"Plaštakės" migruoja į Šiaulius

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Ams­ter­da­mas, Rau­do­nų­jų ži­bin­tų kvar­ta­las. Pros­ti­tu­ci­ja be sie­nų. Po­li­ci­ja fik­suo­ja, kad Šiau­liuo­se pro­sti­tu­ci­ja už­sii­mi­nė­ja ne­ma­žai mo­te­rų iš Uk­rai­nos ir Bal­ta­ru­si­jos.
Se­niau­sia pro­fe­si­ja įvar­di­ja­mas ver­ti­ma­sis pro­sti­tu­ci­ja praė­ju­siais me­tais, ypač pa­sku­ti­nį pus­me­tį, šo­vė į aukš­tu­mas. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai sa­ko, kad tiek in­ty­mių pa­slau­gų pa­siū­ly­mų dar ne­bu­vo nie­ka­da. "Tei­kė­jos" – ne tik lie­tu­vai­tės, bet ir at­vy­kė­lės iš Uk­rai­nos ir Bal­ta­ru­si­jos. Dėl klien­tų pro­sti­tu­tės leng­vai kei­čia mies­tus, bu­tus, skel­bi­mus. Šiau­liai joms pa­trauk­lūs dėl ma­žes­nės "pro­fe­si­nės" kon­ku­ren­ci­jos.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ma­ri­jus Ma­cis sa­ko, kad to­kio "plaš­ta­kių" ant­plū­džio į Šiau­lius, koks yra pa­sta­rai­siais mė­ne­siais, nie­ka­da anks­čiau ne­bu­vo.

"Ga­vai pa­slau­gą ir lauk"

Už­ten­ka at­si­vers­ti vie­ną ar ki­tą skel­bi­mų po­rta­lą, kad įsi­ti­kin­tum, ko­kia di­de­lė yra pa­siū­la sve­ti­mo guo­lio iš­troš­ku­siems vy­rams: gun­dan­čios ero­ti­nės nuo­trau­kos iš vir­šaus ir apa­čios, sal­dūs žo­džiai, ža­dan­tys pa­sa­kiš­ką va­ka­rą, kaž­ku­ri "po vis­ko" sa­vo klien­tą net ar­ba­ta vai­ši­na, o ki­ta pri­sie­kia, jog svai­gi­nan­čio jos bu­či­nio klien­tas ne­pa­mirš nie­ka­da.

Čia pat iš­ri­kiuo­tos ir pa­slau­gų kai­nos: už pus­va­lan­dį nuo 30 iki 50 eu­rų, už va­lan­dą – dvi­gu­bai, vis­kas pri­klau­so nuo "klien­to", ko­kių ma­lo­nu­mų jis iš­troš­kęs.

Skel­bi­mai – lie­tu­vių, ru­sų, ang­lų kal­bo­mis. Vil­nius, Kau­nas, Klai­pė­da – ma­lo­nu­mų liz­de­lių gau­su vi­so­je Lie­tu­vo­je. Jų pil­na ir Šiau­lių mies­te, neišs­ki­riant nei pie­ti­nės, nei cent­ri­nės da­lies.

Su pro­sti­tu­ci­ja Šiau­liuo­se ko­vo­jan­tys Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai sa­ko pa­sta­ruo­ju me­tu itin daž­nai pri­vers­ti min­ti slenks­čius tų bu­tų, ku­riuo­se vyks­ta ne­le­ga­li veik­la.

Ty­ri­mo sis­te­ma, pa­pa­sa­ko­jo vie­nas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas, štai ko­kia: su­si­ran­di skel­bi­mą, pa­si­skam­bi­ni ir nu­vyks­ti į nu­ro­dy­tą vie­tą. Vie­nas pa­rei­gū­nas ei­na į vi­dų, ko­le­ga lū­ku­riuo­ja to­lė­liau. Trum­pas su­si­pa­ži­ni­mo po­kal­bis, ke­li mei­lūs žo­de­liai, lū­kes­čiai... Kiek už pa­slau­gą? Dėl tik­ru­mo kar­tais pa­duo­da­mas at­ly­gis už bū­si­mus ma­lo­nu­mus, o kar­tais jo ne­pri­rei­kia. Ga­liau­siai pri­si­sta­ty­mas, kas toks ir iš kur at­vy­ko. Pros­ti­tu­tės ato­dū­sis. Jo­kios pa­ni­kos, is­te­ri­jos ar no­ro pa­bėg­ti. Už ne­le­ga­lią veik­lą pa­ža­da su­si­mo­kė­ti bau­dą ir ding­ti. Kar­tais su­si­mo­ka, o kar­tais dings­ta ne­su­si­mo­kė­ju­si.

