Lietuviškosios Čikagos atgarsiai

Stasio TUMĖNO nuo­tr.
Pa­mink­las S. Da­riui ir S. Gi­rė­nui Či­ka­go­je, į ku­rio ati­da­ry­mą 1935 m. su­si­rin­ko apie 60 000 lie­tu­vių.
2019 m. spa­lio 11–13 d. Či­ka­go­je vy­ko JAV Lie­tu­vių Bend­ruo­me­nės XXII Ta­ry­bos ant­ro­ji se­si­ja, ku­rio­je da­ly­va­vo ir LR Sei­mo (LRS), ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) ko­mi­si­jos na­rys šiau­lie­tis dr. Sta­sys TU­MĖ­NAS. Į ren­gi­nį jis bu­vo pa­kvies­tas kaip šių, Pa­sau­lio lie­tu­vių me­tų pa­skel­bi­mo ini­cia­to­rius ir idė­jos su­telk­ti lie­tu­vius pa­sau­ly­je au­to­rius. Pap­ra­šė­me, kad LRS na­rys pa­si­da­lin­tų įspū­džiais apie JAV lie­tu­vių dar­bus, veik­las, lū­kes­čius, kaip gy­ve­na mū­sų tau­tie­čiai Ame­ri­kos lie­tu­vių sos­ti­nė­je Či­ka­go­je ir ki­tur.

PA­SAU­LIO LIE­TU­VIŲ ME­TAI

Se­no­kai vie­šė­jau JAV, to­dėl dar­bo koman­di­ruo­tė­je, nors ir trum­pai, ma­lo­nu bu­vo su­tik­ti ne tik se­nus sa­vo bi­čiu­lius, lie­tu­vy­bės puo­se­lė­to­jus JAV, bet ir nau­jo­sios kar­tos ak­ty­viai vei­kian­tį jau­ni­mą.

Lai­kas bė­ga, kei­čia­si kar­tos. Pri­min­siu, kad po Lie­tu­vos įsto­ji­mo į Eu­ro­pos Są­jun­gą, ki­tas tarp­tau­ti­nes or­ga­ni­za­ci­jas, JAV ne­bė­ra ta ša­lis, į ku­rią iš­vyks­ta dau­giau­sia mū­sų tau­tie­čių. Pir­mą kar­tą po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė yra ne­be JAV, o Eu­ro­po­je (Vo­kie­ti­jo­je) gy­ve­nan­ti lie­tu­vė Da­lia Hen­ke.

Rea­ly­bė to­kia, kad va­di­na­muo­sius dy­pu­kus (DP) kei­čia jau­ni­mas. Šiuo me­tu JAV LB kraš­to val­dy­bai va­do­vau­ja Oma­ho­je gy­ve­nan­tis Ar­vy­das Ur­bo­na­vi­čius, vykd. vi­ce­pir­mi­nin­kė yra Aus­tė­ja Sruo­ga. Svar­bes­nis ki­tas da­ly­kas – ne­si­kei­čia Lie­tu­vių bend­ruo­me­nės JAV mi­si­ja – bur­ti vi­sus tau­tie­čius, gy­ve­nan­čius JAV, ir sa­vo veik­la pa­dė­ti jiems iš­lai­ky­ti bei ug­dy­ti lie­tu­vy­bę, lie­tu­vių kal­bą, kul­tū­rą ir tra­di­ci­jas.

Aiš­ku, kad ir šių die­nų lie­tu­vai­čiai va­do­vau­ja­si kons­ti­tu­ci­nė­mis „Lie­tu­vių char­tos“, ku­rios 70-ąjį ju­bi­lie­jų mi­ni­me, nuo­sta­to­mis ir 13 pa­grin­di­nių jos straips­nių, ku­riuos esu ap­ta­ręs ir „Ato­lan­ko­se". Vi­sa tai įgy­ven­di­na­ma per or­ga­ni­zuo­tas lie­tu­vių bend­ruo­me­nes, pa­ra­pi­jas, kul­tū­ros cent­rus, šeš­ta­die­ni­nes mo­kyk­las, teat­ro fes­ti­va­lius, dai­nų ir šo­kių šven­tes, spor­to var­žy­bas, moks­lo sim­po­ziu­mus.

