Šiaulių oro uoste - Panevėžio kelininkai

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ir UAB "Pa­ne­vė­žio ke­liai" va­do­vas Vir­man­tas Pui­do­kas pa­si­ra­šė su­tar­tį dėl Šiau­lių oro uos­te in­ves­tuo­to­jams rei­ka­lin­gos inf­rast­ruk­tū­ros įren­gi­mo.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ir UAB "Pa­ne­vė­žio ke­liai" va­do­vas Vir­man­tas Pui­do­kas pa­si­ra­šė Šiau­lių oro uos­to inf­rast­ruk­tū­ros įren­gi­mo ran­gos dar­bų su­tar­tį. Nie­kaip su Vy­riau­sy­be neišsp­ren­džian­tis oro uos­to tur­to klau­si­mų me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas vie­šo­je su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo pro­ce­dū­ro­je ne­da­ly­va­vo, ta­čiau sve­čiams bu­vo per­duo­ta, kad mies­to va­do­vas juos kvie­čia puo­de­liui ka­vos.

10 mi­li­jo­nų ver­tės dar­bai – per pus­me­tį

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė su di­de­le vil­ti­mi lau­kia sa­vo įmo­nės Šiau­lių oro uos­to iš­nuo­mo­to­se že­mės skly­puo­se be­si­ku­rian­čio in­ves­tuo­to­jo. Iš pra­džių tai bu­vo įmo­nė "Ter­mi­com", vė­liau pa­kei­tu­si pa­va­di­ni­mą į "Avia­tic MRO".

Siek­da­ma įmo­nei su­da­ry­ti pa­lan­kias są­ly­gas in­ves­tuo­ti į oro uos­to te­ri­to­ri­jo­je ku­ria­mą or­lai­vių tech­ni­nės prie­žiū­ros ir ap­tar­na­vi­mo cent­rą, mies­to val­džia iš biu­dže­to nu­ma­tė skir­ti be­veik 10 mi­li­jo­no eu­rų rei­ka­lin­gai inf­rast­ruk­tū­rai įreng­ti.

Pas­kel­bus ke­lio nuo Avia­ci­jos gat­vės iki skly­po Avia­ci­jos gat­vė 5, skly­po vi­daus ke­lių sta­ty­bos, rie­dė­ji­mo ta­ko „B“ re­konst­ra­vi­mo, pe­ro­no „B“ ir in­ži­ne­ri­nių tink­lų sta­ty­bos ran­gos dar­bų pir­ki­mo kon­kur­są pa­siū­ly­mus pa­tei­kė 4 tie­kė­jai. AB „Eu­ro­via Lie­tu­va“ ir AB „Pa­ne­vė­žio sta­ty­bos tres­tas“ pa­siū­ly­mus kon­kur­so ko­mi­si­ja at­me­tė dėl per di­de­lės dar­bų kai­nos kai­nos.

Kon­kur­są lai­mė­jo "Pa­ne­vė­žio ke­liai", pa­siū­lę maž­daug 160 tūks­tan­čių ma­žes­nę kai­ną ir nu­ro­dę di­des­nį sa­vo dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį, nei Lat­vi­jos įmo­nė "AB A.C.B".

Pa­ne­vė­žio ke­li­nin­kai iki šių me­tų gruo­džio 20 die­nos už 9,44 mi­li­jo­no eu­rų re­konst­ruos 750 met­rų rie­dė­ji­mo ta­ką "B" ir įdiegs sig­na­li­nių ži­bu­rių sis­te­mą, įrengs 4 hek­ta­rų pe­ro­ną, pri­va­žia­vi­mo bei vi­daus ke­lius, nu­ties van­den­tie­kio ir pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tink­lus.

Dar­bus pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti ko­vo 2 die­ną.

Aš šis ob­jek­tas bus tik leng­vas pa­si­vaikš­čio­ji­mas, "Pa­ne­vė­žio" ke­lių va­do­vas V. Pui­do­kas ža­dė­jo pa­sa­ky­ti prieš Ka­lė­das.

