Šiaulių savivaldybė prašo dovanoti "Geležinę lapę"

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ar "Ge­le­ži­nė la­pė" pa­keis šei­mi­nin­ką?
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė dar kar­tą pa­siū­lė žy­miam mies­to kū­rė­jui Vi­liui Pu­ro­nui bei Šiau­lių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­gai pa­do­va­no­ti Sa­vi­val­dy­bei šiau­lie­čių pa­mėg­tą ir tu­ris­tus trau­kian­čią "Ge­le­ži­nę la­pę". Au­to­rius sa­ko, kad jis ne­ga­li pa­do­va­no­ti do­va­no­to daik­to, o me­ni­nis ak­cen­tas yra mies­to, o ne Sa­vi­val­dy­bės.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"Ge­le­ži­nės la­pės" au­to­rius Vi­lius Pu­ro­nas aiš­ki­na, kad ta­len­to ir darbš­tu­mo rei­kė­jo su­kur­ti šiam kū­ri­niui, o iš­spręs­ti įre­gist­ra­vi­mo klau­si­mą Sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų per 10 mi­nu­čių.

Sa­vi­val­dy­bė pra­šo do­va­nų

V. Pu­ro­no su­kur­ta "Ge­le­ži­nė la­pė" yra Šiau­lių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­gos nuo­sa­vy­bė.

Me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius in­for­ma­vo, kad Sa­vi­val­dy­bė siū­lo au­to­riui ir są­jun­gos pir­mi­nin­kui Ge­de­mi­nui Vyš­niaus­kui pa­si­ra­šy­ti pa­ra­mos su­tar­tį. Jo­je Sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­tų eks­po­nuo­ti „Ge­le­ži­nę la­pę“ Talk­šos eže­ro piet­va­ka­ri­nė­je kran­to da­ly­je. Pri­žiū­rė­ti ir esant rei­ka­lui at­nau­jin­ti šį me­ni­nį ak­cen­tą bei vie­tą, ku­rio­je jis pa­sta­ty­tas.

"Ge­le­ži­nė la­pė" bū­tų ap­draus­ta, įreng­tas nak­ti­nis ap­švie­ti­mas. Dar vie­nas su­tar­ties punk­tas api­brė­žia Sa­vi­val­dy­bės įsi­pa­rei­go­ji­mą įreng­ti at­mi­ni­mo len­te­lę kū­ri­nio au­to­riui Vi­liui Pu­ro­nui ir kū­ri­nį „Ge­le­ži­nė la­pė“ do­va­no­ju­siai aso­cia­ci­jai.

"Ge­le­ži­nės la­pės" au­to­rius ir jos tu­rė­to­jai ne kar­tą vie­šai pa­brė­žė, kad šį kū­ri­nį do­va­no­jo mies­tui. Jis nė­ra mies­to nuo­sa­vy­bė, tu­ri ki­tus šei­mi­nin­kus. No­rė­tu­me jį pri­žiū­rė­ti ir ap­draus­ti, kad jei at­si­tik­tų koks ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas, bū­tų aiš­ku, kas už ką at­sa­kin­gas. Šiuo siū­ly­mu no­rė­tu­me už­da­ry­ti dis­ku­si­ją dėl "La­pės" atei­ties, nes da­bar tei­siš­kai aso­cia­ci­ja ga­lė­tų bet ka­da ją pa­siim­ti ir iš­si­vež­ti", – ko­men­ta­vo D. Griš­ke­vi­čius.

"Ge­le­ži­nė la­pė" pa­do­va­no­ta mies­tui, ne Sa­vi­val­dy­bei

Nei "Ge­le­ži­nės la­pės" au­to­riui, nei Šiau­lių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kui toks pa­siū­ly­mas neat­ro­do priim­ti­nas.

"Ji jau yra do­va­no­ta ir ne aš, o Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kai 2019 me­tais do­va­no­jo, kai Lie­tu­vai su­ka­ko 1 000 me­tų ir tai bu­vo do­va­na mies­tui", – sa­ko V. Pu­ro­nas, pri­min­da­mas, kad dar bu­vo do­va­no­ti suo­liu­kai, ki­ti dar­bai.