Apie tai ir bu­vo kal­ba­ma JAV LB XXII Ta­ry­bos ant­ro­jo­je se­si­jo­je Či­ka­go­je, į ku­rią su­si­rin­ko at­sto­vai iš dau­giau kaip 20 JAV vals­ti­jų. Ta­ry­bos svar­bą liu­di­ja jo­je da­ly­va­vę sve­čiai: Lie­tu­vos Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­rius JAV ir Mek­si­kai Ro­lan­das Kriš­čiū­nas, ge­ne­ra­li­nis kon­su­las Či­ka­go­je Mant­vy­das Be­ke­šius, l. e. ge­ne­ra­li­nio kon­su­la­to Niu­jor­ke va­do­vo pa­rei­gas Gi­ta­na Skrip­kai­tė, LR Sei­mo ir PLB ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas An­ta­nas Vin­kus, Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis, LR gar­bės kon­su­lė Pen­sil­va­ni­jos vals­ti­jo­je Kris­ta Bard, LR gar­bės kon­su­las As­pe­ne (Ko­lo­ra­do vals­ti­ja) dr. Jo­nas Pruns­kis, Ka­na­dos Lie­tu­vių bend­ruo­me­nės val­dy­bos vi­ce­pir­mi­nin­kė Joa­na Ku­rai­tė-La­sie­nė, Lie­tu­vių fon­do ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Aud­ro­nė Ka­ra­lius, Lie­tu­vių fon­do val­dy­bos pir­mi­nin­kas Tau­ras Bub­lys, Lie­tu­vių fon­do at­sto­vai, Lie­tu­vių tau­ti­nių šo­kių ins­ti­tu­to di­rek­to­rė Vio­le­ta Smie­liaus­kai­tė-Fa­bia­no­vich, JAV Lie­tu­vių jau­ni­mo są­jun­gos pir­mi­nin­kė Ri­ma Žiū­rai­tis, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos išei­vi­jo­je at­sto­vai. Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius R. Kriš­čiū­nas per­da­vė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos ir mi­nist­ro Li­no Lin­ke­vi­čiaus svei­ki­ni­mus.

Kal­bė­da­mas apie Lie­tu­vos ir JAV san­ty­kius, R. Kriš­čiū­nas pa­brė­žė JAV lie­tu­vių bend­ruo­me­nės in­dė­lį į šių san­ty­kių puo­se­lė­ji­mą bei stip­ri­ni­mą ir Ame­ri­kos lie­tu­vių sva­rų žo­dį, gir­di­mą JAV ad­mi­nist­ra­ci­jos ir Kong­re­so na­rių. R. Kriš­čiū­nas pri­sta­tė kar­tu su Lie­tu­vių Fon­du įgy­ven­din­tą nau­ją am­ba­sa­dos pro­jek­tą, skir­tą JAV lie­tu­vių jau­na­jai kar­tai – šiais me­tais įkur­tą Am­ba­sa­do­riaus fon­dą atei­ties ly­de­riams, ku­rio tiks­las – ug­dy­ti lie­tu­vių kil­mės pro­fe­sio­na­lus ir ly­de­rius, ku­rie pri­si­dė­tų prie stra­te­gi­nių Lie­tu­vos ir Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ry­šių puo­se­lė­ji­mo ir stip­ri­ni­mo.

JAV LB TA­RY­BA

JAV LB įsteig­ta 1951 m. lapk­ri­čio 18 d. Niu­jor­ke. Šiuo me­tu Ame­ri­kos lie­tu­vių bend­ruo­me­nę su­da­ro 10 apy­gar­dų ir 52 apy­lin­kės, vei­kian­čios 27 vals­ti­jo­se ir sos­ti­nė­je Va­šing­to­ne. Kad su­vok­tu­me lie­tu­vių bend­ruo­me­nės or­ga­ni­zuo­tu­mą, ap­žvel­ki­me jos struk­tū­rą.

JAV LB Ta­ry­ba yra vy­riau­sias JAV LB or­ga­nas, ku­rį su­da­ro 70 na­rių: 60 rink­tų apy­gar­dų at­sto­vų ir 10 apy­gar­dų pir­mi­nin­kų, tre­jų me­tų ka­den­ci­jai ren­ka­mų vi­suo­ti­niuo­se rin­ki­muo­se. Ta­ry­ba nu­sta­to bend­ruo­me­nės veik­los kryp­tį ir veik­los bū­dus; jos nu­ta­ri­mus įgy­ven­di­na Kraš­to val­dy­ba. Šio­je se­si­jo­je de­le­ga­tai dis­ku­ta­vo kul­tū­ros (pirm. Gied­rė Knie­ža), švie­ti­mo (pirm. Auk­sė Mot­to), vi­suo­me­ni­nių (pirm. Kris­ta Bard), re­li­gi­nių (pirm. kun. Jau­nius Kelp­šas), so­cia­li­nių rei­ka­lų (pirm. Juo­zas Po­li­kai­tis) ir ki­tais klau­si­mais. Se­si­jos me­tu po il­gų dis­ku­si­jų, gin­čų, įro­di­nė­ji­mų bu­vo priim­ti JAV Lie­tu­vių Bend­ruo­me­nės įsta­tų pa­kei­ti­mai, bend­ruo­me­nei ak­tua­lios re­zo­liu­ci­jos.