Ki­tas di­de­lę pa­tir­tį tu­rin­tis po­li­ci­jos ty­rė­jas pa­pa­sa­ko­jo trum­pą nu­ti­ki­mą, ku­ris jį ge­ro­kai su­glu­mi­no.

Pas­kam­bi­nęs į vie­no Šiau­liuo­se nuo­mo­ja­mo bu­to du­ris, ant slenks­čio iš­vy­do lyg spor­ti­niu kos­tiu­mu, lyg pi­ža­ma vil­kin­čią mer­gi­ną. Tiek ji, tiek bu­tas, ku­ria­me ji prii­mi­nė­jo klien­tus, tiek su­jauk­ta lo­va, at­ro­dė ap­gai­lė­ti­nai.

"Sa­kau jai, la­ba die­na, kaip čia pra­tę­sim... Bet ko­dėl ta­vo vei­das toks rim­tas, be šyp­se­nos? O ji­nai: ne­pa­tin­ka, išeik. Nu bet vis tiek gi rei­kės bend­rau­ti, sa­kau jai. O ji: aš tau sa­kau, jei ne­pa­tin­ka, išeik. Sa­kau jai, aš ta­ve at­leis­čiau iš dar­bo už to­kį po­žiū­rį į klien­tą, o ji at­šo­vė, kad dir­ba "be tar­pi­nin­ko", – ne­jau­kią si­tua­ci­ją pri­si­me­na klien­tu ap­si­me­tęs po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas.

At­si­neš­to šam­pa­no ji su klien­tu ne­ge­ria – ga­vo, ko atė­jęs, ir te­gul ne­šdi­na­si lauk. Kad šam­pa­no tau­rės čia ne­ke­lia­mos, aki­vaiz­du: kam­ba­ry­je sto­vė­jo net trys neiš­šo­vę bu­te­liai.

"At­li­kai, ko atė­jęs, su­si­mo­kė­jai, ap­si­suk ir išeik, jo­kiom kal­bom ir šam­pa­nui nė­ra lai­ko – to­kia lo­gi­ka va­do­vau­ja­si ne tik mi­ni­ma pro­sti­tu­tė, bet ir dau­gu­ma ki­tų", – paaiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

Pa­sak jo, su­ži­no­ju­si, kad kal­ba­si ne su klien­tu, o su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nu, pro­sti­tu­tė nė ne­mė­gi­no nu­slėp­ti pyk­čio.

"Ir vėl... Tai­gi praei­tą sa­vai­tę bu­vot atė­ję, nu­bau­dėt! Leis­kit bent mė­ne­sį at­si­gau­ti. Ko­dėl jūs uk­rai­nie­čių, bal­ta­ru­sių ne­gau­dot?"

Tai mer­gi­nai – 23 me­tai. Už ne­le­ga­lią veik­lą ji baus­ta ne kar­tą. Bau­dų ne­mo­ka, bet ir įpro­čio ne­me­ta.

Už­sie­nie­tes gun­do ge­ri pi­ni­gai

Vis dėl­to di­des­nį rū­pes­tį pa­sta­ruo­ju me­tu ke­lia ne lie­tu­vai­tės, o iš Uk­rai­nos ir Bal­ta­ru­si­jos į Lie­tu­vą plūs­te plūs­tan­čios "plaš­ta­kės". Lo­gi­ka pa­pras­ta – dau­gė­ja už­sie­nie­čių vai­ruo­to­jų, sta­ty­bi­nin­kų, dau­gė­ja ir mi­nė­to vers­lo at­sto­vių. Ar­ti­mie­siems šios mo­te­rys daž­niau­siai aiš­ki­na į Lie­tu­vą va­žiuo­jan­čios tvar­ky­ti vieš­bu­čių kam­ba­rių.