Jis pa­brė­žė, kad Sa­vi­val­dy­bė – dar ne mies­tas. Jis su­pran­ta, kad kal­ba­ma apie šio me­ni­nio ak­cen­to įre­gist­ra­vi­mą.

"Sup­ro­jek­tuo­ti ir pa­ga­min­ti to­kį daik­tą rei­kia ta­len­to ir darbš­tu­mo. Jį įtei­sin­ti, kaip su­pra­tau, man trūks­ta... Kai bu­vo "Penk­ta­sis kė­li­nys" nu­vers­tas, vy­ko ki­ti pro­ce­sai. Aš at­si­dū­riau si­tua­ci­jo­je, ku­rią iš­spręs­ti man nei­šei­na. Mies­tui "Ge­le­ži­nė la­pė" bu­vo do­va­no­ja­ma už dy­ką. Tuos įre­gist­ra­vi­mo klau­si­mus ga­li­ma iš­spręs­ti per 10 mi­nu­čių, kal­bu kaip bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jas", – dės­to au­to­rius.

Jis aiš­ki­no, kad į jį nie­kas dėl įre­gist­ra­vi­mo ne­si­krei­pė, o vi­ce­me­ras D. Griš­ke­vi­čius jo te­le­fo­no nu­me­rį ži­no.

"Kaip bus iš­spręs­ta, ma­ty­sim. Jei Sa­vi­val­dy­bė no­ri kaž­ką pa­da­ry­ti, tai te­gul tvar­ko, ta­da su ma­nim ne­žais­kit. Pa­sik­vie­tėt ir pa­šne­kė­jot. Aš ži­nau, kaip tai ka­bi­ne­tuo­se da­ro­ma", – pyks­ta V. Pu­ro­nas.

Jis svars­to, kad gal D. Griš­ke­vi­čius taip no­ri su­bliz­gė­ti prieš Sei­mo rin­ki­mus, ta­čiau ma­no, kad tai jam ne­pa­dės.

Šiau­lių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas G. Vyš­niaus­kas ap­gai­les­ta­vo, kad V. Pu­ro­no kū­ry­ba mies­to val­džios ne­ver­ti­na­ma.

"Jau ko­kiu 5–7 me­tus kal­ba­me, kad gal bū­tų ga­li­ma jo dar­bus paeks­po­nuo­ti. Me­ras vei­du neat­si­su­ka", – sa­ko or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas.

Jis ma­no, jog de­rė­tų pa­gerb­ti V. Pu­ro­ną už vi­so gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus, to­dėl klau­si­mus apie do­va­ną Sa­vi­val­dy­bei pla­nuo­ja ati­dė­ti vė­les­niam lai­kui.

"Val­diš­kas pa­siū­ly­mas – duo­kit "La­pę" do­va­nų. Mies­te pa­puo­šia eg­lu­tę, de­šim­tis tūks­tan­čių iš­lei­džia, pa­skui vis­ką iš­mė­to. Sprin­džio dy­džio ver­kian­čios mer­gai­tės gal­vą nu­li­pi­na – de­šim­tis tūks­tan­čių su­mo­ka, o čia duo­kit do­va­nų ir bus ge­rai", – mies­to val­džios spren­di­mais ste­bi­si G. Vyš­niaus­kas.