Kraš­to val­dy­ba pri­sta­tė me­tų veik­los ata­skai­tą, su­si­ti­ko su apy­lin­kių ir apy­gar­dų pir­mi­nin­kais bei at­sto­vais ap­tar­ti po­rei­kių, atei­ties pla­nų. Ta­ry­bos se­si­jos po­sė­džiams pir­mi­nin­ka­vo JAV LB XXII Ta­ry­bos pre­zi­diu­mo pir­mi­nin­kė Ne­ri­ja Oren­tie­nė.

Sa­vo pra­ne­ši­me kal­bė­jau apie tai, kad anks­tes­nės LR Vy­riau­sy­bės la­biau dek­la­ra­vo mei­lę pa­sau­lio lie­tu­viams, o ši Vy­rau­sy­bė bei Sei­mas priė­mė pa­ga­liau konk­re­čius nu­ta­ri­mus: pa­skel­bė ir or­ga­ni­za­vo re­fe­ren­du­mą dėl Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo, pa­tvir­ti­no at­ski­rą bū­si­mų­jų Sei­mo rin­ki­mų apy­gar­dą išei­vi­jos at­sto­vui LR Sei­me, at­kū­rė koor­di­na­ci­nę išei­vių ko­mi­si­ją prie LR Vy­riau­sy­bės, pa­skel­bė Pa­sau­lio lie­tu­vių me­tus, pa­ga­liau po 8 me­tų per­trau­kos lapk­ri­tį Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te Kau­ne vyks Pa­sau­lio lie­tu­vių moks­lo ir kū­ry­bos sim­po­ziu­mas.

Man ma­lo­nu bu­vo iš­girs­ti pa­dė­kas už Pa­sau­lio lie­tu­vių me­tų ini­cia­vi­mą, už įsta­ty­mų pa­tai­sas dėl PLB vė­lia­vų nau­do­ji­mo tvar­kos. Na­mo par­si­ve­žiau ver­tin­gą do­va­ną – JAV LB vė­lia­vą, ku­rią įtei­kė JAV LB kraš­to val­dy­bos pir­mi­nin­kas A. Ur­bo­na­vi­čius ir Ta­ry­bos pre­zi­diu­mo pir­mi­nin­kė N. Oren­tie­nė.

Se­si­jo­je bu­vo pri­sta­ty­ti ir ar­ti­miau­si dar­bai, veik­los: 2020 m. Fi­la­del­fi­jo­je (Pen­sil­va­ni­ja) vyk­sian­ti Šiau­rės Ame­ri­kos lie­tu­vių tau­ti­nių šo­kių šven­tė, or­ga­ni­zuo­ja­ma JAV Lie­tu­vių bend­ruo­me­nės kar­tu su Ka­na­dos Lie­tu­vių bend­ruo­me­ne ir Lie­tu­vių tau­ti­nių šo­kių ins­ti­tu­tu. Se­si­jos da­ly­viams ir sve­čiams bu­vo pri­sta­ty­ta mu­zi­ki­nė pro­gra­ma, ku­rio­je da­ly­va­vo at­li­kė­jai Čes­lo­vas Ga­ba­lis, To­mas Var­na­gi­ris, Ni­da Gri­ga­la­vi­čiū­tė, Au­ra Ki­žy­tė, Ri­man­tas Pa­že­mec­kas, Sand­ra Avi­žie­ny­tė.

