Aplinkos ministerija skelbia septintą kvietimą teikti paraiškas daugiabučių renovacijai

BE­TA ar­chy­vo nuo­tr.
Kvar­ta­li­nė re­no­va­ci­ja.
Sep­tin­to kvie­ti­mo dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jai skir­tas biu­dže­tas sie­kia 150 mln. eu­rų, to­dėl Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ra (BE­TA), ad­mi­nist­ruo­jan­ti Dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­gra­mą, lau­kia nau­jo pa­raiš­kų ant­plū­džio. Gy­ven­to­jų ir sa­vi­val­dy­bių pa­raiš­kos dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti yra lau­kia­mos iki 2020 m. sau­sio 31 die­nos. Pa­raiš­kas bus prii­ma­mos vi­suo­se BE­TA re­gio­ni­niuo­se pa­da­li­niuo­se.

Anot BE­TA di­rek­to­riaus Va­liaus Ser­ben­tos, prio­ri­te­tas šio kvie­ti­mo me­tu bus tei­kia­mas pro­jek­tams, ku­rie anks­čiau pa­rengs in­ves­ti­ci­jų pla­ną, su­de­rins jį su BE­TA, pra­dės tech­ni­nio dar­bo pro­jek­to pir­ki­mą ar net jį pa­rengs.

"Jei­gu būs­to sa­vi­nin­kai iki pa­sku­ti­nės die­nos, ka­da ga­li­ma teik­ti pa­raiš­kas, jau bus pa­si­ren­gę tech­ni­nį dar­bo pro­jek­tą ir tu­rės lei­di­mą sta­ty­bai, jie re­no­va­ci­jos dar­bus ga­lės pra­dė­ti dar ne­su­lau­kę ki­tų me­tų pra­džios", – tei­gia va­do­vas.

Agen­tū­ra taip pat at­si­žvelgs ir į ki­tus kvie­ti­me nu­ma­ty­tus at­ran­kos kri­te­ri­jus: ar pro­jek­tas įtrauk­tas į sa­vi­val­dy­bių pa­reng­tas kvar­ta­lo ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mą, aukš­tes­nę ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sę bei ener­gi­nį efek­ty­vu­mą, gy­ven­to­jų pa­lai­ky­mą.

Dvi­gu­ba kvar­ta­li­nės re­no­va­ci­jos nau­da

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Sta­ty­bos ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo po­li­ti­kos gru­pės va­do­vas Ma­rius Nar­mon­tas pa­brė­žia ir ki­tą, ne ma­žiau svar­bią de­ta­lę, ku­ri taip pat tu­ri di­de­lę reikš­mę ver­ti­nant gau­tas pa­raiš­kas – ar pa­sta­tas yra įtrauk­tas į sa­vi­val­dy­bės kvar­ta­lo ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mą.

"Šio kvie­ti­mo me­tu yra lau­kia­mos pa­raiš­kos tiek iš pa­vie­nių na­mų, tiek sa­vi­val­dy­bių, no­rin­čių at­lik­ti kvar­ta­li­nę dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ją. Dau­giau dė­me­sio skir­si­me pa­sta­ra­jai – jei­gu gau­si­me dau­giau pa­raiš­kų, nei yra skir­ta fi­nan­sa­vi­mo, prio­ri­te­tas bus tei­kia­mas komp­lek­si­nės re­no­va­ci­jos pa­raiš­koms. Jos me­tu vyks­ta ne tik pa­sta­tų at­nau­ji­ni­mas ir jų ener­gi­nio efek­ty­vu­mo pa­ge­ri­ni­mas, bet pa­pil­do­mai yra su­tvar­ko­ma ap­lin­ka su­pan­ti dau­gia­bu­čius, vie­šo­sios erd­vės, taip pat yra iš­spren­džia­mos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių ir ki­tos inf­rast­ruk­tū­ros pro­ble­mos. To­kiu bū­dų re­no­va­ci­jos nau­da išau­ga dvi­gu­bai", – tei­gia M. Nar­mon­tas.

Paš­ne­ko­vas da­li­na­si, jog į Dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­gra­mą ak­ty­viai įsi­trau­kia sa­vi­val­dy­bės, ku­rių dė­ka kvar­ta­li­nė pa­sta­tų re­no­va­ci­ja įgau­na vis di­des­nį pa­grei­tį: "Džiu­gu, jog di­džio­ji da­lis ša­lies sa­vi­val­dy­bių yra pa­si­ren­gu­sios ar­ba jau bai­gia pa­si­ruoš­ti kvar­ta­lų ener­gi­nio efek­ty­vu­mo pro­gra­mas."

Re­no­va­ci­ja pa­de­da ne tik su­tau­py­ti

Daž­niau­siai prie­žas­tis, ko­dėl gy­ven­to­jai krei­pia­si dėl re­no­va­ci­jos – su­ma­žė­ju­sios iš­lai­dos šil­dy­mui – at­nau­jin­tas pa­sta­tas vi­du­ti­niš­kai su­tau­po 50 pro­c. ši­lu­mi­nės ener­gi­jos.

BE­TA tei­gi­mu, su­ma­žė­ju­sios są­skai­tos tė­ra tik vie­nas iš pa­ska­ti­ni­mų re­no­vuo­ti dau­gia­bu­tį. Gy­ven­to­jai pa­ste­bi, jog at­nau­jin­tas dau­gia­bu­tis ir jo ap­lin­ka pri­si­de­da prie gy­ve­ni­mo ko­ky­bės, jie pra­de­da la­biau rū­pin­tis ap­lin­ka ap­link sa­vo na­mus, mie­lai lais­va­lai­kį lei­džia at­nau­jin­to­se vie­šo­sio­se zo­no­se.

Šių me­tų kvie­ti­mo ver­tė – 150 mln. eu­rų

Šio kvie­ti­mo me­tu Dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­gra­mai iš vi­so skir­ta 150 mln. eu­rų, o ener­gi­nį efek­ty­vu­mą di­di­nan­čioms prie­mo­nėms ski­ria­ma fi­nan­sa­vi­mo da­lis su­da­rys 50 mln. eu­rų, kom­pen­suo­jant 30 pro­c. in­ves­ti­ci­jų ver­tės.

BE­TA in­for­muo­ja, jog pa­gal sep­tin­tą­jį kvie­ti­mą vyk­do­miems pro­jek­tams vals­ty­bė 100 pro­c. ap­mo­kės ar­ba kom­pen­suos pro­jek­to pa­ren­gi­mo, įgy­ven­di­ni­mo ad­mi­nist­ra­vi­mo ir sta­ty­bos tech­ni­nės prie­žiū­ros iš­lai­das. Vals­ty­bė taip pat pil­nai pa­dengs vi­sas ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams ten­kan­čias iš­lai­das.

Nuo 2013 me­tų, vyk­dant dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mą, Lie­tu­vo­je re­no­vuo­ti jau 2074 dau­gia­bu­čiai, ku­riuo­se yra dau­giau kaip 65 tūkst. bu­tų, o šiuo me­tu yra at­nau­ji­na­mi dar 407 pa­sta­tai. In­ves­ti­ci­jos į šių dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ją su­da­ro apie 700 mln. eu­rų.

Užs. Nr. 428098

1 2

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.