Choras "Tremtinys" atšventė 30-metį

Emi­lio JU­CIO nuo­tr.
Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Dei­man­tė Ba­čiu­lė dė­ko­jo "Trem­ti­nio" cho­ro me­no va­do­vui Ro­mal­dui Pe­če­liū­nui.

Sek­ma­die­nį Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro Ak­lų­jų ir silp­na­re­gių kul­tū­ros na­muo­se vy­ko Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro cho­ro "Trem­ti­nys" kū­ry­bi­nės veik­los 30-me­čio kon­cer­tas "Kad ne auk­si­nės va­sa­ros...".

Ko­lek­ty­vą su­kak­ties pro­ga svei­ki­no ir dai­nas do­va­no­jo Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro trem­ti­nių ir po­li­ti­nių ka­li­nių cho­ras "Trem­ties var­pai" (vad. Jo­vi­ta Bra­žu­kie­nė), Ma­žei­kių po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių cho­ras "At­min­tis" (vad. Zi­ta Gu­žaus­kie­nė, kon­cert­meist. Jur­gi­ta Kun­gie­nė) ir Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių cho­ras "Vers­mė" (vad. Ra­sa Ga­siū­nie­nė).

Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Dei­man­tė Ba­čiu­lė dė­ko­jo cho­ro me­no va­do­vui Ro­mal­dui Pe­če­liū­nui už trem­ties mu­zi­ki­nio pa­vel­do sklai­dą, dar­naus ko­lek­ty­vo su­bū­ri­mą ir ak­ty­vią kon­cer­ti­nę veik­lą.

Ko­lek­ty­vui įteik­tos Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės, LR Sei­mo bei Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos pa­dė­kos.

Kon­cer­to me­tu pri­sta­ty­tas do­ku­men­ti­nis fil­mas apie cho­ro 30-ies me­tų veik­lą. Fil­mą su­kū­rė Al­gir­das Ku­li­kaus­kas, vie­nas iš cho­ro "Trem­ti­nys" ini­cia­to­rių.

Ren­gi­nio pa­bai­go­je vi­si cho­rai už­dai­na­vo kar­tu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos