Bigbendai grojo dešimtą kartą

Ar­tū­ro STA­PON­KAUS nuo­tr.
Big­ben­dų fes­ti­va­lio įkvė­pė­jai – Šiau­lių big­ben­das.
Šiau­liuo­se, Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je, bir­že­lio 7–8 die­no­mis vy­ko de­šim­ta­sis tarp­tau­ti­nis fes­ti­va­lis "Big Band Fes­ti­val Šiau­liai 2019".

Šiau­lių mies­to kon­cer­ti­nės įstai­gos "Sau­lė" or­ga­ni­zuo­ja­mas fes­ti­va­lis šie­met pa­kei­tė da­tą – anks­čiau big­ben­dų gro­ja­ma mu­zi­ka skam­bė­da­vo rug­sė­jį, per Šiau­lių die­nas.

Klau­sy­to­jai mė­ga­vo­si ir pui­kia mu­zi­ka, ir ge­ru oru. Pae­že­rė­je ne­trū­ko pra­mo­gų: vai­kai dū­ko žai­di­mių aikš­te­lė­se, išal­ku­sie­ji ga­lė­jo už­kąs­ti.

Ju­bi­lie­ji­nį fes­ti­va­lį penk­ta­die­nio va­ka­rą pra­dė­jo Kau­no big­ben­das ir vie­na po­pu­lia­riau­sių Mal­tos džia­zo dai­ni­nin­kių Na­di­ne Axi­sa (di­ri­gen­tas Jie­va­ras Ja­sins­kis). Klau­sy­to­jams at­li­kė­jai do­va­no­jo džia­zo kom­po­zi­ci­jas – nuo bliu­zo ir svin­go iki lo­ty­nų Ame­ri­kos rit­mų.

Kon­cer­tą tę­sė sve­čiai iš Lat­vi­jos – Lat­vi­jos Ra­di­jo big­ben­das ir būg­ni­nin­kų gru­pė "Bud­dy Rich Tri­bu­te" (me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas Kar­lis Va­nags). "Bud­dy Rich Tri­bu­te" gro­ja trys ge­riau­si Lat­vi­jos būg­ni­nin­kai – Ar­tis Orubs, And­ris Bui­kis ir Kas­pars Kur­de­ko.

Ener­gin­gą mu­zi­ką do­va­no­jo Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų big­ben­das ir dai­ni­nin­kas, džia­zo at­li­kė­jas, ko­lek­ty­vo "Jazz Is­land" na­rys Jur­gis Brūz­ga, dai­ni­nin­kė, ki­no bei teat­ro ak­to­rė, gru­pės "La For­za" na­rė Ne­rin­ga Nek­ra­šiū­tė bei akor­deo­nis­tas And­rius Ba­la­cho­vi­čius (va­do­vas ir di­ri­gen­tas ka­pi­to­nas Ri­čar­das Čiup­ko­vas).

Šeš­ta­die­nį fes­ti­va­lio sce­no­je pir­mie­ji gro­jo jau­nie­ji šiau­lie­čiai – Šiau­lių "Ro­mu­vos" gimn­na­zi­jos big­ben­das (me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas Ro­mual­das Žu­kaus­kas).

Va­ka­rą tę­sė nuo­tai­kin­gą pro­gra­mą pa­ren­gę Šiau­lių big­ben­das ir lat­vių vo­ka­lo gru­pė "Fra­mest" (me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas Rai­tis Aš­ma­nis).

Šiau­lių big­ben­das gro­ja jau 17 me­tų, su­bū­rus šį ko­lek­ty­vą ir gi­mė idė­ja or­ga­ni­zuo­ti tarp­tau­ti­nį big­ben­dų fes­ti­va­lį "Big Band Fes­ti­val Šiau­liai".

Per fes­ti­va­lio gy­va­vi­mo me­tus Šiau­liuo­se yra gro­ję dau­gy­bė pro­fe­sio­na­lių big­ben­dų ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir Eu­ro­pos, Ame­ri­kos.

Ju­bi­lie­ji­nis fes­ti­va­lis taip pat džiu­gi­no sve­čiais. Vo­kie­ti­jai fes­ti­va­ly­je at­sto­va­vo Co­log­ne Con­tem­po­ra­ry Jazz Or­chest­ra ir Anet­te von Ei­chel (di­ri­gen­tas Mar­ko Lack­ner), Olan­di­jai – West Coast Big Band ir Or­lan­do Mi­la­no (me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas Nils van Haf­ten).

Šiau­lių tra­di­ci­ja ta­pu­sį fes­ti­va­lį ve­dė mu­zi­ko­lo­gas Vik­to­ras Ge­ru­lai­tis.

Abu fes­ti­va­lio va­ka­rus bai­gė vi­ni­li­nių plokš­te­lių šo­kių va­ka­rė­liai su šiau­lie­čiais di­džė­jais. DJs Iduba&Mantas Ri gro­jo džia­zą, soul, funk mu­zi­ką ir est­ra­di­nes me­lo­di­jas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.