Še­du­vos LEZ te­be­lau­kia in­ves­tuo­to­jų

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio LEZ'o te­ri­to­ri­jo­je prieš pen­ke­rius me­tus įsi­kū­rė UAB „Juo­de­liai“ pjau­ti­nės me­die­nos ap­dir­bi­mo ce­chas. Še­du­va in­ves­tuo­to­jų vis dar lau­kia.
Še­du­vo­je pa­reng­ta 37 hek­ta­rų plo­to lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na iki šiol te­be­lau­kia in­ves­tuo­to­jų. Prieš po­rą me­tų ra­jo­no val­džia džiau­gė­si: Še­du­vos LEZ'u do­mi­si bent ke­lios vers­lo įmo­nės, tarp ku­rių – ir už­sie­nie­čiai. Tad ko iš­si­gan­do ga­li­mi in­ves­tuo­to­jai?
Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas Jus­ti­nas Pra­nys: „Pa­de­da­mi VšĮ „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, Še­du­vos LEZ'ą pa­ro­dy­si­me pla­tes­nei vers­lo au­di­to­ri­jai.

Su­si­ti­ko su „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je„

2017 me­tų pa­bai­go­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jos Rad­vi­liš­kio ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis ži­niask­lai­dą in­for­ma­vo apie ke­lis ga­li­mus in­ves­tuo­to­jus Še­du­vo­je, ku­rie pa­dė­tų pa­ge­rin­ti ne­ko­kią in­ves­ti­ci­jų sta­tis­ti­ką ra­jo­ne.

Nuo tos spau­dos kon­fe­ren­ci­jos praė­jo dau­giau nei dve­ji me­tai, ta­čiau Še­du­vos LEZ'as vis dar sto­vi tuš­čias ir tik šio­mis die­no­mis Sa­vi­val­dy­bė vėl in­for­ma­vo apie šio­kį to­kį ju­dė­ji­mą – įvy­ku­sį su­si­ti­ki­mą su VšĮ „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ at­sto­ve.

Su Bi­ru­te Kur­ba­no­vai­te, VšĮ „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ Pro­jek­tų val­dy­mo de­par­ta­men­to Re­gio­nų plėt­ros pro­jek­tų va­do­ve, dis­ku­tuo­ta apie ga­li­my­bes pa­trauk­les­nė­mis są­ly­go­mis in­ves­tuo­to­jams pa­siū­ly­ti tu­ri­mą dau­giau nei 37 hek­ta­rų skly­pą Še­du­vos lais­vo­jo­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je.

Pa­sak su­si­ti­ki­me da­ly­va­vu­sio Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jo Jus­ti­no Pra­nio, Šio­je te­ri­to­ri­jo­je yra pa­reng­ti ke­li įvai­raus dy­džio skly­pai, ku­riuo­se ga­lė­tų bū­ti vyk­do­ma ga­my­ba ar­ba sta­to­mos san­dė­lia­vi­mo pa­tal­pos.

„Sa­vi­val­dy­bė nu­si­tei­ku­si lanks­tiems spren­di­mams ir dėl skly­pų dy­džio kei­ti­mo, ir dėl jų pri­tai­ky­mo konk­re­tiems in­ves­tuo­to­jams. Jei in­ves­tuo­to­jas pa­gei­daus konk­re­taus plo­to skly­po, to­kį ir ga­lė­si­me jam pa­siū­ly­ti.

At­si­ra­dus in­ves­tuo­to­jui, su juo bū­tų ga­li­ma de­rė­tis ir dėl rei­ka­lin­gų ko­mu­ni­ka­ci­jų at­ve­di­mo: du­jų, elekt­ros, van­dens, nuo­te­kų. Kal­ba ga­lė­tų ei­ti ir apie že­mės nuo­mos mo­kes­čio leng­va­tas“, – re­dak­ci­jai sa­kė J. Pra­nys.

Pa­sak pa­va­duo­to­jo, Še­du­vo­je pa­reng­ti LEZ'o skly­pai yra stra­te­giš­kai pa­trauk­lio­je vie­to­je: čia ir geog­ra­fi­nė pa­dė­tis ge­ra, ša­lia yra ge­le­žin­ke­lio vė­žė, nuo ku­rios pri­rei­kus bū­tų ga­li­ma nu­ties­ti at­ša­ką iki in­ves­tuo­to­jų iš­si­rink­to skly­po. Čia pat ir ma­gist­ra­li­nis ke­lias.

Ra­jo­no me­ro An­ta­no Če­po­no­nio tei­gi­mu, ra­jo­ne dau­giau to­kių vals­ty­bi­nių skly­pų, ku­rie ati­tik­tų vers­lo rei­ka­la­vi­mus ir ku­riuos Sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų siū­ly­ti vers­lui, nė­ra.

Rad­vi­liš­kio mies­te įkur­to­je LEZ'o te­ri­to­ri­jo­je vei­kia me­die­nos ap­dir­bi­mo įmo­nė „Juo­de­liai“.

Kas pa­si­rin­ko Bal­ta­ru­si­ją, kas dar del­sia

„Šiau­lių kraš­tas“ pa­si­tei­ra­vo me­ro, kur din­go tie po­ten­cia­lūs in­ves­tuo­to­jai, apie ku­riuos jis kal­bė­jo prieš dve­jus me­tus?

Tą­kart me­ras ži­niask­lai­dą in­for­ma­vo, jog įsi­kū­ri­mu Še­du­vo­je do­mi­si Slo­vė­ni­jos at­sto­vai, ku­rie kar­tu su ra­jo­no vers­lo įmo­ne no­rė­tų čia sta­ty­ti ga­myk­lą, ga­mi­nan­čią stam­bią­ją san­tech­ni­kos įran­gą: plas­ti­ki­nius vamz­džius ir ki­ta.

Pa­sak A. Če­po­no­nio, su jais jau bu­vo įvy­kę ke­li su­si­ti­ki­mai, slo­vė­nai Sa­vi­val­dy­bę su­pa­žin­di­no su rin­ka, ku­riai pla­nuo­ja tiek­ti pro­duk­ci­ją: tai Uk­rai­na, Bal­ta­ru­si­ja, Ru­si­ja.

Me­ras tą­kart sa­kė, jog vyks­ta de­ry­bos ir dėl bal­dų ga­my­bos įmo­nės, ku­rio­je dirb­tų apie 70 dar­buo­to­jų, ati­da­ry­mo. Do­mė­ta­si ir vais­tų ga­myk­los ra­jo­ne ati­da­ry­mu.

„De­ja, slo­vė­nai vie­toj Še­du­vos pa­si­rin­ko Bal­ta­ru­si­ją ir vers­lą vys­tys ten, nes jiems ten bu­vo pa­lan­kes­nės są­ly­gos – pi­ges­nė dar­bo jė­ga.

Nors su jais jau bu­vo įvy­kę trys su­si­ti­ki­mai, slo­vė­nai tuo pa­čiu me­tu žiū­ri­nė­jo­si vers­lo są­ly­gas ir Lat­vi­jo­je bei Bal­ta­ru­si­jo­je. Ir pa­si­rin­ko pa­sta­ruo­sius.

Bal­dų ga­min­to­jai šiuo me­tu sėk­min­gai įgy­ven­di­na in­ves­ti­ci­jas Pa­ne­vė­žy­je ir kai ten 2021 me­tais baigs dar­bus, ti­ki­mės, jog vėl tęs de­ry­bas mū­sų ra­jo­ne, kur yra nu­si­žiū­rė­ję kaž­ku­rią iš dvie­jų vie­tų: vie­ną – Še­du­vo­je ir ki­tą – link Aukš­tel­kų, kur de­ra­si su pri­va­čiu že­mės sa­vi­nin­ku.

Vais­tų ga­min­to­jai skly­pu Še­du­vo­je do­mi­si ir da­bar. Juos do­mi­na 8 hek­ta­rų skly­pas ir da­bar yra ruo­šia­ma in­for­ma­ci­ja, ko­kios jiems bū­tų su­teik­tos elekt­ros, du­jų bei van­dens tie­ki­mo ga­li­my­bės. Tie­siog šiuo me­tu vyks­ta žval­gy­ba.