Ne­pai­sant to, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams vis tiek mįs­lė, ko­dėl Lie­tu­va ta­po to­kia pa­trauk­li sa­vo kū­no par­da­vė­joms iš mi­nė­tų vals­ty­bių. Da­ro­ma prie­lai­da, kad šią mig­ra­ci­ją ga­lė­tų nu­lem­ti eko­no­mi­nis sver­tas – mo­ku­mas Lie­tu­vos klien­tų, ku­rie už pus­va­lan­dį pa­slau­gos ne­si­de­rė­da­mi pa­klo­ja "plaš­ta­kės" pra­šo­mą su­mą, du ar tris kar­tus di­des­nę ne­gu gau­tų Uk­rai­no­je.

Už in­ty­mias pa­slau­gas kiek­vie­na "tei­kė­ja" pra­šo, kiek pa­ti no­ri – rin­kos kai­na čia ne­ga­lio­ja. Ne­ga­lio­ja ir ak­ci­ja: dvi už vie­nos kai­ną.

Štai vie­nas skel­bi­muo­se ap­tik­tas "taš­kas" siū­lo sa­vo klien­tams pa­slau­gų su vie­na ir dviem mer­gi­no­mis. Pus­va­lan­dį su vie­na – 40 eu­rų, va­lan­dą – 80 eu­rų. Pus­va­lan­dį su dviem – 60 eu­rų, va­lan­dą – 120.

Kar­tą nu­vy­kęs į bu­tą, ku­ria­me tu­rė­jo bū­ti pri­čiup­ta vie­na plaš­ta­kė, Šiau­lių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas su­ra­do dvi – 34 ir 36 me­tų. Kaž­ku­ri pa­sa­kė: neiš­si­gąs­ki­te, rin­ki­tės, ku­rią no­rit. O jei su abiem iš kar­to? Ge­rai, bet kai­na ta­da be­veik dvi­gu­ba.

Pros­ti­tu­ci­jos veik­lą ti­rian­tiems pa­rei­gū­nams už­sie­nie­tės ne kar­tą iš­si­ta­ru­sios, kad tė­vy­nė­je sun­ku iš­gy­ven­ti dir­bant net ir so­li­dų dar­bą. Vie­na uk­rai­nie­tė į nuo­mo­ja­mą bu­tą Šiau­liuo­se at­vy­ku­siam "klien­tui" iš­si­ta­rė dir­bu­si Uk­rai­nos ban­ke, ta­čiau iš at­ly­gi­ni­mo ta­pę ne­beį­ma­no­ma iš­gy­ven­ti.

Uk­rai­nie­tei ir bal­ta­ru­sei 30–50 eu­rų va­lan­dos už­mo­kes­tis už va­lan­dą "kū­no pa­slau­gų" – ge­ri pi­ni­gai.

"Ten pra­gy­ve­ni­mo ly­gis toks men­kas, kad toms mer­gi­noms į Lie­tu­vą ap­si­mo­ka at­va­žiuo­ti tik mė­ne­siui ar dviem. Kai ku­rios įsi­gy­ja bend­rą vi­zą po Šen­ge­no erd­vę. Bu­vo at­ve­jis, kuo­met vi­za bu­vo išim­ta per Is­pa­ni­ją – uk­rai­nie­tė pa­bu­vo ten dvi sa­vai­tes, at­va­žia­vo ir pa­bu­vo čia, ta­da iš­va­žia­vo į Ry­gos pu­sę", – pa­sa­ko­ja po­li­ci­nin­kas.

Mig­ruo­ja "plaš­ta­kės" ir po Lie­tu­vą. Ne­se­niai šiau­lie­čiai pa­rei­gū­nai su­čiu­po mer­gi­ną, ku­ri į Šiau­lius iš Vil­niaus at­vy­ko tik prieš sa­vai­tę, sos­ti­nė­je neat­lai­kė kon­ku­ren­ci­jos.

Ty­rė­jai pa­ste­bi, kad už­sie­nie­tės pro­sti­tu­tės kur kas man­da­ges­nės, la­biau pri­si­žiū­rė­ju­sios, šyp­so­si net ir su­ži­no­ju­sios, kad at­vy­kė­lis nė­ra mo­kus klien­tas, o po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas. Be to, pri­čiup­tos jos daž­niau nei lie­tu­vės su­si­mo­ka pa­skir­tas bau­das.

