma“, – sa­kė lai­ki­na­sis va­do­vas.

Vis dėl­to, jo žo­džiais, Bo­ta­ni­kos so­das Šiau­lių uni­ver­si­te­tui „nė­ra taip jau la­bai rei­ka­lin­gas, ta­čiau už­da­ry­mas ne­bū­tų išei­tis“.

Net­ru­kus, anot va­do­vo, Vy­riau­sy­bė­je pra­si­dės de­ry­bos dėl pi­ni­gų, gal­būt ten „pa­vyks ko­kią ei­lu­tę iš­muš­ti“.

„Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė vi­sa­da pri­si­de­da lė­šo­mis, ta­čiau to ne­pa­kan­ka. Mes su­pran­ta­me, kad Bo­ta­ni­kos so­das yra rei­ka­lin­gas, ta­čiau jis – di­de­lė fi­nan­si­nė naš­ta ir rei­kia ieš­ko­ti komp­ro­mi­so“, – sa­kė D. Šiau­čiū­nas.

Per­nai Bo­ta­ni­kos so­das, įskai­tant įvai­rių pro­gra­mų įgy­ven­di­ni­mą, veik­lų vyk­dy­mą ir t.t. kai­na­vo per 150 tūks­tan­čių eu­rų. Pu­sę su­mos fi­nan­sa­vo Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė, ki­ti 75 tūks­tan­čiai eu­rų – Šiau­lių uni­ver­si­te­to „gal­vos skaus­mas“.

Ta­ry­bo­je kal­bė­ta apie fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lį

Mi­nė­ta­me ko­vo 6 die­ną vy­ku­sia­me Šiau­lių uni­ver­si­te­to ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­tvir­tin­tas Vil­niaus uni­ver­si­te­to ir Šiau­lių uni­ver­si­te­to su­si­ta­ri­mas dėl Vil­niaus uni­ver­si­te­to Šiau­lių aka­de­mi­jos 2020–2024 me­tų rai­dos pla­no.

Kal­bant apie Bo­ta­ni­kos so­do li­ki­mą, Ta­ry­bos na­rė pro­f. Liu­da Ra­dze­vi­čie­nė pa­mi­nė­jo, kad „su­tar­ty­je li­ku­sios for­mu­luo­tės dėl Bo­ta­ni­kos so­do ir Svei­ka­ti­ni­mo, hi­po­te­ra­pi­jos ir spor­to cent­ro ne­reiš­kia, kad šių pa­da­li­nių bus at­si­sa­ko­ma, ta­čiau bus bū­ti­na ieš­ko­ti vi­siems priim­ti­no jų iš­lai­ky­mo ir fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lio“.

Komentarai

miestietis    Sek, 2020-03-15 / 09:20
Botanikos sodo personalui siūlyčiau pagalvoti apie savo veiklos nuleidimą ant žemės ir pasukti komercializacijos link, taip kaip, ateina pavasaris, gal kokių sodinukų savo prekybos taške pateikti rinkai, švietimo paslaugas sodininkams pateikimą, o ne vien pseudo-mistine moksline veikla užsiimti, kurios tam Vilniui tikrai nereikia- savo turi. Respublikoje yra nemažai mokslinių bandymo stočių, selekcinių medelynų ir kitų struktūrų, tai tas mūsiškio vaizdavimas kad yra ala prie didelio mokslo, tai VU greitai nuleis ant pilkos ir šaltos žemės. Bet sakau- kas ne diena, tai po naujiena ir pasirodo, kad ir nebūdamas universiteto šeimininkai, miesto biudžetas padengia pusę botanikos sodo finansinių reikmių, ot racionalus lėšų panaudojimas vienok. Gal kas žino- ką dar išlaikome be krepšinio turistų, botanikos sodo. Gal ir nebūtų čia didelis kriminalas, jei pav.- miesto viešajai pirčiai nebūtų užnėrę kilpą ir dėl jos niekaip nesuranda kelių dešimčių tūkstančių pinigų parėmimui, tuo prisidėdami prie taip reikalingo šiauliečių sveikatinimo.
Jeigu jau prakalbo apie tai, tai...    Sek, 2020-03-15 / 10:48
Jeigu jau prakalbo apie uždarymą, neabejoju, anksčiau ar vėliau, bus uždarytas ir nereikia čia tuščiai pliurpti.
miestietis    Sek, 2020-03-15 / 11:19

In reply to by Jeigu jau prakalbo apie tai, tai...