LIE­TU­VIŲ KUL­TŪ­ROS MO­HI­KA­NAS ČI­KA­GO­JE

Stan­ley Bal­ze­ko fe­no­me­nas. Po pir­mo­sios se­si­jos dar­bų pro­gra­mos die­nos bu­vau pa­kvies­tas da­ly­vau­ti iš­kil­min­ga­me ren­gi­ny­je Bal­ze­ko lie­tu­vių kul­tū­ros mu­zie­ju­je, kur už vi­so gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus ir me­ce­na­to 95-me­čio pro­ga bu­vo pa­gerb­tas šio mu­zie­jaus įkū­rė­jas, iš­ki­lu­sis Lie­tu­vos gar­bės kon­su­las JAV (Flo­ri­dos vals­ti­jo­je) Stan­ley Bal­ze­kas (jau­nesn.).

Ne­ra­si JAV lie­tu­vio ar išei­vi­jos is­to­ri­jos ty­ri­nė­to­jo, ku­ris ne­bū­tų gir­dė­jęs apie cha­riz­ma­tiš­ką­jį S. Bal­ze­ką ir jo mu­zie­jų, įkur­tą Či­ka­go­je 1966 m. bir­že­lio 22 d. jo nu­pirk­to­se bu­vu­sios li­go­ni­nės pa­tal­po­se. Mu­zie­ju­je pri­sta­to­ma Lie­tu­vos kul­tū­ra ir is­to­ri­ja, vyks­ta kon­cer­tai, pa­ro­dos, dis­ku­si­jos. So­viet­me­čiu mu­zie­jaus tiks­las bu­vo nuo­lat lan­ky­to­jams teik­ti ne­gin­či­ja­mus do­ku­men­ti­nius įro­dy­mus, kad Lie­tu­va tu­ri tei­sę eg­zis­tuo­ti kaip ne­prik­lau­so­ma ša­lis ir ska­tin­ti lie­tu­vius vi­sais įma­no­mais bū­dais ko­vo­ti dėl vals­ty­bės ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo.

Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius R. Kriš­čiū­nas sa­vo svei­ki­ni­mo kal­bo­je pa­dė­ko­jo Bal­ze­ko lie­tu­vių kul­tū­ros mu­zie­jaus įkū­rė­jui, me­ce­na­tui ir ne­nuils­tan­čiam lie­tu­vy­bės pro­pa­guo­to­jui S. Bal­ze­kui už dar­bą vyk­dant kil­nią ir svar­bią mi­si­ją rū­pi­nan­tis Lie­tu­vos is­to­ri­jos iš­sau­go­ji­mu bei su­pa­žin­di­nant JAV vi­suo­me­nę su lie­tu­vių kul­tū­ra ir tra­di­ci­jo­mis.

Am­ba­sa­do­rius per­da­vė S. Bal­ze­kui LR Pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro Li­no Lin­ke­vi­čiaus svei­ki­ni­mus. „Stan­ley Bal­ze­kas yra pa­vyz­dys mums vi­siems – tai žmo­gus at­si­da­vęs sa­vo šei­mai, bend­ruo­me­nei ir Tė­vy­nei. Tai mes pui­kiai ma­to­me iš jo dar­bų, iš jo ne­blės­tan­čios ener­gi­jos, vi­sa­da sklin­dan­čio op­ti­miz­mo ir aist­ros už­si­brėž­tam tiks­lui pa­siek­ti“, - pa­brė­žė R. Kriš­čiū­nas.

Ge­ne­ra­li­nis kon­su­las Či­ka­go­je Mant­vy­das Be­ke­šius va­ka­ro me­tu at­li­ko LR Kul­tū­ros mi­nist­ro M. Kviet­kaus­ko įpa­rei­go­ji­mą – S. Bal­ze­kui įtei­kė aukš­čiau­sią LR Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ap­do­va­no­ji­mą - gar­bės ženk­lą „Nešk sa­vo švie­są ir ti­kėk“. Žy­mus me­ce­na­tas ap­do­va­no­tas už sva­rų in­dė­lį ir ypa­tin­gus nuo­pel­nus Lie­tu­vos kul­tū­rai ir me­nui, už ini­cia­ty­vas, ins­pi­ruo­jan­čias bend­ruo­me­nę po­zi­ty­viai veik­lai, už as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę, ku­riant kul­tū­ri­nę ir dva­si­nę ap­lin­ką. Jau 53 me­tus vei­kian­tis Lie­tu­vių kul­tū­ros mu­zie­jus Či­ka­go­je yra vie­na di­džiau­sių Lie­tu­vos ir išei­vi­jos is­to­ri­jai bei kul­tū­rai skir­ta ins­ti­tu­ci­ja už Lie­tu­vos ri­bų.