Komentarai

miestietis    Pen, 2020-03-06 / 11:01
Mažo netikslumo pataisymas- 2009 m. buvo tūkstantmetis, o ne kaip straipsnyje. Gerbiamam dizaineriui ne normalių santykių reikia, jam reikia nusilenkimo, kaip karaliui, paradinio paprašymo ir fanfarų. Mano galva jam jau turėtu užtekti ir to iš savivaldybės pusės pademonstruoto reveranso, kuomet jis išprievartavo savivaldybę su tais, atseit, unikaliais rekonstruojamo bulvaro grebėzdiškais ir visomis prasmėmis baisiais, šviestuvais, kurie padaryti iš draudžiamo asbocemento, bet matyt procesas jau nebeatsukamas, kad yra užsimerkta prieš nesąmonę. Šiaip dizaineris yra neblogas vyrukas, tik mėgsta puikybę ir nusilenkimus jo kepurei.
Nuliui    Pen, 2020-03-06 / 11:58
bliekorius nežino ko nori pats ir situaciją yra apraizgęs kaip glitnus baziliskas, nuolat leisdamas paskalas ir dūmus. Tai atliekų kostrukcija duodama už "dyką", tai minima virš 300 000 litų (apie 100 000 eurų) suma, tai vėl dovanojama / nedovanojama. Plius susukta situacija ir ištisa gamyklinė sistema su politiniu stogu, galimai vengiant mokėti žemės mokesčius. Apie šią personą galima būtų parašyti atskirą knygą: kaip H. Orakauskas buvo išguitas iš miesto, kaip Pakruojis tapo varnaėdų kraštu, kaip Leninas nuo parko atsirado privataus amerikiečio kolekcionieriaus rankose, kaip bulvaras buvo atiduotas vienai vokiškai įmonei, kurią valdė pats Vip`as, kaip Kardu švaistėsi kabinetuose ir prie arkų... Ir visada žvelgiant per susireikšminimo prizmę, užsidedant karūną bei menkinant kitus. Geriau jau patylėtų. Kaip sakoma, neaiškioje situacijoje elkis mandagiai :)
kazimieras    Pen, 2020-03-06 / 18:01
saunuolis .Otai kiti tik sugeba nugriauti ir pramusti parko karusele.Vietoi to jog butu ja pastate prie lapes
Emilija     Pen, 2020-03-06 / 19:46
Sutinku žmonių, kurie sako, kad Šiaulių nepažįsta, bet priduria, kad Lapę matė, prie jos nusifotografavo. Tai Šiauliai Saulės miestas ar Lapės miestas? Kadangi saulės mažoka, būtų gerai nors lapę turėti:)
Nuomonė    Šeš, 2020-03-07 / 07:07
Viliau prisimink teismus, bylas, skundimus. Bėk nuo tų menkystų.
:))))     Šeš, 2020-03-07 / 08:25
domas prašo dovanoti, o za-kiras skundžia, kam ten pastatė... dvigubi žaidimai, kaip visada...
Svečias    Šeš, 2020-03-07 / 10:31
Pagarba Puronui! Nuo lapės prasidėjo Talšos pakrantės atgimimas, šiauliečių traukos centras! Niekas daugiau nekūrė nieko miestui iki tol, ypač už dyką....Jei šiam įvairių idėjų autoriui būtų davę pinigų, dar daugiau įdomesnių kūrinių būtų sukūręs. Bet juk kai kurie asmenys tik moka kritikuoti, vietoj to, kad kurtų. Nemokame išnaudoti kūrybinio potencialo
miestietis    Šeš, 2020-03-07 / 10:56

In reply to by Svečias

Manau, kad ta esama garbe dizaineriui reiktu pasidalinti su Genadijumi, kurs jo pirštukas bedė į tą ežero pakrantės vietą, be jokio projekto irgi be jokio derinimo, kur kitiems mirtingiesiems yra būtinas, ir štai turime naują traukos vietą, ir galiu pasakyti, kad vasarą visai neblogą, tik odų gamybos įmonę reiktų iškelti ir pilnai išvalyti ežero dugną nuo sunkiųjų metalų druskų sluoksnio ir tik tuomet skelbti įmonėms vandens pramogų konkursus. O šiaip, nežiūrint visko, tai ta lapė, banaliame pramoniniame išpildyme, gal ir visai nieko, kol nepamatai pavyzdžių kitur, kur žmonės sukuria vertingus ir jaukius aplinkos meninius akcentus, bet kartoju, kaip pramoniniam miestui, gal ir tinka.
to miestietis    Pir, 2020-03-09 / 20:02