"Ži­no­ma, yra ir tech­ni­nių klau­si­mų, ta­čiau man di­džiau­sią klau­si­mą ke­lia bend­ras dar­bas ir są­sa­jos. Oro uos­tas tu­ri veik­ti. Skris ir ka­ri­niai, ir ci­vi­li­niai or­lai­viai, ir mes ten tu­rė­si­me ras­ti sa­vo vie­tą. Tu­rė­si­me at­sa­kin­gai iš­spręs­ti, kad ir NA­TO funk­ci­jos ne­nu­ken­tė­tų, ir pro­jek­tas ga­lė­tų pla­nin­gai vys­ty­tis ir bū­ti pa­da­ro­mas per pa­kan­ka­mai trum­pą lai­ką. Vyks di­de­lio in­ten­sy­vu­mo dar­bai", – ko­men­ta­vo V. Pui­do­kas.

Ke­li­nin­kams taip pat sa­vo dar­bus teks de­rin­ti su in­ves­tuo­to­jo ran­go­vais.

Įmo­nės va­do­vas ak­cen­ta­vo, kad "Pa­ne­vė­žio ke­liai" jau yra įgy­ven­di­nę avia­ci­nį pro­jek­tą. Prieš ke­le­rius me­tus re­konst­ra­vo ša­lia Vil­niaus esan­tį Ky­viš­kių ae­rod­ro­mą. Nors jis ir yra ge­ro­kai ma­žes­nis, re­konst­ruk­ci­ją pa­tys su­pro­jek­ta­vo ir įvyk­dė per 3 mė­ne­sius.

V. Pui­do­kas gy­rė Šiau­lių val­džios spren­di­mą vys­ty­ti oro uos­tą ir kvies­ti in­ves­tuo­to­jus.

Su­tar­ties pa­si­ra­šy­me da­ly­va­vęs me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius pri­mi­nė, kad spren­di­mas skir­ti oro uos­to iš­vys­ty­mui skir­ti be­veik 10 mi­li­jo­nų eu­rų, po­li­ti­kų bu­vo priim­tas be di­de­lių prieš­ta­ra­vi­mų.

"Tai vie­nas iš tų va­rian­tų, kai ne­pai­sant vi­sų par­ti­nių, po­li­ti­nių pa­žiū­rų, bu­vo ras­tas vie­nin­gas spren­di­mas. Nors tai di­džiu­liai pi­ni­gai mies­tui, bet ne­da­ry­ti bū­tų nu­si­kal­ti­mas", – kal­bė­jo D. Griš­ke­vi­čius.

Nors 2020 me­tų biu­dže­te šiam pro­jek­tui skir­ta tik kiek dau­giau nei pu­sė rei­ka­lin­gos su­mos, A. Bar­tu­lis aiš­ki­no, kad tai pro­ble­mų ne­su­kels. Su ran­go­vu Sa­vi­val­dy­bė tu­ri at­si­skai­ty­ti per 60 die­nų nuo dar­bų už­bai­gi­mo, o tai jau bus 2021-ųjų pra­džia ir nau­jas biu­dže­tas, ku­ria­me bus ga­li­ma skir­ti li­ku­sią su­mą.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas pa­tvir­ti­no, kad mies­to va­do­vai ne­nus­to­ja ieš­ko­ti ki­tų fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių. Jis vi­lia­si, kad prie šio pro­jek­to pri­si­dės ir Vy­riau­sy­bė.

Ti­ki­si, kad vals­ty­bė plauks vie­no­je val­ty­je

Kol kas Vy­riau­sy­bė ne­la­bai pa­lan­kiai nu­si­tei­ku­si Šiau­lių oro uos­to at­žvil­giu. Me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko pa­stan­gos pa­keis­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą ir įtvir­tin­ti Šiau­liams pa­lan­kias ga­li­my­bės nau­do­tis ka­riuo­me­nės tur­tu kol kas yra be­vai­sės. Mies­to val­džia sie­kia spren­di­mo, kad in­ves­ta­vus į vals­ty­bės tur­tą, in­ves­tuo­tos lė­šos bū­tų įskai­to­mos į ob­jek­to nuo­mos kai­ną.