Pritariu jums ir sveikinu už trumpumą ir drūtumą nusakant reikalo esmę, nu dar yra vienas irgi realus variantas, kurį jau prieš kiek tai laiko esu prognozavęs- bandys tą objektą įsūdyti miestui, tuo labiau, kad pasirodo jau dabar jis per pusę yra išlaikomas šiauliečių, apšilimas, taip sakant, jau yra, klausimas tik- kiek tie viešųjų pinigų eikvojimai jau tęsiasi ir kiek mes dar mes turime tokių panašių ekonominių išvaržų. Ot sekasi mums su dovanomis, kurių neprašome, kad taip kokį modernų fabriką kas padovanotu, bet ale ne, vis lavonus kažkokius kiša.
to pseudo miestiečiui    Ant, 2020-03-17 / 07:30

In reply to by miestietis

netikiu, kad jus šiaulietis. Netikiu, kad Šiauliams nereikalinga pirtis, ar Botanikos sodas. Tai vos ne socoalinę paskirtį turtintys objektai, kaip ir turgus. Botanikos sodas - tai vieta, kurioje žmonės turi galimybę pamatyti retus augalus, pasigrožėti, galima ir edukacija vaikams. Ne, šiauliečiams to nereikia. Pinigai? Nejuokinkite, palyginkite išlaidas Kalėdų eglutei - 100 tūkst. eurų, savivaldybės darbuotojų naujametinėms premijoms - 80 tūks, eurų. Viskas Okei? Tik toks mūsų supratimas. Žmonių poreikiai mums nafik?
Tik ne tai    Sek, 2020-03-15 / 12:06
Šiauliečiams reikalingas sodas! Neatsisakykite to mielo, gražiai sutvarkyto gamtos kampelio! Kiek savaitgalių buvo pernai praleista ten, stebint žydinčius augalus
To miestietis    Sek, 2020-03-15 / 19:47
Turbūt nesilankote sode, kad taip kalbate. Kiek ten darbo įdėta, kaip viskas sutvarkyta. Būtina išsaugoti sodą! Kartais pinigai išleidžiami ne ten, kur reikia, o šiam sodui reikia pagalbos. Kiek ten renginių organizuota šiauliečiams, kaip smagu savaitgalį nuo pavasario ten apsilankyti, kai įvairūs augalai žydi, ypač gražu, kai rododendrai žydi....
miestietis    Sek, 2020-03-15 / 20:57

In reply to by To miestietis

Aš jums pritariu, kad ten visus metus yra gražu, o ypač pavasarį, yra labai gražu, ir taip gražu, kad net saldu, bet tai kodėl planuose tą sodą pradėjo mėtyti kaip karštą bulvę, o klausimas paprastas- jei nėra finansinės grąžos, tai 150 000 eurų niekas nenori aukoti, nes jie paprasčiausiai niekam nesimėto, o išlaidos turi tendenciją tik augti.Sodas atsirado tuomet, kuomet susiformavus idėjai kurti universitetą Šiauliuose, paprasčiausiai reikėjo ieškoti papildomai akademinių krypčių, ir kuo daugiau, tuo geriau, tai taip ir atsirado nesunkiai užauginamas sodas- kišk į žemę sodinuką ar sėklą ir turėsi veiklos ir judesio. Universitete buvo dar daug visokių priburta ala mokslų, bet tik kad gaudavosi panašiai- nuo vieno skandalo prie kito.
Vida    Pir, 2020-03-16 / 08:57

