"Baltic cup" regatoje geriausiai sekėsi kanojininkams

Da­ly­vių nuo­tr.
Lat­vi­jo­je vy­ku­sio­je "Bal­tic cup" re­ga­to­je pui­kiai pa­si­ro­dė Šiau­lių ka­no­ji­nin­kai. Iš kai­rės: Gab­rie­lė Ka­va­liaus­kai­tė, Ig­nas Se­ra­fi­nas, Vy­tas Po­vi­lai­tis, Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Alek­sand­ras Alek­rins­kis, tre­ne­ris Pran­ciš­kus Ga­de­kis, Gab­rie­lė Če­re­po­kai­tė, Eve­li­na Se­ra­fi­nai­tė ir Er­nes­tas Bu­cius.

Rugp­jū­čio 10–11 die­no­mis Lim­ba­žy­je (Lat­vi­ja) vy­ko "Bal­tic cup" bai­da­rių ir ka­no­jų re­ga­ta, ku­rio­je Lie­tu­vai at­sto­va­vo Šiau­lių spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" ir spor­to klu­bo "Tal­ša" irk­luo­to­jai.

Vien­vie­čių ka­no­jų 1000 m rung­ty­je tarp vy­rų ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo bu­vęs šiau­lie­tis Os­val­das Mur­za, tarp jau­nių tre­čią­ją vie­tą pel­nė spor­to klu­bui "Tal­ša" at­sto­va­vęs elekt­rė­niš­kis Ar­tū­ras Go­lo­vač. 500 m nuo­to­ly­je tarp mo­te­rų nu­ga­lė­to­ja ta­po Eve­li­na Se­ra­fi­nai­tė, tarp jau­nių – Gab­rie­lė Če­re­po­kai­tė, ant­rą­ją vie­tą pel­nė Gab­rie­lė Ka­va­liaus­kai­tė.

200 m nuo­to­lio rung­ty­je tarp jau­nių vai­ki­nų tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ig­nas Se­ra­fi­nas, dviem se­kun­dė­mis ap­len­kęs ket­vir­to­je vie­to­je li­ku­sį ki­tą šiau­lie­tį Vy­tą Po­vi­lai­tį. Tarp mer­gi­nų šio­je dis­tan­ci­jo­je nu­ga­lė­to­ja ta­po G. Če­re­po­kai­tė, ant­ra vie­ta ati­te­ko G. Ka­va­liaus­kai­tei. Tarp vy­rų grei­čiau­sias bu­vo O. Mur­za, o tarp mo­te­rų ant­rą­ją vie­tą pel­nė E. Se­ra­fi­nai­tė.

Dvi­vie­čių ka­no­jų 1000 m rung­ty­je tarp vy­rų nu­ga­lė­to­jais ta­po vi­sa­gi­nie­tis Jev­ge­nij Ku­ra­cio­nok ir O. Mur­za. Tarp jau­nių tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo plun­giš­kis Man­tas Ga­dei­kis ir A. Go­lo­vač. 200 m rung­ty­je tarp jau­nių ant­ri at­plau­kė A. Go­lo­vač ir I. Se­ra­fi­nas, tarp vy­rų nu­ga­lė­to­jais ta­po J. Ku­ra­cio­nok ir O. Mur­za.

Iš šiau­lie­čių bai­da­ri­nin­kų ge­riau­siai var­žy­bo­se se­kė­si To­mui Liau­dins­kui, ku­ris vien­vie­čių bai­da­rių 200 m rung­ty­je tarp jau­nių vai­ki­nų (var­žė­si 31) iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.