Me­ras A. Vi­soc­kas iš­siun­tė raš­tą Vy­riau­sy­bės kanc­le­riui, pra­šy­da­mas su­kvies­ti suin­te­re­suo­tas ins­ti­tu­ci­jas ir iš­spręs­ti Šiau­liams ak­tua­lų klau­si­mą. Raš­te ak­cen­tuo­ja­ma, kad ran­go­vas tu­rės at­lik­ti vi­sus su­tar­ty­je nu­ma­ty­tus dar­bus, tarp jų ir rie­dė­ji­mo ta­ko "B", ku­ris pri­klau­so ka­riuo­me­nei, re­konst­ruk­ci­ją.

"Ta­čiau, kol aukš­čiau mi­nė­tas nu­ta­ri­mo pro­jek­tas nė­ra pa­tvir­tin­tas LR Vy­riau­sy­bės, ran­go­vas ka­riuo­me­nei šiuo me­tu pri­klau­san­čio tur­to da­lies re­konst­ruo­ti ne­ga­lės, ka­dan­gi tam ne­bus tei­si­nio pa­grin­do", – Vy­riau­sy­bei aiš­ki­no A. Vi­soc­kas.

A. Bar­tu­lis ti­ki­si, kad kol "Pa­ne­vė­žio ke­liai" pa­si­rengs dar­bo brė­ži­nius, bei at­liks ki­tus dar­bus "suak­ty­vės ir Vy­riau­sy­bė".

"Mes pa­ro­dė­me, kad vis­ką jau tu­ri­me ir Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų pa­di­din­ti ap­su­kas ir baig­ti spręs­ti ši­tą pro­ce­są", – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Pa­ra­le­liai yra dir­ba­ma prie Avia­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ma­to ir dar vie­ną išei­tį: "Jei tai yra ka­riuo­me­nės tur­tas, mes jį pa­ge­ri­na­me ir ji su mu­mis at­si­skai­to".

Ta­čiau pa­klaus­tas, ar ka­riuo­me­nė su­tin­ka su to­kiais Sa­vi­val­dy­bės no­rais, A. Bar­tu­lis paaiš­ki­no, kad tai įvar­di­jo tik kaip ga­li­my­bę.

"O klau­si­mas, kaip mes į sve­ti­mą tur­tą dė­si­me Sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gus, tai bus su­tvar­ky­ta", – už­tik­ri­no Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Jis pri­mi­nė, kad 1,5 mi­li­jo­no eu­rų jau vals­ty­bė per Ūkio mi­nis­te­ri­ją sky­rė UAB "Ter­mi­com". Yra nu­pirk­ta diag­nos­ti­nė įran­ga, ku­ri jau yra Šiau­lių oro uos­te.

"Vals­ty­bė per Ūkio mi­nis­te­ri­ją yra įmer­ku­si ko­jas į šį pro­jek­tą. Dar vyk­do­mos kon­sul­ta­ci­jos dėl ki­tų to pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui rei­ka­lin­gų po­zi­ci­jų įsi­gi­ji­mo. Tai­gi vi­si sė­di­me vie­no­je val­ty­je ir tu­ri­me iš­plauk­ti", – įsi­ti­ki­nęs A. Bar­tu­lis.

Jis aiš­ki­no, kad in­ves­tuo­to­jas ne tik su­kurs pir­ma­me eta­pe – per 70, ant­ra­me – 250 dar­bo vie­tų, bet ir at­gai­vins Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės Šiau­lių oro uos­to ko­mer­ci­nę veik­lą. Be to, su­kur­ta inf­rast­ruk­tū­ra su­da­rys pa­lan­kias są­ly­gas atei­ti ir ki­tiems in­ves­tuo­to­jams.

Šis pro­jek­tas tę­sia­si nuo 2017 me­tų, kai in­ves­tuo­to­jas Sa­vi­val­dy­bei pir­mą kar­tą pri­sta­tė sa­vo pla­nus. Praė­ju­siais me­tais Sa­vi­val­dy­bė nu­pir­ko pro­jek­ta­vi­mo pa­slau­gas ir ga­vo pa­reng­tą pro­jek­tą. Rug­sė­jį bu­vo pra­dė­tos ran­gos dar­bų pir­ki­mo pro­ce­dū­ros.

