Autokroso šeimininkams sava trasa nepadėjo

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Pir­ma­sis "Ex­tem­po" ko­man­do­je ne­ti­kė­tu­mą pa­ty­rė El­vi­nas Ska­bei­kis, ku­rio ba­gis nuo smū­gio į tra­sos ap­sau­gi­nes pa­dan­gas ke­lio­li­ka met­rų skri­do oru ir nu­si­lei­do ant sto­go krū­muo­se.
Au­tok­ro­so tra­so­je ne­to­li Ak­me­nės su­reng­ti Lie­tu­vos re­gio­nų tau­rės ir "Že­mai­ti­ja – Kur­ze­me" tau­rės var­žy­bų eta­pai. Ne­si­se­kė šei­mi­nin­kams Ak­me­nės spor­to klu­bo "Ex­tem­pas" spor­ti­nin­kams – aš­tuo­ni su­lau­žė au­to­mo­bi­lius.

Lenk­ty­nia­vo 59 en­tu­zias­tai iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos.

Po ge­gu­žę Lat­vi­jo­je vy­ku­sio pir­mo­jo eta­po ko­man­dų įskai­to­je ly­de­ria­vo "Ex­tem­po" at­sto­vai. Ta­čiau na­muo­se ne­pa­vy­ko iš­lik­ti ly­de­riais. Daug ak­me­niš­kių ne­bai­gė lenk­ty­nių, kai au­to­mo­bi­liai pa­ty­rė su­si­dū­ri­mų, iš­lė­kė iš tra­sos. To­dėl pa­si­nau­do­ta tech­ni­ne pa­gal­ba. Da­lis lenk­ty­ni­nin­kų vos vos pa­sie­kė fi­ni­šą, ta­čiau įskai­ti­nių taš­kų ko­man­dai ne­pel­nė.

Pa­sak klu­bo "Ex­tem­pas" pir­mi­nin­kės Mar­ga­ri­tos Ska­bei­kie­nės, spor­ti­nin­kai iš­ven­gė su­ža­lo­ji­mų, ne­pri­rei­kė ug­nia­ge­sių pa­gal­bos tech­ni­kai gel­bė­ti, pa­ka­ko ją iš­temp­ti trak­to­riais iš tra­sos.

Be lem­tin­gų ne­ti­kė­tu­mų ap­siė­jo vie­nas iš "Ex­tem­po" pa­jė­giau­sių spor­ti­nin­kų Vis­man­tas Gri­cius. Iki šiol daž­nai lai­mė­da­vęs D-1600 kla­sė­je šie­met pa­kei­tė au­to­mo­bi­lį, lenk­ty­niau­ja D-2000 kla­sė­je ir pel­nė ant­rą­ją vie­tą.

Ki­tas ak­me­niš­kis Re­mi­gi­jus Taut­vy­das ne­su­ge­bė­jo ap­gin­ti per­nai lai­mė­to nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lo D-2500 G au­to­mo­bi­lių kla­sė­je (va­ro­mi ga­li­niais ra­tais) ir li­ko tre­čio­je vie­to­je.

Lenk­ty­nė­se ba­giais "Ex­tem­po" ve­te­ra­nui Vy­tau­tui Ska­bei­kiui ir­gi pa­vy­ko tap­ti pri­zi­nin­ku.

Pen­kio­se au­to­mo­bi­lių kla­sė­se dau­giau­sia aukš­čiau­sių ap­do­va­no­ji­mų pel­nė Lat­vi­jos spor­ti­nin­kai.

Ko­man­dų įskai­to­je nu­ga­lė­jo "Dien­vid­kur­ze­me" iš Lat­vi­jos. Ant­rą­ją vie­tą pel­nė Plun­gės "Tor­na­da Ra­cing" ko­man­da, tre­čia­ją – "Ex­tem­pas".

Ak­me­nės spor­to klu­bo "Ex­tem­pas" įreng­to­je tra­so­je še­šio­lik­tą se­zo­ną or­ga­ni­zuo­ja­mos au­tok­ro­so var­žy­bos. Per­nai šei­mi­nin­kai lai­mė­jo Lie­tu­vos re­gio­nų tau­rę, ir ant­ra­ją vie­tą "Že­mai­ti­ja – Kur­ze­me" tau­rės var­žy­bo­se.