Uždaromas eismas Aušros alėjoje

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Eis­mas Auš­ros alė­jo­je bus at­nau­jin­tas tik ru­dens pra­džio­je.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­ne­šė, kad dėl vyk­do­mų Auš­ros alė­jos re­konst­ra­vi­mo dar­bų nuo ba­lan­džio 1 die­nos iki rug­sė­jo 1 die­nos bus už­da­ro­mas eis­mas Auš­ros alė­jos at­kar­po­je tarp Var­po ir Že­mai­tės gat­vių.

Ši Auš­ros alė­jos at­kar­pa bus ap­va­žiuo­ja­ma Til­žės, Vy­tau­to ar­ba P. Cvir­kos ir Že­mai­tės gat­vė­mis. Kei­sis ir au­to­bu­sų marš­ru­tai. Ap­lin­ki­nė­se gat­vė­se bus įreng­ti ženk­lai, nu­ro­dan­tys, kaip ap­lenk­ti re­mon­tuo­ja­mą Auš­ros alė­jos ruo­žą.

Mi­nė­tos Auš­ros alė­jos at­kar­pos vie­šų­jų pa­sta­tų ir vie­šų­jų erd­vių priei­gų re­konst­ruk­ci­jos dar­bus at­liks UAB "Šiau­lių plen­tas". Sau­sio pra­džio­je ran­go­vas alė­jo­je jau iš­pjo­vė 82 me­džius. Sa­vi­val­dy­bės duo­me­ni­mis, pa­gal pro­jek­tą bus at­so­din­tas 61 me­dis ir pa­so­din­ti 346 krū­mai.

Pro­jek­tas apims vie­šų­jų erd­vių prie Šiau­lių ka­me­ri­nės sa­lės "Po­li­fo­ni­ja", Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos, Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro, Cent­ri­nio ir Didžd­va­rio par­kų ir jas jun­gian­čios Auš­ros alė­jos (nuo Že­mai­tės g. iki Var­po g.) at­nau­ji­ni­mą, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų inf­rast­ruk­tū­ros at­nau­ji­ni­mą ir plėt­rą, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių re­konst­ruk­ci­ją, skve­rų su­tvar­ky­mą, ža­lio­sios inf­rast­ruk­tū­ros, ap­švie­ti­mo inf­rast­ruk­tū­ros at­nau­ji­ni­mą. Taip pat ža­da­ma to­bu­lin­ti vie­šo­jo trans­por­to sis­te­mos priei­na­mu­mą, re­konst­ruo­jant įva­žas, su­sto­ji­mo sto­te­les. Bus die­gia­mos sau­gaus eis­mo prie­mo­nės, įren­gia­mi ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ele­men­tai. Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mo pro­jek­to ver­tė – per 2,8 mi­li­jo­nus eu­rų. Dar­bai tu­rė­tų bū­ti baig­ti 2021 me­tų pa­bai­go­je.

Komentarai

Kur?    Ket, 2020-03-12 / 08:32
"įren­gia­mi ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ele­men­tai" - kokie?
Tikra šiaulietė    Ket, 2020-03-12 / 11:23

In reply to by Blėka

Beje, tie blėkoriaus darbai ir pagyvino jau visai nusususį Šiaulių miestą. O Lapė tapo kone miesto simboliu. Daugiau pagarbos žmogui, tikram miesto patriotui! Jei nieko naudingo nepadarei savo miestui - patylėk. Gal pagyvinkim Šiaulius verkiančiomis močiučių, senukų, bliaunančią mergaitę turim. Dar tiktų raudantys pijokai, ašarojantys elgetos. O ir raudų sieną turim. Ir bus mažosios architektūros detalės.
miestietis    Ket, 2020-03-12 / 10:40
Palinkėkime UAB "Šiau­lių plen­tas" pabaigti dar nebaigtus darbus senuosiuose objektuose ir, svarbiausia, kad neatsirastų jiems naujų bėdų su naujaisiais.
Daiva    Ket, 2020-03-12 / 11:00
Kaip parvažiuoti namo šio kvartalo gyventojams, kai įvažiavimas į namus yra tik iš Aušros alėjos?
Kodėl?    Ket, 2020-03-12 / 12:55
Kodėl niekas nepadaro geriau už tą blėkorių???Visais laikais atsiranda ''pizdielintojų'' kurie nieko nedaro,o tik kitus kritikuoja.Imk ir padaryk geriau!
kaip po karo     Ket, 2020-03-12 / 15:00
tai gal pabaikit draugystes prospekta ,ten nuo nauju metu niekas nebedirba, o paskui imkites kitu darbu
Tamsta    Ket, 2020-03-12 / 19:02

In reply to by kaip po karo

Ne Šiaulių bendrovė atlieka darbus "Draugystes prospekte" Dirbti žiemą? Net rusas žino,kad žiemą negalima asfaltuoti gatvių. Čia ne į Šiaulių įmonės "daržą" akmuo skrieja...
Tamsta    Ket, 2020-03-12 / 19:48

In reply to by kike

Kai miesto valdžia miegojo 25m. Kaip buvo gerai? Ar ne? Atsimeni patį centrą. Važiuodavai,kaip per bruką,kaip prieš 100metų. Tada visiems buvo viskas gerai. Visi bėgo iš Šiaulių miesto,kas netingėjo. Kas į Vilnių,kas Į Užsienį. Taip per 25m. Šiauliai neteko 50000 tūkstančių gyventojų,vien dėl tuometinės valdžios neveiklumo...
klausimėlis    Ket, 2020-03-12 / 15:49
o tai Prisikėlimo aikštę ar pabaigs? Vieno nebaigia griebia kitą, kad tik kitiems netektų. Visko neapžioja, užtat miestas kaip per karą - vieni apkasai jau antrą kadencija!
Tamsta    Ket, 2020-03-12 / 19:13