Še­du­vos LEZ'u do­mė­jo­si ir sau­lės ba­te­ri­jų ga­min­to­jai, ku­rie jau yra įsi­kū­rę Bai­so­ga­lo­je. Jiems bū­tų bu­vęs pa­trauk­lus 20 hek­ta­rų skly­pas, ta­čiau mes ma­no­me, kad Še­du­va la­biau tin­ka­ma ga­my­bi­niam vers­lui, to­dėl su šiais in­ves­tuo­to­jais de­ry­bų ne­vyk­dė­me“, – „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė me­ras A. Če­po­no­nis.

Vie­ną skly­pą siū­lys auk­cio­ne

Su­si­ti­ki­me su „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ at­sto­ve nu­tar­ta pa­reng­ti są­ly­gas 17 hek­ta­rų skly­po nuo­mai Še­du­vos LEZ'e ir pa­siū­ly­ti šį skly­pą nuo­mo­tis per Na­cio­na­li­nės že­mės ūkio tar­ny­bos or­ga­ni­zuo­ja­mus že­mės skly­pų nuo­mos auk­cio­nus. Šiuo me­tu svars­to­mos pa­grin­di­nės skly­po nuo­mos są­ly­gos.

Sa­vi­val­dy­bės in­ves­ti­ci­jų ir tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jo Gin­ta­ro Pi­ly­po ma­ny­mu, šis skly­pas in­ves­tuo­to­jui ga­li bū­ti pa­trauk­lus ir dėl to, kad jis yra Še­du­vos mies­to te­ri­to­ri­jo­je, ku­rio­je gy­ve­na ma­žiau kaip 3 tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų, to­dėl vers­lui kur­ti ar plė­to­ti ga­li­ma gau­ti pa­ra­mą iš Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ku­ruo­ja­mų ES pa­ra­mos pro­jek­tų.

J. Pra­nys, į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jo po­stą atė­jęs iš Še­du­vos se­niū­ni­jos, ti­ki­si kad VšĮ „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ pa­dės pa­rek­la­muo­ti Še­du­vos LEZ'ą bei pa­ro­dys jį pla­tes­nei vers­lo au­di­to­ri­jai.

„Žen­gė­me bū­tent to­kį žings­nį ir pra­dė­si­me vyk­dy­ti „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ už­duo­tus „na­mų dar­bus“ – skai­čiuo­si­me, kiek kas ga­lė­tų kai­nuo­ti, ruo­ši­me są­ly­gas bū­si­mam kon­kur­sui.

Ti­ki­mės, kad di­des­nis LEZ'o vie­ši­ni­mas pla­tes­niu mas­tu at­neš dau­giau nau­dos nei iki šiol, kai „vi­rė­me sa­vo­se sul­ty­se“, – sa­kė J. Pra­nys.

Komentarai

Saulius    Pir, 2020-03-16 / 15:19
Ar dar ir toks yra ? Kas ten dirbtų, toj Šeduvoj gyventojų kelios dešimtys, didžioji dalis pensininkų.
tata    Pir, 2020-03-16 / 18:13

In reply to by Saulius

netoli Radviliškis, Baisogala, aplinkiniai kaimai, o ir Panevėžys. Galų gale baltarusiai, ukrajncai, rusai. Atsirastų kas dirbtų, ne visi nori važiuot braškių skint.
Laukis    Pir, 2020-03-16 / 18:18
Ilgai laukes dar palauk....Kai kinai nupirko didele Corus metalo gamykla Scunthorpe,Anglija,tai anglai delnais ploja,nes isliko 2tukst darbo vietu.O tupi lietuviai kinus skelbia priesais Nr.1,jokiu draugu aplink neturi,pastoviai ant rusu loja,is Batkos elektros nepirkti agituoja-tai kas pas tokius dubu dubus investuos-nera durniu! Pas Batka kinu Huawei investavo net $ 2 mlrd ,neskaitant kitu,prie Minsko bene didziausias LEZ europoje kuriasi,kai tuo tarpu kinai net gelzkelio iki pribaltu nedatrauke,pasuke pas Batka.nabage Lietuva militarizuojasi,patapdama kariniu taikiniu irgi visokiu ten salabonu poligonu,tad bet kokios investicijos-ubago sapnas.....

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.