„Liaudies namų“ vietoje atidarykime „Šiauliečių namus“

Jono Nekrašiaus nuotr.
Gražinos Arlauskaitės-Vingrienės freska „Šiaulių žemė“ (1982 m.) Šiaulių miesto savivaldybės pastato fojė.
Mere, atverkime istorinio „Liaudies namų“ pastato salės duris!

 

Kinas ir teatras „Liaudies namuose“

Prieš 125 metus, 1898 m., pastatyti „Liaudies namai“ (dabar Vasario 16-osios g., Šiaulių miesto savivaldybės pastato dalis) turėjo didelę reikšmę Šiaulių visuomeniniam gyvenimui. Čia pradėjo formuotis lietuviškas teatras, o tam pradžią davė jame 1904 m. spalio 31 d. suvaidintas pirmasis Šiauliuose lietuviškas spektaklis Juozo Vilkutaičio-Keturakio kartu su broliu Antanu Vilkutaičiu 1895 m. sukurta garsioji komedija „Amerika pirtyje“.

Pirmosios Lietuvos Respublikos metais „Liaudies namų“ salėje Bažnyčios g. 60 (vėliau Dariaus ir Girėno g. 60, dabar Vasario 16-osios g.) 1919 m. veikė kino teatras „Rekord“, vėliau kinematografas „Fantazija“.

1925 m. kovo 17 d. „Kultūros“ bendrovė perėmė vienintelį tuo metu Šiauliuose veikusį kino teatrą „Fantazija“ su kinematografu ir grąžino jam seną vardą „Liaudies namai“. Juose buvo demonstruojami meniniai ir dokumentiniai filmai, vykdavo koncertai, vaidinimai, šokiai, įvairių organizacijų susirinkimai ir kiti renginiai.

Laikraštis „Šiaulietis“ 1925 m. birželio 14 d. rašė:

„Nuo pavasario šių metų „Kultūros“ bendrovė paėmė į savo rankas teatrą „Fantaziją“, grąžinus jam seną vardą „Liaudies namų“ ir, manoma, rengiasi nepasitenkinti vien rūmais, bet žada vadovauti ir jo veikimui, nuo rudens duodant visą eilę vaidinimų bei koncertų“ (Pirmieji žingsniai „Kultūros“ teatro. „Šiaulietis“, 1925 birželio 14, p. 2).

„Liaudies namų“ kino teatras pradėjo veikti nuo 1925 m. lapkričio mėnesio pabaigos. Laikraštis „Šiaulių naujienos“ 1925 m. lapkričio 22 d. žinutėje „Naujas kinematografas Šiauliuose“ skelbė:

„Liaudies namuose“ penktadienį „Kultūros“ b-vė atidaro savo kinematografą. Šiaulių visuomenę tasai įvykis turįs pradžiuginti. Vietoje troškių mažų salių, kur publika susikemša kaip silkės nors čia žmonės galės laisvai ir patogiai susėdę žiūrėti į ekraną. Be to, salės didumas leis visiems ir pigesnių vietų lankytojams iš tolo žiūrėti paveikslus negadinant akių“.

„Liaudies namų“ kino teatre buvo rengiami nemokami seansai miesto visuomenei, kariams ir moksleiviams. 1926 m. vasario 21 d. laikraštis „Šiaulių naujienos“ pranešė apie tokių nemokamų seansų demonstravimą „Liaudies namų“ kino teatre:

„Liaudies namuose 8 metų Lietuvos nepriklausomybės paminėjimui ėjo žinoma istorinė drama „Vilius Tell“. Buvo rodoma nemokamai: vasario 16 d. darbininkams, kurių atsilankė apie 550, vasario 17 d. 8 pulko kariams, kurių atsilankė apie 500 ir vasario 18 d. Šiaulių miesto moksleiviams, kurių atsilankė arti 1500“ (Kinoteatras nemokamai. „Šiaulių naujienos“, 1926 vasario 21, p. 1).

1929 m. gegužės 21 d. Šiauliuose, „Liaudies namų“ kino teatre buvo demonstruojamas pirmas garsinis filmas Lietuvoje „Sparnai“ („Wings“). Spauda pranešė, kad „filmas, iliustruojamas garsais naujausiu technikiniu būdu“ (Skelbimas. „Momentas“, 1929 gegužės 25, p. 4).

„Liaudies namų“ kino teatre buvo rodomi labiau intelektualesni, pažintiniai filmai, jis orientavosi į labiau išprususį žiūrovą. 1930 m. sausio 15 d. žurnale „Naujas žodis“ išspausdintoje reklamoje rašoma:

„Jaukiausia ir įdomiausia vieta Šiauliuose linksmai ir smagiai praleisti laiką „Liaudies namų“ kino teatras Bažnyčios g-vė 60 nr. Geriausieji sezono paveikslai. Geriausias orkestras. Visada parinkta muzika. Geriausia ir didžiausia salė vaidinimams, koncertams, paskaitoms. Gerai įrengta scena su dekoracijomis ir šviesos sutvarkymu“. („Naujas žodis“. 1930 m. sausio 15 d. Nr. 1, p. 7).