Jei tiek Sa­vi­val­dy­bė, tiek in­ves­tuo­to­jas vyk­dys sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus, pla­nuo­ja­ma, kad "Avia­tic MRO" sa­vo veik­lą Šiau­lių oro uos­te pra­dės 2021 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį.

Komentarai

Krovinys    Ket, 2020-02-20 / 10:37
tas aledromas kaip juoda skyle-jau kiek ten paskandinta milijonu,o pernai nei vienas rimtas orlaivis neatleke-nebent keli kukuruznykai is chochliandijos.ir negi nera vietos statybinyku,kad dirbs kokie tai atsibasteliai?....
Tamsta    Ket, 2020-02-20 / 10:58
Ir vėl Šiaulių kraštas viską piešia juodomis spalvomis ir už tai,kad kritikuoja kiekvieną Šiaulių miesto žingsnį gavo apdovanojimą. Pagal juos viskas ant blogai,kad daugiau nebėra kur. "Busturas" dirba - blogai,Bulvaras tvarkomas - blogai. Parkas tvarkomas - Blogai. Kaštonų alėja tvarkoma - blogai. Va,kai mieste nebuvo vykdomi darbai jokie darbai. Viskas buvo puiku. Tada dažniau rašydavo apie rajonus.
:(    Ket, 2020-02-20 / 10:58
Nenoriu būti blogų pranašų, bet Šiauliai atsivėrė plačiai juodąją skylę... Mere, paskaičiuokit, kiek visko už 5 milijonus nuveikti galima. Mokyklų, gatvių, medelių... Kur kaštų-naudos analizė? Vėl ateivių lauksit?
Tamsta    Ket, 2020-02-20 / 11:24

In reply to by :(

O geriausia rytų Europoje oro uosta uždaryti? Kodėl "Nato" čia tinka ir patinka? Kodėl Vilnius,Kaunas,Palanga turi teise turėti oro uostus,o Šiauliai turi uždaryti? Viena kartą investavus į Infrastruktūrą daugiau nebereiks. Senai galėjo jį sutvarkyti. Kur kažin ėjo pinigai už veršelių skraidinimą? Kodėl tada neinvestavo į oro uosto infrastruktūrą niekas?
:(    Ket, 2020-02-20 / 17:53

In reply to by Tamsta

Geriausias kuom? Kad garsas neribojamas? Kad apleistas? Jūs manote, kad oro uostai Lietuvoje gali būti kas penkiasdešimt kilometrų ir visi turės veiklos? Pasidomėkit, kiek krypčių Vilniuje uždaroma, kur galima nuskristi iš Kauno. Šita "investicija į ambicijas" niekada neatsipirks. Duok dieve, kad klysčiau.
miestietis    Ket, 2020-02-20 / 11:23
Gal ir geras projektas, bet aš pasitelkčiau kaimyninės šalies Baltarusijos prezidento ten įvesta tvarka- už kiekvieną tokią prastumiamą investiciją reikalaučiau asmeninės kiekvieno valstybės(savivaldybės) klerko atsakomybės pasirašytinai- jei gerai, tai gerai, o jei apsiskaičiavai- pilna atsakomybė, be senaties. Po tokių potvarkių, kažin ar Šiauliuose dar tęstųsi ta finansų kišimo bedugnė į tą kloaką, dar nuo mero Saldos laikų?
Tamsta    Ket, 2020-02-20 / 11:40

In reply to by miestietis

Kodėl "Nato" Čia tinka ir patinka? A? Ir iš čia jų neišvarysi,kaip išvarėm rusus. Kurie Šiaulius atstatė. Tiek fabrikų buvo Šiauliuose. Visi turėjo darbus. Šiauliai buvo Šiaurės Lietuvos pramonės centras. Tik per 25m. Visa tai buvo sunaikinta ir viskas perkelta į Vilniaus kraštą. O ką pastatė "Nato"? Ką ji pastatė Šiauliuose per buvimą? Kiek darbo vietų sukūrė? a? Gerbiamas miestieti.
miestietis    Ket, 2020-02-20 / 12:06

