Ar išimtis svarbiau už taisyklę?

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
„Baltic Pride 2019“ eitynės „Už lygybę!“.
Lie­tu­vos sos­ti­nę vėl su­dre­bi­no gė­jų ir les­bie­čių pa­ra­das, šį­kart ko­vo­jęs už ly­gy­bę. Sek­sua­li­nės ma­žu­mos kra­tė sa­vo už­pa­ka­lius ir krū­tis, de­monst­ra­vo vi­sus sek­sui tin­ka­mus gra­žu­mus, bu­čia­vo­si ir gla­mo­nė­jo­si.

Vil­niaus gat­vės vir­to vul­ga­rių or­gi­jų vie­ta. At­ro­dė, jog iš gel­mių į že­mės pa­vir­šių iš­ni­ro pa­ts pra­ga­ras su vi­sais jam bū­din­gais at­ri­bu­tais.

Pa­do­rūs žmo­nės sa­ko va­rę nuo te­le­vi­zo­rių vai­kus, kad šie ne­ma­ty­tų to vai­vo­rykš­ti­nio gai­va­lo.

Ko­vo­to­jų už ly­gy­bę bu­vo tūks­tan­čiai. Mat, į krikš­čio­niš­ką mū­sų ša­le­lę sek­sua­li­nės ma­žu­mos su­plū­do ir iš ki­tų kraš­tų.

Tuo tar­pu tra­di­ci­nes šei­mas kaip šio­kią to­kią at­sva­rą sek­sua­li­nių ma­žu­mų siau­tė­ji­mui į vie­šu­mą iš­ve­dęs Kris­tu­pas Kri­vic­kas ten­ki­no­si ne­di­de­liu bū­re­liu da­ly­vių, kuk­liai be­si­glau­džian­čių skve­re­ly­je ir ne­rė­kian­čių apie sa­vą­sias ver­ty­bes.

Bet gal jau lai­kas apie jas rėk­ti? Nes nau­jo­sios ma­dos, į kū­niš­kus ma­lo­nu­mus nu­kreip­tu neat­sa­kin­gu gy­ve­ni­mo bū­du pa­vi­lio­jan­čios vis dau­giau jau­nų žmo­nių, ga­li smog­ti le­mia­mą smū­gį jau ir taip pa­žei­džia­mai ma­žų Bal­ti­jos ša­lių de­mog­ra­fi­jai.

Sun­ku pa­ti­kė­ti, kad to­kios iš­si­ver­tu­sį pū­li­nį pri­me­nan­čios sek­sua­li­nių ma­žu­mų ei­ty­nės yra ko­va už ly­gy­bę. Juk jie ly­giai tą pa­tį ga­li da­ry­ti sa­vo mie­ga­muo­siuo­se, ką da­ro ir tra­di­ci­nės šei­mos. Ar kas juos per­se­kio­ja? Ar drau­džia mė­gau­tis kū­niš­kais ma­lo­nu­mais? Ar į jų guo­lį brau­na­si tra­di­ci­nės orien­ta­ci­jos at­sto­vai?

Bet tie pa­ra­dai su­re­ži­suo­ti taip, kad ak­cen­tuo­ja­mos bū­tent sek­sua­li­nės ga­li­my­bės. To­dėl ky­la pa­grįs­tas klau­si­mas. Ar tai nė­ra tik gė­jų ir les­bie­čių rek­la­ma, jų gy­ve­ni­mo bū­do pro­pa­gan­da, sie­kiant įtrauk­ti kuo dau­giau jau­ni­mo?

Sek­sua­li­nių ma­žu­mų at­sto­vai nuo­lat kal­ba apie vie­na­ly­čių šei­mų ju­ri­di­nį įtei­si­ni­mą, ku­ris api­brėž­tų jų san­ty­kius, tur­ti­nius ir ki­tus rei­ka­lus, gal­būt net leis­tų įsi­vai­kin­ti "be­tė­vius" vai­kus.

Vals­ty­bė jiems pa­siū­lė įre­gist­ruo­ti par­tne­rys­tę. Bet ko­vo­to­jai už ly­gy­bę sa­ko – to ma­ža. Du kar­tu gy­ve­nan­tys vy­rai ar­ba dvi mo­te­rys no­ri va­din­tis šei­ma. Tik ar už tei­sę va­din­tis šei­ma ko­vo­ja­ma to­kiais pa­ra­dais?