Be am­žiaus cen­zo

"Leng­vas dar­bas ir ge­ras už­dar­bis, jei žmo­gus ne­tu­ri mo­ra­li­nių stab­džių, su­ge­ba at­si­ri­bo­ti nuo as­me­ni­nių iš­gy­ve­ni­mų. Dau­ge­liui tai sun­kiai su­vo­kia­ma, ta­čiau taip yra", – į klau­si­mą, ko­dėl mo­te­rys par­da­vi­nė­ja sa­vo kū­ną, at­sa­ko il­ga­me­tis po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas.

Koks daž­niau­sias plaš­ta­kių am­žius? To­kio, paaiš­kė­ja, nė­ra: te­ko pri­čiup­ti ir 1996-ai­siais gi­mu­sias, ir 1969-ai­siais. Ra­mi­na tik tai, kad ne­su­ti­ko ne­pil­na­me­čių.

1969-ai­siais? To­kio am­žiaus pro­sti­tu­tės, pa­ste­bė­ję po­li­ci­jos ty­rė­jai, pa­si­tem­pu­sios, pri­žiū­rin­čios ne tik sa­vo išo­rę, bet ir fi­gū­rą, šu­kuo­se­ną, ma­kia­žą.

Mer­gi­nos, pa­ste­bi­ma, pa­pras­tai dir­ba nuo­mo­tuo­se bu­tuo­se – juos ar­ba pa­čios bū­na iš­si­nuo­mo­ju­sios, ar­ba pa­tal­po­mis bū­na pa­si­rū­pi­nę tar­pi­nin­kai.

Sa­va­ran­kiš­kai, nie­kam ne­tar­pi­nin­kau­jant, daž­niau "dir­ba" lie­tu­vės, tad skel­bi­muo­se jos daž­niau nu­ro­do te­le­fo­no nu­me­rį ir su klien­tu bend­rau­ja tie­sio­giai.

Tuo tar­pu už­sie­nie­tės Lie­tu­vo­je daž­niau "dar­buo­ja­si" per tar­pi­nin­ką. Tad ir su­si­sie­ki­mui nu­ro­do­mos įvai­rios in­ter­ne­ti­nės prie­mo­nės.

Prieš ke­lias die­nas į ko­mi­sa­ria­tą bu­vo at­vež­ta mer­gi­na, ku­ri prie sa­vo skel­bi­mo bu­vo su­dė­ju­si gra­žias ero­ti­nes nuo­trau­kas, ir už­ra­šiu­si "čia aš".

"Čia kaip ma­ši­nai kon­di­cio­nie­rius yra pri­va­lu­mas, taip pri­va­lu­mas, kai nu­va­žia­vęs ra­si tą pa­čią mer­gi­ną, ku­ri yra nuo­trau­ko­je, – šyp­so­si pa­šne­ko­vai. – Dau­gu­ma de­da ma­ne­ke­nių nuo­trau­kas, taip gun­dy­da­mos klien­tus".

Po­li­ci­ja pa­ste­bi, kad, bė­gant me­tams, skel­bi­mų, ku­riuo­se siū­lo­mos sek­sua­li­nės pa­slau­gos, teks­tai vis bru­ta­les­ni. Jei anks­čiau vy­rams bu­vo su­bti­liai siū­lo­mas ma­sa­žas ar­ba ma­lo­ni pa­žin­tis, tai pa­sta­rai­siais me­tais apie ne­le­ga­lias pa­slau­gas ra­šo­ma ties­mu­kai, ne­ren­kant žo­džių, ko­kias "kū­no pa­slau­gas" ir už kiek klien­tas ga­lė­tų gau­ti, ir čia pat nu­ro­dant kai­nas.

Pa­rei­gū­nus ste­bi­na, kad tink­la­pių ad­mi­nist­ra­to­rius to­kių skel­bi­mų, ku­rio­se mer­gi­nos ir mo­te­rys at­vi­ru teks­tu siū­lo­si pa­ma­lo­nin­ti vy­rus, ne­cen­zū­ruo­ja.

"Skel­bi­mai at­si­ran­da ir iš­nyks­ta. "Plaš­ta­kę" pa­ga­vom, skel­bi­mas pra­dings­ta, bet ne­tru­kus at­si­ran­da nau­jas ir su tos pa­čios mo­ters nuo­trau­ka", – kal­ba pa­tir­tis.