In reply to by Tamsta

Aiškiau reikškite savo mintis, nes niekaip nesuprantu ką prikeverzojote ir prie ko čia NATO, kurio aš visai nekliudžiau. Gal tamstai sunkus rytmetis po vakarykščio? Susiimkite save į rankas ir bandykite dar kartą.
visiems "aviacijos specialistams"    Ket, 2020-02-20 / 13:23
neįrengus infrastruktūros oro uoste, tai tas pats, kaip išsikasti duobę pievoje ir pasiskelbti, kad čia autoservisas: atvažiuokite čia jūsų automobilius remontuosiu! :)
miestietis    Ket, 2020-02-20 / 13:53

In reply to by visiems "aviacijos specialistams"

Jūsų argumentai logiški, bet tai kodėl kiti miestai, pvz. Kaunas, Klaipėda ir jų LEZ,ai eina paprastesniu keliu- įrengia kelius, komunikacijas ir taip sulaukia pakankamo dėmesio iš investuotojų, o mums reikia tiems Vasiukams tiek gausiai atriekti, kad sukurti kelias dešimtis dar tik prognozuojamų darbo vietų, be to, nereikia iš visuomenės reikalauti visiško pasitikėjimo vizijomis, kuomet tas objektas Šiauliams jau tapo kaip keiksmažodis.
Dar vienas miestietis    Ket, 2020-02-20 / 15:12
Būtų smalsu sužinoti iš kur savivaldybė paims tuos milijonus. Tarybos sprendimu "skirti" yra viena, o rangovui už atliktus darbus sumokėti - visai kas kita. Bet apie šitai vieningai tyli ir meras, ir vicemeras, ir direktorius, ir žurnalistai... Ar ne visiems tik bus nubyrėję?
Nu    Ket, 2020-02-20 / 16:03
Kartojasi valdovu rumu istorija darbu kainos augs 10 karto ir vieluos siurbs dabar brazausko modelis
kazimieras    Ket, 2020-02-20 / 18:31
Vilnius su kaunu ,kisa pagalius Siaulems ,nes bijo konkurencijos.O mes varome simtus km.pas juos jog galetume skristi.Nors galetume skristi is savo miesto.Korumpuota vilneus valdze
Dėdele    Ket, 2020-02-20 / 19:52

In reply to by kazimieras

Aikit sau, nu pas jus ir svajonės. Už tuos melejonus niekas jūsų niekur neskraidins. Bus remonto dirbtuvės lėktuvams geriausiu atveju. Blogiausiu - dideli buratinai bus pinigėlius į žemę užkasę.
nai nai nai    Ket, 2020-02-20 / 21:37
pudra smegenims už 9 lemonus. Bet kokie išsišiepę nuotraukoje - tas, kas duoda ir tas kas, gauna :)
Tamstos    Ket, 2020-02-20 / 21:41
https://www.youtube.com/watch?v=Pb9M_k0SM-4 Vyrai,gal nutolkime nuo politikos juk mes vis tiek nieko negalime pakeisti. Geriau pradėkime mastyti apie merginas. Štai jums gražios merginos. Artėja kovo 8d. Nustebinkite savo damas orginalumu,nors vieną kartą metuose,netik gimtadienio proga.
Tamsta    Pen, 2020-02-21 / 19:23

In reply to by greičiausiai

Nu prie kovo 8d. ir merginos. Ir savivaldybės darbas su meru. Laikas pradėti savo kiemu,o ne prašyti savivaldybės prašyti,kad nupjautų žolę pagal tavo langus. Kur aš gyvenu,nė karto medžiai negenėti nebuvo per 25m. NĖ Karto. Pats lipau ir pats genėjau,ir poxui visiems buvo. Lapus taip pat. Niekas niekada nevežė. O apie sniego stumdymą gatvėje. Tai būdavo tarsi svajonė. Patikėk. Aš Šiauliuose gyvenu,kaip kaime. Savo bulvės,morkos,cibuliai ir pan. Tik reikia visur rankų. Ir savivaldybės įnašas apskritas nulis. Tik mokesčiai ir daugiau nieko.
Siaulietis    Šeš, 2020-02-22 / 06:54
Mano nuomone, bereikalingos investicijos... Privalumai tokie, kad atsiras papildomų darbo vietų, kur ir be to oro uosto tie žmonės gali kažkur dirbti. Dar kitas privalumas yra galimai augančios pajamos, kas vėl labai abejotina. O prie trūkumų priskirčiau ypač padidėjusį triukšmingumą visam Šiaulių miestui, o ypač artimiausiems gyvenamiems rajonams. Tai klausimas kas miestui geriau? Švaistyti pinigus ir kentėti nuo triukšmo?
Tamsta    Šeš, 2020-02-22 / 14:34