Mu­zie­ju­je šiuo me­tu sau­go­ma ir eks­po­nuo­ja­ma apie 700 ypa­č re­tų su Lie­tu­va su­si­ju­sių kny­gų lo­ty­nų, lie­tu­vių, len­kų, ru­sų, vo­kie­čių, pran­cū­zų, če­kų kal­bo­mis, da­lis jų iš­leis­ta XVI a. - XVIII a., 1500 Bal­ti­jos ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių že­mė­la­pių, ku­rių se­niau­si iš XV a., apie 1800 pa­va­di­ni­mų laik­raš­čių rin­ki­nys, vei­kia bib­lio­te­ka, tu­rin­ti apie 42 000 kny­gų, 50 000 nuo­trau­kų fo­toar­chy­vas.

***

Vieš­na­gės me­tu ap­lan­kė­me ir ki­tas svar­bias Či­ka­gos lie­tu­vių bend­ruo­me­nei vie­tas: Mar­quet­te par­ko Lie­tu­vių ka­ta­li­kų baž­ny­čią, ku­rio­je dir­ba ne­pails­tan­tis, lie­tu­vių my­li­mas, vi­sa­da ku­pi­nas idė­jų ku­ni­gas Jau­nius Kelp­šas, Šv. Ka­zi­mie­ro se­se­rų kong­re­ga­ci­jos vie­nuo­ly­ną ir mu­zie­jų, žy­mų­jį S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no pa­mink­lą bei Jau­ni­mo cent­rą su ten vei­kian­čia Či­ka­gos li­tua­nis­ti­ne mo­kyk­la, Čiur­lio­nio ga­le­ri­ja bei Li­tua­nis­ti­kos stu­di­jų ir ty­ri­mų cent­ru.

Ypač nu­ste­bi­no kar­di­na­liai pa­si­kei­tęs, su­stip­rė­jęs Pa­sau­lio lie­tu­vių cent­ras Le­mon­te, ku­riam va­do­vau­ja Ar­tū­ras Ži­lys, sa­vo gal­vo­je ap­gy­ven­di­nęs nu­ma­ty­tų dar­bų de­šim­čiai me­tų į prie­kį. Šiuo me­tu ak­ty­viai vei­kia ten įsi­kū­ru­sios net 38 lie­tu­viš­kos or­ga­ni­za­ci­jos, baž­ny­čia, spor­to sa­lės, ga­le­ri­jos, o gre­ta pa­mink­lo Lie­tu­vos par­ti­za­nams ge­gu­žės mė­ne­sį bu­vo ati­deng­tas pa­mink­las par­ti­za­nų va­dui Adol­fui Ra­ma­naus­kui-Va­na­gui.

Grį­žęs iš Ame­ri­kos „In­dian sum­mer“ (In­dė­nų va­sa­ros) sa­vo kie­me su­spė­jau ras­ti Lie­tu­vos bo­bų va­sa­rą. Pa­me­nu, se­niau tos skir­tin­gai va­din­tos „bo­bų va­sa­ros“ ne­su­tap­da­vo – pas mus ji bū­da­vo spa­lio pra­džio­je, o JAV tęs­da­vo­si nuo spa­lio pa­bai­gos vos ne iki Pa­dė­kos die­nos. Da­bar jos, re­gis, su­si­ta­pa­ti­no.

Kli­ma­to kai­tą pri­pa­ži­no ir JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Tram­pas, ku­ris 2012 m. dar tei­gė, kad kli­ma­to kai­ta ir at­ši­li­mas yra ap­gau­lė ir kli­ma­to pro­ble­moms spręs­ti pi­ni­gus švais­ty­ti yra abe­jo­ti­nas už­siė­mi­mas. Da­bar jis nuo­mo­nę pa­kei­tė, bet pri­pa­ži­no ne­ži­nąs, ar šis reiš­ki­nys yra su­kel­tas žmo­gaus, ir už­si­mi­nė, kad kli­ma­tas atei­ty­je tu­rė­tų „vėl at­si­keis­ti“. Ne­ži­nau, kaip bus atei­ty­je, bet šį spa­lį bo­bų va­sa­ra į ma­no kie­mą atė­jo vė­liau. Už­si­mi­niau apie JAV pre­zi­den­tą D. Tram­pą. Nors Či­ka­ga yra de­mok­ra­tų par­ti­jos lop­šys, bet per tris vieš­na­gės die­nas Či­ka­go­je ne­su­ti­kau žmo­nių, ku­rie kri­ti­kuo­tų sa­vo Pre­zi­den­tą.