Už ver­ti­mą­si pro­sti­tu­ci­ja į ka­lė­ji­mą ne­so­di­na­ma. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas už tai nu­ma­to 90–140 eu­rų bau­dą. To­kia pa­ti bau­da gre­sia ir tam, ku­ris nau­do­jo­si pro­sti­tu­tės pa­slau­go­mis.

Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ma­ri­jus Ma­cis in­for­ma­vo, kad per­nai Šiau­lių mies­te už ver­ti­mą­si pro­sti­tu­ci­ja nu­baus­ta 11 mo­te­rų.

Per du šių me­tų mė­ne­sius nu­baus­ta jau try­li­ka as­me­nų, du iš jų – klien­tai.

Komentarai

kike    Tre, 2020-02-26 / 10:18
Tai gerai, vis šiokį tokį darbą dirba. Gal pašalpomis nors nesinaudoja. Patys policininkai ką, nesinaudojat?
miestietis    Tre, 2020-02-26 / 10:58
Nebežinau jau kuo ir betikėti, nes visur ir per visas žiniasklaidas triūbija, kad visos(be išimties) tos plaštakės dirba per didžiulę didžiulę prievartą.
NAAA    Tre, 2020-02-26 / 11:36
Jei valdžioje būtų žmonės su protingomis galvomis, tai policija, medikai, VMI nekovotų su ,,vėjo malūnais", nes šis užsėmimas neišnaikinamas tūkstančius metų. O, įstatymiškai sutvarkytų, kontroliuotų, ir ne vieną milijoną mokesčių surinktų į LR biudžetą. Taip pat, tai būtų dar viena traukos priemonė užsieniečiams, kurie čia paliktų savo pinigus (viešbučiai, taksi, maitinimo įstaigos, prekės kt.). Bet ar valdžia apie tai mąsto ???
Petras    Tre, 2020-02-26 / 21:06

In reply to by NAAA

Tokia Lietuvos valdžia, nes jiems uždėtos gandrų galvelės, jie tik apmokestina rinkėjus kurie juos išlaiko uždirbdami minimumą.Beto policija sukuria daugiau artistišku darbo vietų ir juokina savo suvarges tautą.
Emigrantas    Tre, 2020-02-26 / 12:48
A te da pas mum lietuvoj kažikam moraliniai stabdžiai yr? Ale gi anekdots. Un tas mūsų laisves tiek visks laisv kad kur nor te gaun ir iš ką. Greičiau tų vaivarykštes vėliavų palaistų - gi gražiou būt prie seimą toj eilėj ir unt jų paveizert...
Prosperas    Tre, 2020-02-26 / 14:13
Mylime Ukrainą ir jos žmones. Padedame jos atstovėms pakelti savo finansinį lygį. Taipogi ir jos padeda mūsiškiams išleisti savo finansinius ir seksualinius perteklius. Tegyvuoja tautų draugystė.
nulis    Tre, 2020-02-26 / 14:15
Manau taip: kai namie nėra maisto, arba to, kas yra, nesinori (na, neskaniai gamina...), valgai viešojo maitinimo įstaigoje arba užsisakai maisto į namus. Kai namie nėra su kuo užsiimti seksu, arba su tuo, kas yra, tuo užsiimti nesinori, eini ir perki paslaugą, arba išsikvieti į namus. Reguliarus lytinis gyvenimas reikalingas taip pat, kaip maistas. Kodėl negalima jo įteisinti?
Birbinam    Tre, 2020-02-26 / 15:36
Gerai būtų pabirbinti ukraitienę ar baltarusę, bet o jei pagaus POLICIJA !
Saulius    Tre, 2020-02-26 / 17:33
Kiek žinau, prostitucija draudžiama visose katalikiškose šalyse.Bažnyčia prieš ją griežtai nusistačius, tad nėra ko tikėtis, kad " Marijos žemėje " meilė už pinigus bus legalizuota. Kažkas teigia, kad būtų papildomai surinkta mokesčių į biudžetą.Na, galima tada leist narkotikus, kontrabandą, vaikų pornografiją ir rinkt nuo to mokesčius - pinigai nekvepia.Klausimas kitas - kiek žingsnių belieka iki visuomenės moralinio išsigimimo ? Mes gvoltu rėkiam , kad Vakarai supuvę.Gerai, tada nors mes nebūkim supuvę, eikim priešinga kryptimi.
Sex    Tre, 2020-02-26 / 23:10

