Anų metų kronika

B. Bu­ra­čas. Liau­dies me­no pa­mink­las Šiau­lių prie­mes­ty. „Nau­jo­ji Ro­mu­va“, 1931 m.

Ba­lys su Kaz­laus­ku api­plė­šė tei­sė­jus
Ge­gu­žės 29 d. Tel­šiuo­se po­sė­džia­vu­sio Šiau­lių apy­g. teis­mo ci­vi­li­nio sk. pirm. p. Bu­gai­liš­kis, tei­sė­jai p. Franc­ke­vi­čius ir p. Pi­li­po­nis, ly­di­mu apy­lin­kės tei­sė­jo p. Mil­vi­do ir apy­g. teis­mo kan­di­da­to p, S. Ja­sins­kio, po pie­tų va­žia­vo ap­žiū­rė­ti apy­lin­kių ir p. Mil­vi­do ūkio.
Apie 16 val. aš­tun­ta­me ki­lo­met­re už Vieš­vė­nų iš miš­ko iš­šo­ko Bal­sys su Kaz­laus­ku ir ėmė šau­dy­ti į au­to­mo­bi­lį, abie­jo­se ran­ko­se at­ki­šę gink­lus. Sus­tab­dę ma­ši­ną, pir­miau­sia pa­klau­sė, ar tu­ri gink­lus, o pa­skui pa­pra­šė ati­duo­ti pi­ni­gus.
Su­rin­kę iš vi­sų apie 200 It., įsa­kė  vai­ra­vu­siam ma­ši­ną S. Ja­sins­kiui už­ves­ti ma­ši­ną. Šiam iš­kar­to ma­ši­nos ne­ga­lint už­ves­ti, ėmė gra­sin­ti nu­šau­sią, jei, kol ne­sus­kai­tys iki pen­kių, neuž­ves.
Tuo tar­pu pa­ju­to ap­lin­ki­niai žmo­nės, ir ne­to­li bu­vęs ei­gu­lys ėmė šau­dy­ti, o pa­skui nu­bė­go į Ja­na­po­lę pa­skam­bin­ti po­li­ci­jai.
Ma­ši­ną už­ve­dus, įsa­kė ap­si­suk­ti, pa­tys at­si­sė­do ant ke­lių, o prie­ša­ky sė­din­tiems įrė­mė re­vol­ve­rius ir įsa­kė va­žiuo­ti pro Tel­šius į Tryš­kius, gra­sin­da­mi nu­žu­dy­ti šo­fe­rį, jei ne tuo ke­liu pa­suk­tų.
Pa­va­žia­vus apie pu­sę ki­lo­met­ro, ma­ši­na įkai­to – pa­si­ro­do ra­dia­to­rius bu­vo su­šau­dy­tas. Iš kar­to plė­ši­kai ne­no­rė­jo ti­kė­ti, kal­ti­no šo­fe­rį, kad jis ty­čia ką su­ga­di­nęs, lie­pė su skry­be­le pil­ti iš grio­vio van­de­nį, bet pa­skui įsi­ti­ki­no, kad ma­ši­na su­ga­din­ta.
Iš­li­pę iš ma­ši­nos, pa­pra­šė ati­duo­ti daik­tus, bet jiems tin­ka­mų daik­tų be­veik neat­si­ra­do. Pas­kui at­bu­li at­si­trau­kė ir pa­bė­go į miš­ką. Net­ru­kus at­vy­ko iš Tel­šių dviem au­to­mo­bi­liais po­li­ci­ja.
„Mū­sų kraš­tas“, 
1934 m. bir­že­lio 3 d.


Švie­ti­mo mi­nis­te­ris „Auš­ros“ mu­zie­jui
Lan­ky­da­ma­sis Šiau­liuos vai­ku­čių šven­tėj švie­ti­mo mi­nis­te­ris su di­rek­to­riais Miš­ki­niu ir Au­gus­taus­ku ap­lan­kė ir „Auš­ros“ mu­zie­jų. Mu­zie­jų smul­kiai žiū­rė­jo il­ga lai­ką ir bu­vo nu­ste­bę jo tur­tin­gu­mu ir di­du­mu. Sve­čiai mu­zie­jų lan­kė pir­mą kar­tą.
„Nors spau­doj apie mu­zie­jų bu­vo daug kar­tu pa­lan­kiai ra­šy­ta, bet ne­ma­niau, kad jis iš­tik­rų­jų toks“, pa­reiš­kė di­rek­to­rius Miš­ki­nis.