In reply to by miestietis

Jau užknisai miestieti su savo "straipsniais", visu reikalų žinove, niekas nebeskaito tavo sapalionių, rašyk normalų, žmonišką ir trumpą komentarą, o ne muilo operų scenarijus.
Justas    Šeš, 2020-03-07 / 11:04
Idomus tas d, griškevičius, Tai žemo lygio zmogelis, nes su V. Puronu bendrauja atsukęs sėdmenis.Tai baisu ir šlykštu.
iš kieno balkono ,,krenta" jautis?    Šeš, 2020-03-07 / 11:36
Miesto centre, prie pat ,,pingvinų", pakelkite akis į viršų. Kieno ten kūrinys ir kieno butas?
Tyronas Purpuronas    Šeš, 2020-03-07 / 23:04
Jooo, vyrvyr miesto dailinykas devyniolika metų derino paminklą aušrinykams...
miestietis    Sek, 2020-03-08 / 12:35

In reply to by Vantuzas

Ko čia užsiciklinai su ta pirtimi- įsigalės pavasaris, pasivaikščiok palei Talšą, gal būdamas pagėręs įkrisi į ją, prie to pačio ir nusimaudysi, o jei nepataikysi vandenin, tai atsitrenkęs į akmenį, gausi antrą vingį smegenyse, nors ir tą patį tiesų.
Vantuzas    Sek, 2020-03-08 / 13:24
Pirti aš savo turiu. Bet. Kaip valdžia su " korovovirusus" kovoja. ...miestietis Jus galvija...
miestietis    Sek, 2020-03-08 / 13:33

In reply to by Vantuzas

Tai kam tuomet nesustodamas verki pastoviai dėl tos uždarytos pirties. Tas faktas, kad rašinėji keliais vardais, tai tas išraiškingai pasako, kad ir ta tavo pirtis tai- Talšos meldai kai nutirpsta ledas.
miestietis    Ant, 2020-03-10 / 10:04

In reply to by >

Kas nežino mano pozicijos viešosios pirties klausime, tai aš esu už tai, kad viešoji miesto pirtis veiktų ir nieko blogo nematau, jog miesto biudžeto lėšomis būtų bent per pusę dotuojama, jei jau net miesto krepšinio komandai randa trečdalį milijono, tai savotiškam sveikatinimui ir higienai pinigų privaloma rasti.
Ramus    Pir, 2020-03-09 / 10:08
Faktiškai toji Lapė yra kaip kontrabandinis menas, nelegali. Reiktų paskaičiuoti mokestį už visą nelegaliai naudotą miesto žemės plotą, kurį administruoja savivaldybė. Faktiškai juk akivaizdu kad naudojant miesto ploto gabalą garbė tenka tik vienam dizaineriui? Būtų įdomu ką apie tą situaciją kalbėtumėm jei Lukošaitis savo skulptūrą naktį nuvežtų į pakrantę, per kiek laiko tarybos narys Marijus surašytų visus įmanomus pareiškimus? Ir nereikia tikėti, kad VIP yra progreso variklis, iš tiesų jis yra Cinikas oficialiai neįteisinęs savo meno stiliaus - puronizmo. Politikoje tokia veikla būtų vadinama valstybės pamatų griovimu, kada koks nors vienas nežinia kieno iš Vilniaus atsiųstas, pelnęs Lenino komjaunimo premiją, Maskvos Liaudies ūkio pasiekimų parodos premiją visiškai ignoruoja savivaldybės taisykles. Tegu važiuoja kaip Depardje iš Prancūzijos pas Putiną į Rusiją...
Ramiakui    Pir, 2020-03-09 / 11:58
Tsss... Nekelk bangų - pas merą dabar mieste viskas teisinga ir vagių nebėra!
Darius    Ant, 2020-03-10 / 08:39
ne per seniausiai buvo lapes desimtmetis. ir ne per daugiausiai zmoniu. o ne valdziazmogiu
A.     Ant, 2020-03-10 / 21:39
Gal galėjo Lukošaičio prašyti dovanoti verkiančią mergaitę? Kur ji dabar? Dešimtys tūkstančių išleista buvo litais... Saviems--Rudžiui, Lukošaičiui mokamos įspūdingos sumos, o svetimų prašo dovanoti.. Negražu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.