In reply to by Saulius

O kuom tos prostes isskirtines tegu moka mokescius kaip ir visi tegu isima individuales pazimas supaprastintas.su 30%valdisku islaidu ir tegu pisasi y sveikata.
Sex    Tre, 2020-02-26 / 23:10

In reply to by Saulius

O kuom tos prostes isskirtines tegu moka mokescius kaip ir visi tegu isima individuales pazimas supaprastintas.su 30%valdisku islaidu ir tegu pisasi y sveikata.
nulis    Ket, 2020-02-27 / 10:01

In reply to by Saulius

Sauliau, prostitucija beveik tokio paties amžiaus, kaip ir žmonija. Moralė - gražu. Laimingos, darnios poros į prostitutes nesikreipia. Bet yra daug kitokių gyvenimiškų atvejų, kur tokia paslauga tenka naudotis vienišiams, atstumtiesiems, neįgaliesiems, pagaliau - patologiniams paleistuviams, kurie tiesiog negali gyventi be 'papildomų" sekso paslaugų. Legalizuota prostitucija išspręstų ne valstybės finansų, o kai kurias kitas problemas: prekybą žmonėmis, nepilnamečių sekso vergių išnaudojimą. Jūs gal nustebsite, kiek yra jaunų merginų ir moterų, kurios tuo užsiima gera valia ir būdamos sveiko proto dėl įvairių priežasčių. Taigi nebūkite pernelyg davatkiškas.
Rolis    Tre, 2020-02-26 / 19:59
Negailekit tegul zmones pazaidzia meiles zaidimu kol neatejo tas virusas
Taigi    Tre, 2020-02-26 / 20:18
Atvira žmonių prekyba. Mentai negaudo iškrypėlių ir tarpininkų, galimai gauna duoklę ir visi iš žmonių prekybos iškrypėliams gyvena. Šlykštu.
Sex     Tre, 2020-02-26 / 23:15
Kas gyvena is tu vyru o ar netos keksytes kur sieke lengvu pinigu.? Jius ce nebesvaikit nenoretu ir nesikrustu valkatos.21 amziuje uztektu tik skabucio ir sutvarkytu mentura.o db jau antiek varkses paveiksla nuoiese kad juokas ima.tegu moka mokescius.nesvarbu ar su kastuvu usodirba ar su pizemis.ystatymai visiem lygus
    Ket, 2020-02-27 / 08:18
Juokas ima kai sako per metus 11 nubaudė...,čia per porą valandų juoko darbas😂😂😂
Realistas    Ket, 2020-02-27 / 10:20
Daugelis Europos šalių tai legalizavo i biudžeta plaukia dideli pinigai, plius policijos pajegos nukreipiamos i problemas kurios tikrai yra svarbios o ne paskui plaštakes už kampų stovet ir gaudyt. Valdžios atstovai vis masto iš kur paimti pinigų,jie voliojasi lovose reika tik išeiti iš posovietiniu remu ir legalizuoti ši amata kuris buvo ir bus per amžius. Daugeja darbuotoju iš kitų šaliu tad plaštakių paklausa vis didės. Jei perskaitys nors 1valdžios atstovas o žinau kad perskaitys tai būk itrauktas i Lietuvos istorija legalizuok ši amata nes 95%kad nieko gero nesi nuveikes sededamas seime.
.    Ket, 2020-02-27 / 16:21
Tie patys mentai ėjo ir eis, ir kiti aukštesnes pareigas užimantys žmonės. Tegul nenori, kad pradėtų plist įrašai kas iš "gerb. Pareigūnų" ateina sumoka bapkes kad pasi**st. Patys ir siulosi stoguot, kad pusę bapkių jiems butu. O kiek stoguoja.... O faktai yra.
XXX    Ket, 2020-02-27 / 17:20
Šaunuolės bitutės dirbkit,kuo daugiau tuo geriau. Mes prilėksim i avily 😄😄😄 O jūs žioplei mažiau čia verkit,niekas per prievarta jūsų negina 🙂🙂🙂

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.