Tėvo Stanislovo statytas kryžius papildė ekspoziciją

Re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos nuo­tr.
Se­no­sios Ža­ga­rės kle­bo­ni­jos kie­me dar Tė­vo Sta­nis­lo­vo sta­ty­tas me­di­nis kry­žius dėl pra­stos būk­lės iš­kel­tas ir da­bar eks­po­nuo­ja­mas re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos lan­ky­to­jų cent­re.
Tė­vo Sta­nis­lo­vo (Al­gir­das My­ko­las Dob­ro­vols­kis,1918 rug­sė­jo 29 d. – 2005 bir­že­lio 23 d.) Se­no­sios Ža­ga­rės kle­bo­ni­jos kie­me sta­ty­tas kry­žius dėl pra­stos būk­lės iš­kel­tas ir da­bar jį ga­li­ma pa­ma­ty­ti Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos lan­ky­to­jų cent­re.

Iš­džio­vin­tas, nu­va­ly­tas kry­žius eks­po­nuo­ja­mas lan­ky­to­jų cent­ro re­li­gi­nės te­ma­ti­kos kam­ba­ry­je, kur pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie Tė­vą Sta­nis­lo­vą, Bar­bo­rą Ža­ga­rie­tę, dėl ku­rios pa­skel­bi­mo Pa­lai­min­tą­ja vyks­ta bea­ti­fi­ka­ci­jos by­la, ar­ki­vys­ku­pą Ju­li­jo­ną Ste­po­na­vi­čių, dau­ge­lį me­tų so­vie­tų val­džios iš­trem­tą į Ža­ga­rę, o ti­kin­tie­siems at­ga­vus Vil­niaus ar­ki­ka­ted­rą, į ją su­grį­žu­sį.

Se­nie­ji ža­ga­rie­čiai dar pa­me­na, kad Tė­vas Sta­nis­lo­vas 1957–1960 me­tais gy­ve­nęs ir dir­bęs Juo­dei­kių šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je, daž­nai lan­ky­da­vo­si Ža­ga­rė­je.

Ža­ga­rė­je gy­ve­nan­tis Ro­mual­das Ski­rius me­na, jog Tė­vas Sta­nis­lo­vas ir gy­ve­nęs Ža­ga­rė­je bei ku­ni­ga­vęs Se­no­sios Ža­ga­rės šv. Pet­ro ir Po­vi­lo baž­ny­čio­je. Bu­vu­sios se­no­sios kle­bo­ni­jos kie­me Ža­ga­rė­je Tė­vas Sta­nis­lo­vas bu­vo pa­sta­tęs mi­nė­tą me­di­nį kry­žių.

Da­bar Ža­ga­rė­je pra­dė­jus dirb­ti nau­jam kle­bo­nui And­riui Val­čiu­kui tvar­ky­ta se­no­sios kle­bo­ni­jos te­ri­to­ri­ja ir paaiš­kė­jo, kad kry­žiaus būk­lė pra­sta. Žmo­nės anks­čiau dar bu­vo su­tvir­ti­nę kryž­mą vie­la, ta­čiau jau ki­lo grės­mė jam vi­sai su­nyk­ti. Tad gel­bė­jant kry­žius ir per­vež­tas į re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ją.

Ku­ni­gas, pa­moks­li­nin­kas, vie­nuo­lis ka­pu­ci­nas Tė­vas Sta­nis­lo­vas 1957 me­tais grį­žęs iš In­tos la­ge­rio baž­ny­ti­nės va­do­vy­bės ir KGB bu­vo pa­siųs­tas ku­ni­gau­ti į Juo­dei­kius Jo­niš­kio ra­jo­ne. Ten jis gy­ve­no ne­šil­do­mo­je baž­ny­čios zak­ris­ti­jo­je, nes kle­bo­ni­ja bu­vo užim­ta ko­lū­kio kon­to­ros.

1959 me­tais, pa­de­da­mas vie­tos meist­ro Do­mo So­ros, jis šven­to­riu­je pa­si­sta­tė ma­žą 12 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to na­me­lį. Žmo­nės pa­me­na, kad ku­ni­gas daž­nai pa­dė­da­vo vie­ti­niams ūkio dar­bus at­lik­ti – krau­ti šie­ną ar sta­ty­ti ru­gių gu­bas.

1960 me­tais Tė­vas Sta­nis­lo­vas bu­vo iš­kel­tas į Že­mait­kie­mį (Uk­mer­gės ra­jo­nas). Jo na­me­lis bu­vo pa­vers­tas pie­no su­pir­ki­mo punk­tu, vė­liau pa­lik­tas li­ki­mo va­liai. 2006 me­tais Juo­dei­kių kai­mo bend­ruo­me­nė na­me­lį su­grą­ži­no į šven­to­rių, jį su­re­mon­ta­vo, o vi­du­je įren­gė eks­po­zi­ci­ją.

Komentarai

Visai išėjo iš proto    Ket, 2020-02-20 / 11:56
dvare visiškai nevieta kryžiui. Kodėl negali būti bažnyčioje..... Be to nuo senų senovės yra didžiuliai prietarai, kad nenešti jokių kryžių į namus ir tam neskirtas vietas. Vėl kokia nelaimė užklups....dvare siaubingai nesiderina, na siaubingai ir tiek
kike    Ket, 2020-02-20 / 13:41
Dieve, negi tik tokių eksponatų teturime. Puvėkų. Tarp kitko, kryžiai neša nelaimes.
Laisvamanis    Pen, 2020-02-21 / 12:49
Kryžius - tai kančių,nelaimių,niekinimo,žeminimo bei kitokių blogybių simbolis.Todėl tai suprantantis,protingas žmogus niekada jų negarbins,savo namuose ar netgi kapinėse nestatys.Amerikiečių mokslininkai turbūt ne veltui nustatė ir patvirtino,kad religingi žmonės yra psichiškai ne pilnaverčiai.Su tuo,matyt,reikia sutikti.
siaubas    Pen, 2020-02-21 / 23:08
kol laikas neškit lauk , tikrai pritariu ne vieta jam čia. Kryžiaus jokiu būdu negalima nešioti ir statyti kur papuola. Keliose šeimose kurios kryžius parsinešė ir prie namų pasistatė vyko nelaimės. Kam protas nučiuožė tokius dalykus daryti nesuvokiu.
tikras joniškietis    Ant, 2020-02-25 / 05:45
Pritariu - vis tiek supus, tai kuriam galui puvenomis užgriozdinti patalpas?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos