Sukūrė freską Sauliui Sondeckiui

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jo­je pa­si­tin­ka dai­li­nin­ko Vol­de­ma­ro Ba­ra­kaus­ko su­kurta fres­ka, skir­ta žy­miam di­ri­gen­tui, Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čiui Sau­liui Son­dec­kiui (1928–2016).
Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jo­je dai­li­nin­kas Vol­de­ma­ras Ba­ra­kaus­kas su­kū­rė fres­ką, skir­tą žy­miam di­ri­gen­tui, Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čiui Sau­liui Son­dec­kiui (1928–2016).

Fres­kos ati­da­ry­me V. Ba­ra­kaus­kas sa­kė, jog rei­kė­jo įveik­ti kū­ry­bi­nius sun­ku­mus: su­gal­vo­ti kom­po­zi­ci­ją, ją pri­tai­ky­ti prie in­ter­je­ro.

"Yra švie­sa", – šiais žo­džiais kū­ri­nį pa­ko­men­ta­vo me­no­ty­ri­nin­kas, pro­fe­so­rius Vy­te­nis Rim­kus. Pa­sak V. Ba­ra­kaus­ko, bū­tent žai­di­mas su švie­sa – ir nuo lan­go krin­tan­čia, ir vi­di­ne – bu­vo pa­grin­di­nis kū­ri­nio ak­cen­tas.

Fres­ko­je S. Son­dec­kio žvilgs­nis nu­kreip­tas į žiū­ro­vą – kad ir kur jis sto­vė­tų. Įam­žin­tas ne tik S. Son­dec­kio po­rtre­tas, bet ir di­ri­guo­jan­čios ran­kos.

Fres­kos ati­da­ry­me da­ly­va­vęs S. Son­dec­kio sū­nus Sau­lius Son­dec­kis sa­kė, kad Šiau­liai – vie­nin­te­lis mies­tas, ku­ris S. Son­dec­kį dar at­si­me­na. "Gal po kaž­kiek me­tų jo vėl pri­reiks?"

S. Son­dec­kis – Lie­tu­vos di­ri­gen­tas, smui­ki­nin­kas, or­kest­rų va­do­vas, pro­fe­so­rius. Lie­tu­vos po­li­ti­nio vei­kė­jo, Šiau­lių mies­to bur­mist­ro Jac­kaus Son­dec­kio-Son­dos ir Šiau­lių ber­niu­kų gim­na­zi­jos mo­ky­to­jos Ro­za­li­jos Son­dec­kie­nės sū­nus.

2010 me­tais Sau­liaus Son­dec­kio var­du bu­vo pa­va­din­ta tuo­me­ti­nė Šiau­lių kon­ser­va­to­ri­ja.

Komentarai

Augustė    Sek, 2020-03-08 / 08:34
poetiška ir tokių švelnių spalvų freska. Gražu. Ačiū autoriui.
miestietis    Sek, 2020-03-08 / 12:27
Galima buvo ir labiau pasistengti, gal netgi kitą techniką pasitelkti, gal kokį darbų konkursėlį surengti. Iš dešimt galiu duoti tik septynis balus, nes netraukia akies.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.