Ar ne pro­tin­giau ir ne veiks­min­giau bū­tų sa­vo rei­ka­la­vi­mus kel­ti ju­ri­di­nė­mis prie­mo­nė­mis, kal­bė­ji­mu­si su vi­suo­me­ne, konk­re­čių pro­ble­mų iš­kė­li­mu in­for­ma­ci­jos prie­mo­nė­se, o ne pa­ra­dais, ku­rie ke­lia di­džio­sios vi­suo­me­nės da­lies pa­si­pik­ti­ni­mą.

Gė­jai ir les­bie­tės džiau­gia­si, kad vi­suo­me­nė tam­pa to­le­ran­tiš­kes­nė. Šie­met jų pa­ra­dui jau nie­kas ne­bet­ruk­dė. Ne­bu­vo ne­tgi Gra­žu­lio!

Lie­tu­va – vie­na iš spar­čiau­siai nyks­tan­čių Eu­ro­pos ir pa­sau­lio ša­lių. 

To­le­ran­ci­ja – ge­rai. Gy­ve­na­me de­mok­ra­ti­nė­je vi­suo­me­nė­je. Bent jau taip įsi­vaiz­duo­ja­me.

Tik kar­tais per­ne­lyg to­le­ran­tiš­kas žmo­gus pa­da­ro kiau­lys­čių sau ir tiems, ku­riems yra per­ne­lyg to­le­ran­tiš­kas. Tas pa­ts ir su to­le­ran­tiš­ka vi­suo­me­ne.

Ar kas nors pa­skai­čia­vo, kiek Lie­tu­vai kai­nuo­ja to­kie sek­sua­li­nių ma­žu­mų pa­ra­dai? Jų da­ly­viai uži­ma gat­ves, su­trik­do įpras­ti­nį eis­mą. Juos nuo tra­di­ci­nės orien­ta­ci­jos žmo­nių sau­go pul­kai po­li­ci­nin­kų. Jų pro­pa­gan­dai ir rek­la­mai dir­ba bū­riai žur­na­lis­tų, ku­rie tuo me­tu ga­lė­tų pa­ra­šy­ti ką nors po­zi­ty­vaus ar­ba at­lik­ti rim­tą žur­na­lis­ti­nį ty­ri­mą.

Ar vi­suo­me­nei tik­rai to rei­kia? Ir kiek gė­jys­tė ir les­bie­tys­tė kaip reiš­ki­niai nau­din­gi vi­suo­me­nei?

Nie­kas ne­nei­gia, jog ir tarp sek­sua­li­nių ma­žu­mų at­sto­vų yra ta­len­tin­gų žmo­nių, pui­kių sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tų, ku­rie sa­vo dar­bu tur­ti­na Lie­tu­vą. Bet fak­tas, jog iš vie­na­ly­čių san­ty­kių ne­gims­ta vai­kai, svars­tyk­les vi­suo­met nu­svers tra­di­ci­nės šei­mos nau­dai.

Pa­ly­gin­ki­me kiek yra sun­kes­nis ir su­dė­tin­ges­nis tra­di­ci­nės jau­nos šei­mos gy­ve­ni­mas, kai tė­vai pri­va­lo au­gin­ti, iš­lai­ky­ti sa­vo vai­kus, daug dirb­ti, au­ko­ti gy­ve­ni­mo ma­lo­nu­mus var­dan šei­mos. Jų vai­kai ir vai­kų vai­kai užau­gę taip pat dirbs Lie­tu­vai.

Vie­na­ly­tė­se po­ro­se to­kio po­bū­džio sun­ku­mai iš­ga­ruo­ja lyg dū­mas. Du drau­ge­liai ar­ba drau­ge­lės po dar­bo ga­li kiek no­ri iš­ky­lau­ti, gy­ven­ti sa­vo ma­lo­nu­mui, tik sau leis­ti sa­vo at­ly­gi­ni­mą. Žo­džiu, ro­jus že­mė­je. Tik vie­nas ma­žy­tis maž­mo­žis. Po jų Lie­tu­vai nie­ko ne­liks...