„Liaudies namų“ kino teatras buvo mėgiamas šiauliečių ir gausiai lankomas. 1930 m. spalio pradžioje šio kino teatro administracija pradėjo šviesogarsių (licht tonfilmų) demonstravimą. 1931 m. „Liaudies namų“ kino teatras rudens sezoną pradėjo įsigijęs ir sumontavęs naujus tobulesnius „Licht-ton“ filmų demonstravimo įrengimus. 1931 m. rugsėjo 20 d. laikraštis „Naujienos“ rašė:

„Naujausi įrengimai, kuriuose įsivedė pas save „Liaudies namų“ kino teatras, būtent – licht ton aparatūra (garsų perdavimas šviesos spinduliais) leidžia jį taip vadinti. Kino mėgėjus „Liaudies namai“ dabar galės visiškai patenkinti“ („Liaudies namai“ – geriausias Šiaulių kinoteatras. „Naujienos“, 1931 rugsėjo 20, p. 2).

Nacių okupacijos metais, 1943-1944 m. „Liaudies namų“ 434 vietų kino alėje buvo demonstruojami meniniai filmai. 1943 m. lapkričio mėn. buvo pakeistas „Liaudies namų“ pavadinimas į „Ramovė“ (dar buvo vadinama „Romuva“).

1944 m. rugsėjo mėn. „Liaudies namuose“ įsikūrė Šiaulių miesto kultūros namai. Sovietmečiu Gegužės Pirmosios g. 60 (dabar Vasario 16-osios g.) kurį laiką veikė „Šviesos“ kinoteatras, kuris priklausė Šiaulių miesto kultūros skyriui. Meninė ir kultūrinė veikla Šiauliuose tuo metu dar nebuvo vienoje vietoje, žmonės burdavosi keliose patalpose. Šiaulių miesto kultūros namai savo pastato neturėjo, todėl ir glaudėsi tuomečiame „Šviesos“ kino teatre („Liaudies namuose“), miesto bibliotekoje ir kitose patalpose. 1955 m. miesto kultūros namų kino salėje šiauliečiams buvo demonstruojami meniniai ir dokumentiniai filmai.

Atverkime visuomenei istorinę „Liaudies namų“ salę!

Šiemet, balandžio mėn. 29-30 dienomis, pravedant viešas paskaitas „Senieji Šiaulių kino teatrai“ kartu su šiauliečiais apžvelgėme išlikusius mieste kino teatrus, gilinomės į jų istoriją ir dabartinę būklę.

Šių mobilių pasakojimų metu kartu su šiauliečiais aplankėme ir Vasario 16-osios gatvėje buvusio „Liaudies namų“, vėliau „Šviesos“ kino teatro pastatą. Į jo vidų nepatekome, duris buvo uždarytos, todėl neturėjome galimybės pamatyti šio istorinio pastato kino salę. Miesto valdžios neišsaugojo nė vieno veikiančio kino teatro. Jie buvo privatizuoti, pateko į kitų savininkų rankas ir buvo uždaryti.

Jau daug metų, pastato, esančio Šiaulių miesto savivaldybės komplekse, buvusios „Liaudies namų“ kino salės durys yra uždarytos šiauliečiams ir jis nėra naudojamas pagal paskirtį. Nors šis istorinis pastatas mūsų mokesčių mokėtojų lėšomis yra išlaikomas.

Savo patalpų neturi mieste veikiančios nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, Trečiojo amžiaus universitetas, įvairios visuomeninės organizacijos, kūrybiniai susivienijimai ir klubai.

Šiauliečių nuomone, būtina atverti dabartiniame Šiaulių miesto savivaldybės pastate, buvusio „Liaudies namų“ pastato kino salės duris ir ją perduoti naudoti visuomenei.

Pasiūlymas. Mere, atgaivinkime prieš 125 metus Šiauliuose pastatytus istorinius „Liaudies namus“! Juos perduokime naudoti miesto bendruomenei! Atverkime Šiaulių miesto savivaldybės pastate esančios istorinės „Liaudies namų“ salės duris visuomenei! Sudarykime galimybę šiauliečiams šioje salėje organizuoti įvairius kūrybos vakarus, koncertus, spektaklius, žiūrėti filmus, rengti susitikimus su kino kūrėjais, režisieriais, aktoriais, menininkais, organizuoti parodas, paskaitas, kitus renginius. Tegu istoriniai „Liaudies namai“ tampa miesto bendruomenės, visų šiauliečių namai!

P. S. Tie­sa, bai­giant ra­šy­ti šį straips­nį, man ne­ti­kė­tai pa­si­se­kė. At­si­tik­ti­nai ei­da­mas Va­sa­rio 16-osios gat­ve pro Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą, pa­ste­bė­jau at­da­ras šio pa­sta­to du­ris ir užė­jęs vi­dun, fo­jė pa­si­gro­žė­jau jau se­niau ma­ty­tu pui­kiu dai­li­nin­kės Gra­ži­nos Ar­laus­kai­tės-Ving­rie­nės 1982 m. nu­ta­py­tu dar­bu: spal­vo­ta fres­ka „Šiau­lių že­mė“, puo­šian­čia šių pa­tal­pų vi­sas sie­nas. Paė­jęs ko­ri­do­rium to­liau, žvil­ge­lė­jau ir į jau mi­nė­tos „Liau­dies na­mų“ ki­no sa­lės vi­dų. Ten vaiz­de­lis, švel­niai ta­riant, bu­vo ne­koks. Ma­no nuo­mo­ne, šiai sa­lei rei­kia sku­bios pa­gal­bos ir nea­ti­dė­lio­ti­no re­mon­to. Tik kas ir ka­da tai pa­da­rys? Ir ka­da ši sa­lė vėl ga­lės priim­ti lan­ky­to­jus ir žiū­ro­vus?