Baltijos šalių galiūnų čempionate triumfavo lietuviai

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
STIHL Bal­ti­jos ša­lių ga­liū­nų ko­man­di­nia­me čem­pio­na­te ne­pra­len­kia­ma bu­vo Lie­tu­vos pir­mo­ji ko­man­da: (iš kai­rės) Mar­ty­nas Bru­so­kas, Žyd­rū­nas Sa­vic­kas ir Vi­das Ble­kai­tis.
Lie­pos 20 die­ną Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) vy­ku­sia­me ko­man­di­nia­me STIHL Bal­ti­jos ša­lių ga­liū­nų čem­pio­na­te trium­fa­vo pir­mo­ji Lie­tu­vos ko­man­da: Žyd­rū­nas Sa­vic­kas, Mar­ty­nas Bru­so­kas ir Vi­das Ble­kai­tis.

Bal­ti­jos ša­lių ga­liū­nų ko­man­di­nia­me čem­pio­na­te su­si­run­gė ke­tu­rios ko­man­dos: dvi Lie­tu­vos ir dvi Lat­vi­jos. Pa­sak Ga­liū­nų fe­de­ra­ci­jos va­do­vo Žyd­rū­no Sa­vic­ko, pa­pras­tai da­ly­vau­ja lie­tu­viai, lat­viai ir es­tai, bet taip jau su­ta­po, kad tą pa­čią die­ną Es­ti­jo­je or­ga­ni­zuo­tas jų ša­lies čem­pio­na­tas, tad stip­rūs prie­ši­nin­kai pa­si­rin­ko var­žy­bas gim­to­jo­je ša­ly­je. Bal­ti­jos ša­lių ga­liū­nų čem­pio­na­te yra run­gę­si ir Len­ki­jos, Ru­si­jos, Suo­mi­jos at­sto­vai, tad geog­ra­fi­ja kin­ta, kaip ir pa­čios spor­ti­nės rung­tys.

Šį kar­tą stip­ruo­liai jė­gas iš­mė­gi­no sep­ty­nio­se rung­ty­se. Jie ran­ko­se sten­gė­si kuo il­giau iš­lai­ky­ti di­džiu­lius me­di­nius bo­ka­lus su pil­nais bu­te­liais, var­tė pa­dan­gas, kė­lė di­džiu­lius svo­rius, ko­man­do­mis įsi­ki­bę į ras­tą ban­dė iš aikš­te­lės iš­stum­ti prie­ši­nin­kus už jos ri­bų.

Stip­riau­sius vy­rus en­tu­zias­tin­gai pa­lai­kė į Vyš­nių fes­ti­va­lį su­va­žia­vę žiū­ro­vai.

Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus paaiš­kė­jo, kad su­rin­ku­si 25 ba­lus ir 5,5 ba­lo at­si­plė­šu­si nuo ar­ti­miau­sių prie­ši­nin­kų nu­ga­lė­jo Lie­tu­vos pir­mo­ji ko­man­da. Jo­je run­gė­si Jau­ni­mo ga­liū­nų čem­pio­nas, Pa­sau­lio jau­ni­mo vi­ce­čem­pio­nas Mar­ty­nas Bru­so­kas, 2014, 2015 me­tų Lie­tu­vos ga­liū­nų čem­pio­nas, tris kar­tus Bal­ti­jos ša­lių čem­pio­nas, 2015 ir 2016 me­tų pa­sau­lio rąs­to kė­li­mo rung­ties nu­ga­lė­to­jas Vi­das Ble­kai­tis ir 8 kar­tus „Ar­nold Strong­man“ nu­ga­lė­to­jas, 4 kar­tus Pa­sau­lio ga­liū­nų čem­pio­nas, 3 kar­tus Eu­ro­pos čem­pio­nas, daug­kar­ti­nis pa­sau­lio ir Eu­ro­pos re­kor­di­nin­kas Žyd­rū­nas Sa­vic­kas.

Ant­ri, surinkę19,5 ba­lo, bu­vo Lat­vi­jos ant­ro­sios ko­man­dos at­sto­vai: Ja­nis Šlec­kus, Ma­ris Kre­ve­ris ir Ma­ris Ro­zen­tals.

Tre­čio­je vie­to­je – Lat­vi­jos pir­mo­ji ko­man­da: Ja­nis Il­ga­nižs, Ivars Gra­hols­kis ir Di­dzis Za­rins. Jie su­rin­ko 13 ba­lų, o vos pu­se ba­lo at­si­li­ku­si ket­vir­to­je vie­to­je li­ko Lie­tu­vos ant­ro­ji ko­man­da: Man­tas La­šas, Sau­lius Ski­kas, Ka­ro­lis Alek­sand­ra­vi­čius.

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Ne taip pa­pras­ta kuo il­giau iš­lai­ky­ti iš­kel­tus sun­kius bo­ka­lus.
Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Daug žiū­ro­vų emo­ci­jų ir pa­lai­ky­mo su­lau­kė rung­tis, ku­rio­je ko­man­dos tu­rė­jo prie­ši­nin­kus rąs­to pa­gal­ba iš­stum­ti už aikš­te­lės ri­bų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.