In reply to by miestietis

VU sodo biudžetas 1,5 mln. Eur, o apie uždarymą nėra ir kalbos. Tas pats VDU - 1,5 mln. Sodai gausiai lankomi. Ką jūs į tai? Manot, kad Šiauliečiams užtenka rekonstruojamos Šapirkės? VU Sodas sukaupęs 10 tūkst. Rūšių mokslinę kolekciją, ŠU 4400. Matot, VU daugiau sėklų į žemę kažkodėl subėrė.
Svečias    Sek, 2020-03-15 / 20:30
Kodėl nepasakoma visą tiesa, kad VU privertė ŠU į susitarimą įtraukti, kad atsisakytų botanikos sodo ir hipoterapijos centro?
Miestiečiams ir visiems kitiems    Sek, 2020-03-15 / 23:49
Kad ir kaip būtų skaudu ir liūdna, ŠU mirė. Vilniui tokios "karpos" "nereikia. Atviras mokslo centras su margalapės pseudomokslinės publikos pseudomoksline veikla, kuri niekam nereikalinga? Nebesvaičiokit daugiau apie gėlynus ir alėjas parke, mieli šiauliečiai...
Petras (sodininkas)    Pir, 2020-03-16 / 00:09
Užuojauta tūkstančiams šiauliečių sodininkų, privačių namų savininkų, kurių atlyginimų mokesčių dalis nukreipiama į savo funkciją jau baigusį vienos įstaigos sodą. Čia kažkas panašaus į buvusio „miesto” knygyno istoriją.
Miestieciui    Pir, 2020-03-16 / 07:50
Keista, kad manote, kad botanikos sodas neprisideda prie miestiečių sveikatinimo.
miestiečiui ir Petrui (sodininkui)    Pir, 2020-03-16 / 08:19
Sodas veiks ir toliau, neabejoju, kad bus surasti protingi sprendimai. Botanikos sodai pasaulyje kuriami ir prižiūrimi šimtmečiais. Tik metais bėgant puoselėjamų sodų visokeriopa nauda atsiskleidžia. Gal pasidairykime kaip anglai, japonai vertina savo sodus. ,,Miestietis" ,matyt, užaugęs ant asfalto, jei mano, kad tik kiši sodinuką ir jis auga. Botanikos sodas turi daugiau reklamuotis ir plačiau nušviesti savo veiklas!
miestietis    Pir, 2020-03-16 / 08:47
Mano patarimas visiems, kam skauda širdis dėl ŠU botanikos sodo- neverkite kiekvienas atskirai sau į delną, o susiburkite į iniciatyvinę grupę ir surašę peticiją su tūkstančiais parašų, įteikite ją VU derybiniai grupei, kuomet ji lankosi Šiauliuose, nes dabar jie yra padėties šeimininkai ir sprendžia, ką išlaikyti, o kas yra balastas. Šiame susitikime paverkite, kaip jums skaudu prarasti šį rojaus kampelį ir kad jūs, savo lėšomis, esminiai prisidėsite prie sodo išlaikymo. Tokiu atveju gal ir bus rezultatas, tačiau labai abejoju, nes įsikalkite sau į galvas- Šiaulių universitetas yra praktiškai likviduojamas, o naujiems šeimininkams to(o ir hipo ir kito) finansinio hemorojaus nereikia, suprantat- nereikia.
Vida    Pir, 2020-03-16 / 09:06

In reply to by miestietis

Kokie parašai? Sodo Facebook ir taip virš 4000 tūkst. Prisijungusių. Tai supranta ir politikai. Kaip dėl BS kaimynystes išaugo nekilnojamo turto kainos. Sodas išliks, tai ne paprastas miesto parkas ar skveras.
miestietis    Pir, 2020-03-16 / 10:24

In reply to by Vida

Sugrįžkime Vida abu į realybę- aš, kad peticijos su parašais nebus, nes botanikams geriau yra paverkti vienumoje, o jūs Vida apsigraibykite, ar tikrai sodo FB yra virš 4 milijonų prisijungusių.
Vida    Pir, 2020-03-16 / 11:30

In reply to by miestietis

Yra 4000, teisingai. Peticijos, aišku, nebus, kam ji tinklų ir influencerių laikais. 4000 rinkėjų politikams yra daug. Kokie verksmai, botanikai nesiruošia verkti, verkė tik mergaitė, kuri vietoj kareivio stovėjo, o botanikai dirba kaip dirbę savo darbą, mes draugaujame, nesvarbu, kuriame universitete dirbame. Flower power!
Oi...    Pir, 2020-03-16 / 10:00
Milijono eurų trūksta prof. Gumuliausko tribūnai, tiltui per kūdrą ir betono trinkelėms Huberto Smilgio statybose Saulės mūšio įsivaizduojamoje vietoje.
Iš Joniškio - Saulės mūšio vieta yra menama     Pir, 2020-03-16 / 12:55
kas toje pelkėje sugalvojo statyti memorialą? Kodėl tie ,,veikėjai" dabar tyli? Pinigai sukišti į pelkę.
Be pykčio    Tre, 2020-03-18 / 07:23

In reply to by Iš Joniškio - Saulės mūšio vieta yra menama

Tai kad veikia, visai neseniai prašė beveik 900 000 eurų septintam memorialo ,,užbaigimui", vyriausybė įšaldė tą statybą. Kas iš mūsų žino kaip jis atrodys kai bus užbaigtas ir dar kiek pinigų pareikalaus jo lankymas ir išlaikymas (saugojimas nuo suniokojimo)? Kas iš valdžios atstovų į Joniškio rajoną važinės minėti ,,Saulės mūšį" už savo pinigus? Ir iš viso kodėl yra įteigta, kad tą kažkada kažkur buvusį mūšį reikia minėti Smilgiui pasivaidenusioje vietoje, o ne šiauliečiams patogioje vietoje, kurią padarė tarybų valdžia - Saulės kaikrodžio aikštėje, kur viskas yra įrengta? Niekaip neįmanoma suvokti to išprotėjusio atkaklumo taškant pinigus į balą, kada jų visur gyvybiškai trūksta?
miestietis    Tre, 2020-03-18 / 09:56

In reply to by Be pykčio

Aš jums pasakysiu trumpai ir taip, kaip suprantu. Nuo amžių amžinųjų kiekvienas(na gal beveik kiekvienas) šioje žemėje nori palikti savo neišdildomą pėdsaką, tai, pvz. tuomet dar gan turėjusi nemažai įtakos gerb. H.S. dviejų žmogelių suburta grupė, sumąstė įsiamžinti būtent taip- išmušti iš valstybės jų išsapnuotam memorialui, ir jei būtų įvykdyta kas užsimota buvo, tai oho kiek patoso būtų buvę, o dabar barzdelė žemyn.
nuka    Ant, 2020-03-17 / 09:58
ka ta soda miestui islaikyt tereiskia ? dotuoja aerouosta milijonais, Bustura puse milijono, verslo inkubatoriu ir t.t. , o cia sodas, pamanyk
miestietis    Ant, 2020-03-17 / 20:19

In reply to by nuka

Išlaikymas išlaikymu, bet tai botanikos sodas dar šiandien yra mokslinės krypties, tai ar savivaldybei pagal jos tiesioginę paskirtį yra pareiga užsiimti steigti ir kontroliuoti mokslinę veiklą, organizuoti studijas, kuruoti mokslinių darbų rašymą ir mokslinių laipsnių suteikimą? Pagal mane, tai kiekvienas turi dirbti savo darbą.
Vida    Ant, 2020-03-17 / 20:59