In reply to by klausimėlis

Miestas tvarkos, o kur buvo prieš tai valdžia? Atsimeni kokia buvo J.Basanavičiaus gatvė? 25m. niekas jos nesutvarkė,o tam tereikėjo tik 1.5 milijono litų. Galėjai ratą pamesti. Važiuodamas. Jau ko gero užmiršai. Visi miesto darbai turi būti baigti iki 2023m.,bent pagrindiai. Taip,kad dar kantrybės truputi.
kur is­to­ri­ko, po­li­to­lo­go nuomonė ?    Ket, 2020-03-12 / 16:10
O kur šiau­lie­čio, is­to­ri­ko, po­li­to­lo­go Ak­to sig­na­ta­ro nuomonė apie iškirstą miestą ?
Tamsta    Ket, 2020-03-12 / 19:27

In reply to by kur is­to­ri­ko, po­li­to­lo­go nuomonė ?

Gal leiskite pirma baigti darbus,o paskui kritikuoti apie medžius. Juk Aiškiai parašyta ,kad daugiau nei puse bus atsodinta. Ar Norėjote,kad koks kaštonas ar liepa užvirstų ant žmogaus per audra? Kas tada būtų atsakingas? Tu? Medžiu gynėjai? Signataras? NE. Miesto valdžia kuri nesirūpina.
tai    Ket, 2020-03-12 / 20:54

In reply to by Tamsta

pagal tokią "logiką" reiktų visus mieste medžius išpjauti ir visus pakeisti į pagalį už 1400 Eur. Kodėl, tarkime, neiškapoti Vytauto gatvėje ar Stoties gatvėje - nuvirsti gali :)
Nina    Ket, 2020-03-12 / 19:25
Išgriaukim visur dar nuo viešbučio ta bulvaro dalis netvarkoma.Svarbu visur apkakoti ir kaltų nerasti.
Tamsta    Ket, 2020-03-12 / 19:35

In reply to by Nina

Juk aiškiai buvo pasakyta. Didieji darbai prasidės pavasarį. Visi juk žino,kad žiemą niekas nedirba. Parodyk Lietuvoje,kas bulves augina visus metus. NĖRA tokių. Taip ir remonto darbai negali vykti ištisus metus. Žmonės žino ką daro. Bulvaras bus sutvarkytas per du metus. Juk pasirašyta sutartis.
Hehe    Ket, 2020-03-12 / 22:16
Nei jūs ten tû medžiû sodinkit, nei ką.. padarykite gatvę.. parkas gi šalia
:(    Pen, 2020-03-13 / 10:26

In reply to by Hehe

Koks parkas? Pramogų? Jei neturi vaikų, šunų ir nesportuoji, tame "parke" neturėsi ką veikti... Nors kas nors natūralaus pasivaikščiojimams galėjo likti... Bulvaras jau visas be pavėsio. Gatvės nuogos.
Juze    Ket, 2020-03-12 / 22:41
Vienu darbų nepabaigė,o kitus pradeda.miestas ir taip kaip po karo atrodo. Pėsčiųjų bulvare tvoros ir išrausti šaligatviai. O jie mat sumane toliau miestą griauti. Draugystės prospektą pabaikite. Gėda nuo atvykstančių svečių.
Žana    Ket, 2020-03-12 / 22:49
Po visų šių rekonstrukcijų miesto pavadinimą reikės pakeisti į Legolenda. Paziurekite ką jie padarė su miesto aikštėmis - kaladėlių pristatė ant plyno lauko. Būtina keisti tą neismaneli miesto architektą . Ir kuo skubiau!!!
Nėma    Pen, 2020-03-13 / 08:22

In reply to by Žana

Architekto, deja, nėra. O kas yra, tai kaip čia pasakius gražiai - laikinai pagal nutylėjimą patariantis, neturintis kur dingti, norintis išgyventi ir vargo prispaustas žmogelis. Reikia valdžią keisti, kuri įsakymus jam duoda. Pirmoje vietoje mero normalaus reikia.
Nėmai    Pen, 2020-03-13 / 11:30

In reply to by Nėma

Reikėjo galvoti prieš renkant, o ne dabar, kai jau "šaukštai po pietų"... Suprantu, būtų kitą išrinkę ir nusivylę, nes nežinojo jo darbo metodų, bet šis tai buvo jau žinomas.
Jonas    Pen, 2020-03-13 / 12:29

In reply to by Nėmai

Žinomas iki tiek, kad ėmė ir apgavo visus. Nusipirko kostiumą, lakierkas, pasirišo šlipsą, kurio nemėgo ir pučia miglą į akis kaip koks pranašas - tikėjimo, vilties, meilės ir ima didžiulę algą etc.
tamsta - tai cia valdzios uztarejas?    Ket, 2020-03-12 / 23:28
o ar buvo ziema? iki nauju tai draugystes prospekte dirbo ,oras buvo nesvarbu.ir asfalta liejo . ir trecias menuo kaip nebera, tai kur dingo? zieda prie stoties nedabaigta paliko, ka, pasieme babkes ir pasiplove?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.