O Lie­tu­vos de­mo­gr­afi­nė si­tua­ci­ja kas­met pra­stė­ja. Lie­tu­va – vie­na iš spar­čiau­siai nyks­tan­čių Eu­ro­pos ir pa­sau­lio ša­lių.

Per­nai gi­mė tik 29 tūks­tan­čiai kū­di­kių. Vie­nai šei­mai ten­ka po 1,7 vai­ko. Kar­tų kai­tai už­tik­rin­ti rei­kia, kad kiek­vie­na šei­ma au­gin­tų bent po du vai­kus.

Gy­ven­to­jų struk­tū­ra taip pat ne­džiu­gi­na. Dau­giau­sia še­šias­de­šimt­me­čių ir pen­kias­de­šimt­me­čių žmo­nių. Jau­ni­mo, ga­lin­čio pa­ge­rin­ti de­mog­ra­fi­nę si­tua­ci­ją, nuo­lat ma­žė­ja.

Ir kai pa­ma­tai tūks­tan­čius jau­nų mer­gi­nų ir vai­ki­nų, be­si­su­ki­nė­jan­čių po gė­jų pa­ra­dus, da­ro­si bai­su. Tuo­met jau ne­be­gal­vo­ji apie to­le­ran­ci­ją. Gė­jų ir les­bie­čių kar­na­va­lai – dar vie­nas grės­mės iš­nyk­ti sig­na­las.

Tai išim­tis, ku­ri po tru­pu­tį at­si­kąs­da­ma val­go tai­syk­les, pa­gal ku­rias gy­ve­na mi­li­jo­nai tra­di­ci­nių šei­mų. Ar išim­tis mums tik­rai svar­biau už tai­syk­lę?

Komentarai

Hm    Ket, 2019-06-13 / 14:15
Šiauliuose viskas gerai - yra kraiteliai - likusį darbą nuveiks meras.
nunu    Ket, 2019-06-13 / 14:33
Bene pirmąkart pritariu šios autorės tekstui. Arba - beveik pritariu.
kike    Ket, 2019-06-13 / 16:18
Viskas čia teisingai, tik... neparašyta, ką daryti. O tai svarbiausia. O kodėl neparašyta. Todėl, kad negalima, būsi nubaustas. Tad kodėl visa tai vyksta, kam tai naudinga? Apie tai rašykit.
Juozas    Šeš, 2019-06-15 / 19:20

In reply to by kike

O kas draudžia mokantiems rašyti - imti ir rašyti raštus įvairioms instancijoms? Gausiai dalyvauti tokioae akcijose kaip Krivicko? Savo susigalvoti irgi. Kažkas turi sukurti receptą?
Petras    Ket, 2019-06-13 / 17:37
Na ir seksualinės fantazijos pas autorę. Niekaip nesuprantu, jei nevyktų tokie paradai - tai heteroseksualios poros pultų urmu daugintis, ar kaip? Tai jei homoseksualios poros nori tų pačių šeimos vargų - vaikų auginimo ir auklėjimo, tarpusavio atsakomybės - imkime ir jiems ir suteikime. Lai kankinasi.
?!    Pen, 2019-06-21 / 13:53

