"Či­li" sriu­ba

As­me­ni­nė nuo­tr.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to stu­den­tė rad­vi­liš­kie­tė Kor­ne­li­ja STAV­GINS­KAI­TĖ sten­gia­si ga­min­ti pa­pras­tą, ta­čiau ska­nų mais­tą. Šian­dien ji "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jams siū­lo pa­si­ga­min­ti sa­vo mėgs­ta­mą "či­li" sriu­bą.

Rei­kės: 400–450 g jau­tie­nos far­šo, 1 svo­gū­no, 1–2 skil­te­lių čes­na­ko, 3–4 šaukš­tų po­mi­do­rų pa­stos, 1–2 ait­rių­jų pa­pri­kų, 2 pa­pri­kų, 2 skar­di­nių po­mi­do­rų sa­vo­se sul­ty­se, 1 skar­di­nės ru­dųjų pu­pe­lių, ait­rių­jų pa­pri­kų mil­te­lių, drus­kos, pi­pi­rų, čiob­re­lių, ba­zi­li­kų, sū­rio.

Vis­ką ga­li­ma ga­min­ti ta­me pa­čia­me puo­de. Pir­miau­sia rei­kia įpil­ti šiek tiek alie­jaus, pa­ke­pin­ti svo­gū­nus ir čes­na­kus. Jiems ap­ke­pus, įdė­ti jau­tie­ną ir vis­ką kep­ti, kol jau­tie­na vi­siš­kai iš­keps.

Ta­da rei­kia su­dė­ti po­mi­do­rų pa­stą, įpil­ti tru­pu­tį van­dens ir leis­ti vis­kam šiek tiek pa­si­troš­kin­ti.

Po to sriu­ba pa­gar­di­na­ma prie­sko­niais. Vė­liau su­de­da­mos pa­pri­kos ir ait­rio­sios pa­pri­kos, pi­pi­rai, jei rei­kia, įpi­la­ma šiek tiek van­dens ir troš­ki­na­ma, kol su­minkš­tės pa­pri­kos.

Kai vis­kas pa­si­troš­kins, rei­kia su­pil­ti po­mi­do­rus sa­vo­se sul­ty­se ir pu­pe­les, pa­vir­ti ir vė­liau su­trin­ti vi­są sriu­bą. Pa­ra­ga­vus, jei la­bai rūgš­tu, ga­li­ma dar įber­ti ba­zi­li­kų ar čiob­re­lių, jei per ma­žai ašt­ru­mo, įber­ti ait­rių­jų pa­pri­kų mil­te­lių.

Pa­tie­kiant rei­kia už­bars­ty­ti sū­rio ir val­gy­ti su skru­din­tu ba­to­nu.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.