In reply to by miestietis

Pasaulyje apie 30 proc. Botanikos sodų yra municipaliniai. Sutinku, mokslinis darbo vykdymas jiems neprivalomas, tačiau jie vykdo bioįvairovės išsaugojimo gamtosauginius ar želdinimo projektus. Dargi tam turi daugiau laiko, gali generuoti projektinių lėšų. 1 ar 2 sodo mokslininkai, o jie turi reikšmingų publikacijų su IF, dėsto universitete ir ne tik ŠU. Mokslininkas greta dėstytojo darbo, dažnai dirba papildomai pagal profesiją. Tai ir tas pats prof. Kasiulevičius, tuo pačiu metu jis praktikuojantis šeimos gydytojas. Poliklinika, ligoninė, mokslinio darbo nevykdo, mūsų RŠL dirba bent keli mokslų dr. Nemažai kauniečių farmacininkų profesorių, docentų dirba vaistininkais, farmacijos įmonėse. Mokslininkų atlyginimai maži, tenka taip dirbti.
Petras (sodininkas)    Ant, 2020-03-17 / 13:28
Ar tai perspektyvus botanikos sodas? Ar sodo socialinė infrastruktūrinė vieta patraukli? Ar lengvas susisiekimas, yra parkingas, viešasis transportas? Ar numatyti statiniai šiltamėgiams augalams, oranžerija? Ar sodas tinkamas lankyti visus metus, ar organizuojamas tik sezoninis lankymas? Ar numatytos salygos vesti seminarus, ilgadienes laboratorijas? Kiek lankytojų sodas parengtas primti, kiek turistinių grupių po 30_50 žmonių gali aptarnauti vienu metu? Kokia paskutinių trijų metų apsilankymo statistika? Ir kt.... Jeigu dešimt kartų + , tai sodas gyvuos!
Vida    Ant, 2020-03-17 / 15:51

In reply to by Petras (sodininkas)

Teko būti Lietuvos universitetų botanikos sodų atstove Europos botanikos sodų konsorciume BGCI. Atsakymai TAIP. Galėtų būti tris kartus taip. Sėkmės formulė milžiniškas sodo direktoriaus ir kolektyvo atsidavimas veiklai, kuri vadinasi Botanikos sodas. Patikėkite, tuos savivaldybės pinigus jie atidirba sąžiningai. Šiauliai, nepraraskite, kas tikrai vertinga ir puikiai veikia, galit klaust bet kurio lietuviško ar užsienio eksperto.
miestietis    Ant, 2020-03-17 / 19:53

In reply to by Vida

Tai ar kas teigia, kad Šiauliams nereikia botanikos sodo? Klausimas tik toks, kas turi įtikinti naujus šeimininkus-VU, kad jie to gaunamo kraičio neatsisakytu. Labai norėčiau tikėti, kad jie irgi turi širdis ir jiems taip pat suvirpės jos, pavasarį pražydus rododendroms, bet tuo pačiu ir netikiu, nes geraširdiškumas yra ne šio laikmečio dimensija, o mokslo žmonės yra gana konkretūs, pradės kratyti tą mūsų sodo mokslinę- ūkinę veiklą, suras patižimo ir pasakys- nėra sodo, nėra problemos.
Vida    Ant, 2020-03-17 / 21:16

In reply to by miestietis

Tai jei Šiauliams reikia, tai kam su tuo Vilniumi beprasidėti. Darom savo ir viskas. Šiaip rododendrai fitoterapijoje naudojami ne širdies, bet psichikos ligoms gydyti.
Klaipėda sugebėjo išsaugoti universitetą    Tre, 2020-03-18 / 16:18
Kodėl Klaipėda įrodė, kad mieste turi būti universitetas, o Šiauliai lengvai ,,pasidavė"/ Ką tuo klausimu nuveikė Šiaulių regiono Seimo narių grupė ir tie profesoriai?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.