In reply to by Petras

Petrai, vaikais poras apdovanoja gamta. Suteikti tamstoms vaikų auginimo atsakomybę - tai yra eiti prieš gamtą. Jau nekalbu, kad ir prieš Dievą. Asmeniškai tokios atsakomybės - atiduoti vaikelius homoseksualams - neprisiimčiau. Per daug užsimanėte.
tata    Ket, 2019-06-13 / 20:33
per daug žmonės gerai gyvena, nebežino ką valgyti, kaip rengtis, kaip dulkintis, reikia jiems įvairovių....
as    Ket, 2019-06-13 / 21:52
kuo mažiau dėmesio visokiems nukrypimams, tuo jie nelaimingesni. Ir čia visiškai nekvepia jokia tolerancija, nes sveiki žmonės paprasčiausiai nebereaguoja, nes bijo nukentėti.
Jo    Pen, 2019-06-14 / 06:33
... mentalitetas. "Sublizgino" p. Regina. Pasisakė... įdomu, kur prierašas dėl redakcijos nuomonės...
op    Pen, 2019-06-14 / 07:38
neleisti is viso tokiu dalyku iskrypeliams, ypac slepti visa tai nuo vaiku,
Saulius    Pen, 2019-06-14 / 08:10
Blogiausia, kad tas eitynes išreklamuoja pati žiniasklaida, išpučiamas kažin koks burbulas, kad čia vos ne dangus griūna arba artinasi pasaulio pabaiga.Šitokiu būdu tik pasitarnauja kaip reklama tiems žmonėms siekiant savų tikslų.Turi būti visiškas ignoravimas, visiška tyla, kaip nieks nereklamuoja krišnaitų ar tikinčiųjų piligrimų žygių.Kuo garsiau šaukiam , tuo didesnį dėmesį atkreipiam į anų ''problemas ''.Jie to ir siekia - sukelt visuomenėj sąmyšį, vaidint skriaudžiamus, pritraukt rėmėjų lėšas iš užsienio.Manau, tai laikina mada , ji praeis savaime, gamta atras būdų pati apsivalyt nuo išgamų, ji nepripažįsta tokių socialinių eksperimentų.
Dvasiškis    Pen, 2019-06-14 / 13:55
Kodėl mūsų valdžios nesiima jokių priemonių tiems sunkiems lytiniams ligoniams gydyti,padaryti vėl normaliais žmonėmis. Juk tarybiniais laikais kažkas tai buvo daroma,jų tiek daug nebuvo,taip bjauriai viešai nesireklamavo,gėdijosi.Jie taip pat mamų pagimdyti žmonės,todėl reikėtų negailėti nei pastangų,nei lėšų,kad vargšelius vėl sugražinti į normalų,pilnavertį gyvenimą.
Mindaugas    Pen, 2019-06-14 / 22:05
Na jau autorė tai kvaila pasenusi višta su savo sovietinėm pažiūrom, smirdančiom naftalinu. Tokią žurnalistę jau reiktų išleisti į pensiją - tegul toliau bamba savo runkelių tarpuvagyje.
Ra    Pir, 2019-06-17 / 12:23

In reply to by Mindaugas

Žmogaus nuomonė, prie ko čia pasenusi višta! Man toli gražu iki pensijos, bet tokie paradai man yra kažkoks briedas. Ką tokie paradai pasiekia?Parodo pasirinkimo laisvę? Jie ir taip gali gyventi kartu ir miegoti kartu,niekas policijos nekviečia už tai!
Bronius    Sek, 2019-06-16 / 23:10
Kun 18,22 22 Nesugulk su vyru kaip su moterimi, nes tai pasibjaurėjimas. Kun 20,13 13 Jei vyras sugultų su vyru kaip su moterimi, abu bjauriai nusikalstų ir abu turi mirti. 1 Kor 6,9-11 9 Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai, 10 nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. 11 Kai kurie iš jūsų buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo Dvasia. Rom 1,26-27 26 Todėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moterys prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. 27 Panašiai ir vyrai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsigeidė vienas kito, ištvirkavo vyrai su vyrais, ir gaudavo už savo paklydimą vertą atpildą. Rom 1,26-28 26 Todėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moterys prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. 27 Panašiai ir vyrai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsigeidė vienas kito, ištvirkavo vyrai su vyrais, ir gaudavo už savo paklydimą vertą atpildą. 28 Kadangi jie nesirūpino pažinti Dievą, tai Dievas leido jiems vadovautis netikusiu išmanymu ir daryti, kas nepridera. 1 Tim 1,10 10 paleistuviams, homoseksualistams, vergų pirkliams, melagiams, priesaikos laužytojams ir viskam, kas priešinga sveikam mokymui. Mk 10,6-9 6 O nuo sutvėrimo pradžios Dievas ‘sukūrė juos, vyrą ir moterį’. 7 ‘Todėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir susijungs su savo žmona, 8 ir du taps vienu kūnu’. Taigi jie jau nebėra du, o vienas kūnas. 9 Todėl ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria”.
Manau    Ant, 2019-06-18 / 19:40
Ponia melage ir baisi homofobe. Geda. Akivaizdiai nusisnekejimai. Ko noreti "respublikos" saika. Siauliai pasirode homofobiska provincija.
Antip    Šeš, 2019-06-22 / 15:13
O varge, kokie gūdūs kliedesiai. Gėda redakcijai už tokių kliedesių publikavimą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.