In reply to by Siaulietis

Šiaulieti. Nuo "Nato" triukšmo kuris beje jau 16m. Kodėl "Nato" Šiaulius pasirinko? Nes gali skraidyti dieną,naktį ir niekas nė žodelio negali pasakyti ir per 16m.,jie nors vieną darbo vietą sukūrė? Tik siurbia pinigus,miškus naikina. Čia Šiaulių kraštas rašo,kad tik 250 darbo vietų,o visi kiti rašo virš 1000 darbo vietų. Kas meluoja? Kieno pusėje tiesa? Man patiktų,jei po sutvarkymo. Kiniečiai atidaryti Logistikos centrą Šiaulių LEZ. Prekės per savaitę iš Kinijos pasiektų visa rytų Europa. Ir Kaunui,ir Vilniui baigtųsi karaliavimas. Mano manymu Šiauliams atsiveria labai didelės perspektyvos su šiomis investicijomis į Šiaulių oro uostą. Tik va Vilnius niekaip nepasirašo,o kodėl? Nes,nei Kauno ir Vilniaus LEZ neturi tokių galimybių,nes pas juos civiliniai oro uostai,o Civiliniai tik žmones gali skraidinti,o ne krovinius. Kas daugiau pelno duoda? Ar 150 žmonių? Ar pilnas lėktuvas įvairių prekių? Aš labai tikiuosi,kad darbai vyks pagal planą ir po metų jau pradės veiklą šis investuotojas,o dar po metų ar kitų Šiaulių LEZ turėsime Kiniečių logistikos centrą. Kokios galimybės.
Tamsta    Šeš, 2020-02-22 / 15:10

In reply to by Siaulietis

Šiaulieti "Sausio mėnesio pabaigoje buvo pristatytas Lietuvos 5G ryšio plėtros veiksmų planas. Tačiau vienas iš plane esančių punktų – Lietuvos elektromagnetinės spinduliuotės normų suvienodinimas su didžiąja Europos Sąjungos dalimi. Tai reiškia, kad taršos normos mobiliajam ryšiui naudojamame bangų ruože bus didinamos apie 10 kartų." Lėktuvų triukšmas palyginus su ta spinduliuote. Tai vaikų žaidimai. O ar klaus tavęs kas? Nori 5G? Ar ne? Niekam tu neįdomus esi. Kad tik spėtų iki 5G atidaryti naujas Šiaulių kapines. Va tokios tokelės gerbiamas Šiaulieti.
Siaulietis    Šeš, 2020-02-22 / 19:46

In reply to by Tamsta

Na nelyginau kas blogiau :) gal atsiras kas dar parašys kokias artėjančias dar didesnės blogybes :D faktas kad Šiauliai naudos negaus iš tų investicijų, o gyventojai pajus skirtumą ausimis tai tikrai...
Tamsta    Šeš, 2020-02-22 / 23:38

In reply to by Siaulietis

Šiaulieti,o kai paleis 5G ryšį,kai siųstuvai bus kone ant kas antro stulpo. Tada ta spinduliuotė kirs per smegenis tiek,kad nesuprasi ar diena,ar naktis ir po metų atsidursi Čiurlionio 12 ir dar po pusės metų busi pakastas Naujuose kapinėse. Va tokia laukia mūsų ateitis ir Šiauliai skelbiasi pirmuoju išmaniu miestu. Gaila,kad link to einame sparčiu žingsniu į priekį.
kestutis vasiliauskas    Sek, 2020-02-23 / 12:29
puidokasa ir bertulis seni draugai pakruojo petrasiunu skalda ir panvezio keliai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.