Prisiminė skaudžią praeitį

Jo­li­tos KIR­KI­LAI­TĖS nuo­tr.
Ro­mual­das Bal­tu­tis da­li­jo­si at­si­mi­ni­mais apie trem­ties me­tus.
Šiau­lių Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je vy­ko va­ka­ras-su­si­ti­ki­mas su šiau­lie­čiu trem­ti­niu Ro­mual­du Bal­tu­čiu „Skau­džios praei­ties at­si­mi­ni­mai. Su­si­ti­ki­mai su trem­ti­niais žy­dais“.

Ren­gi­nys bu­vo skir­tas Vil­niaus Gao­no ir Lie­tu­vos žy­dų is­to­ri­jos me­tams.

R. Bal­tu­tis su­si­ti­ki­mui pa­ren­gė ir ne­di­de­lę eks­po­zi­ci­ją, jo­je bu­vo ga­li­ma ap­žiū­rė­ti jo lei­džia­mų kny­gų se­ri­ją "Si­bi­ro Al­ma Ma­ter", nuo­trau­kas, pie­ši­nius, mu­zi­kos inst­ru­men­tus.

R. Bal­tu­tis ir šian­dien te­beg­ro­ja ir dai­nuo­ja iš tė­vo iš­mok­tas dai­nas.

1941 me­tų bir­že­lio 14-ąją Šiau­lių ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je į trem­ti­nių va­go­ną bu­vo įso­din­ta kur­tu­vė­niš­kių Bal­tu­čių šei­ma: mo­ti­na su tri­mis ma­ža­me­čiais vai­kais. Tė­vas bu­vo iš­vy­kęs, į eše­lo­ną pa­te­ko kiek vė­liau. Vy­riau­siam Ro­mual­dui tuo­met bu­vo aš­tuo­ne­ri.

Prieš ka­rą Bal­tu­čiai gy­ve­no Kur­tu­vė­nuo­se. Tė­vas Liu­das Bal­tu­tis — 1919 me­tų ko­vų su ber­mon­ti­nin­kais da­ly­vis, mo­ky­to­jas, Kur­tu­vė­nų šau­lių bū­rio va­das, chor­ve­dys, sa­vi­veik­li­nin­kas, fel­je­to­nų ra­šy­to­jas.

Pir­mo­ji šei­mos trem­ties vie­ta – Al­ta­jus, Ten­gos kai­mas. 1947 me­tais šei­mai pa­vy­ko pa­bėg­ti į Lie­tu­vą, bet po sep­ty­nių mė­ne­sių Lie­tu­vo­je vėl bu­vo su­grą­žin­ti į trem­tį, šį kar­tą – į Ke­me­ro­vo sri­ties ang­lies ka­syk­las.

Komentarai

miestietis    Pen, 2020-03-06 / 10:11
Teko su gerbiamu Romualdu epizodiškai pabendrauti, Vairui jau būnant ekonominės agonijos pradžioje, tai apie jį susidariau nuomonę, kaip apie solidų, konkretų ir gerbtiną, atrodo, jei atmintis manęs neapgauna, technikos direktorių. Galiu pasakyti, kad ir dabar dar šis žmogus atrodo solidžiai ir linkiu jam dar ilgus ilgus metus produktyviai gyventi. Kiek teko bendrauti su sibiriakais, tai visi savyje nešiojasi lyg kokį varikliuką, kuris neleidžia sėdėti vietoje ir lyg atsigriebdami už prarastą laiką, skuba daug darbų nuveikti, o ir tie darbai jiems be didelių vargų įveikiami.
Prisminis    Pen, 2020-03-06 / 14:12
o ka daret 40-ais,kad nebutumet grudami tremtiniu vagonuosna-ogi sutikot stalino ordas be vieno suvio ir dar su gelem,tai ko dabar stenat?Reikejo priesintis kaip didvyriai suomiai,tai ir gyvene butumet kaip suomiai,o ne kaip jankiu parsidaveliai dabar.Marsalas Manerheimas taigi buvo atvykes pas smetona patarti,kaip atsakyti stalino ultimatumui,bet smetona,tas stalino agentas prastenejo-neteksim daug kareiviu! Tai kam tie kareiviai buvo reikalingi,kaip ir dabar-tik paraduose marsiruoti,ale atejus valandai x visi kareiviai dejo krumuosna.....
Iš kitų    Pen, 2020-03-06 / 17:06
Visi tada vargo, ne vien tremtiniai. Jie nors dabar viskuo aprūpinti, bet nepavydžiu

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.