Ka­li­nių cho­ras
P. Li­ke­raus­kas ka­li­nių glo­bos drau­gi­jos pra­šo­mas, s. d. ka­lė­ji­me suor­ga­ni­za­vo ka­li­nių cho­rą. Į cho­rą sto­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos bu­vo leis­ta 35 ka­li­niams, ku­rie be­veik vi­si ne­blo­gi dai­ni­nin­kai, o ke­le­tas yra net ir mu­zi­kų. Ke­le­tas cho­ris­tų yra nu­teis­ti ka­lė­ti li­gi gy­vos gal­vos.
Birželio7 d., Šiau­lių mu­zi­kos mo­kyk­la ka­li­niams ruo­šia kon­cer­tą. Dai­nuos cho­ras ir grieš or­kest­ras.


Į Prū­de­lį jau lei­džia­mas van­duo
Į pa­ruoš­tas mau­dyk­les Prū­de­ly­je jau pra­dė­ta leis­ti van­duo. Ma­no­ma, kad lig šio sek­ma­die­nio Prū­de­lis pri­te­kės pil­nas, ir bus ga­li­ma jau mau­dy­tis. Prie mau­dyk­lių pa­sta­ty­tos vy­rams ir mo­te­rims at­ski­rai rū­bi­nės po 30 met­rų il­gio ir prie jų po ma­žą už­da­rą kam­ba­rė­lį per­si­reng­ti.
Pas­ta­ty­tos ir išei­na­mo­sios vie­tos.


Kur­sai at­si­li­ku­siems mo­ky­to­jams
Prie Šiau­lių mo­ky­to­jų se­mi­na­ri­jos šie­met or­ga­ni­zuo­ja­mi kur­sai at­si­li­ku­siems pra­d. mo­kyk­lų mo­ky­to­jams. Su­va­žiuos apie 40 mo­ky­to­jų.

Nai­ki­na­mas bob­tur­gis
Bob­tur­gy jau nu­griau­ta da­lis bu­de­lių. Bu­de­lės bus griau­na­mos da­li­mis ir to­liau, ir bob­tur­gis bus ga­lu­ti­nai lik­vi­duo­ja­mas.
„Mū­sų kraš­tas“, 
1934 m. bir­že­lio 17 d.


Mo­kėk už kel­nes!
JO­NIŠ­KIS. Ne­per­se­niai vie­no žmo­gaus pa­si­bai­dė ark­lys ir vi­su smar­ku­mu su ve­ži­mu šuo­liais bė­go. Tuo lai­ku ėjo vie­nas val­di­nin­kas ša­li­gat­viu, ir pa­ma­tęs pa­si­bai­džiu­si ark­lį, grie­bė už ka­ma­nų. Ark­lį su­lai­kė, ra­tus ap­ver­tė, žmo­nes tru­pu­tį ap­dau­žė, su­tren­kė. Ra­tai val­di­nin­kui įplė­šė kel­nes ir api­brai­žė la­ker­kas.
Val­di­nin­kas pa­rei­ka­la­vo iš va­žia­vu­sio as­mens – ūki­nin­ko su­mo­kė­ti jam 150 It pa­da­ry­tų nuo­sto­lių. Ūki­nin­kas žmo­gus ge­ras, taik­lus. Pra­šė p. val­di­nin­ką do­va­no­ti ar­ba su­ma­žin­ti at­ly­gi­ni­mą, nes jis to ne­no­rė­jo, o to­kią pi­ni­gų su­mą jis su­mo­kė­ti ne­ga­li.
Val­di­nin­kas, bai­dy­da­mas ūki­nin­ką, pa­so­din­siąs į ka­lė­ji­mą, jei anas jam ne­su­mo­kės 150 li­tų. Ūki­nin­kas bi­jo­da­mas ka­lė­ji­mo įmo­ka 30 li­tų.
Šie reiš­ki­niai pa­sa­kiš­ki, bet reikš­min­gi. Val­di­nin­ko kel­nės vi­zi­ti­nės nau­jos, la­ker­kos taip pat, bet jos tiek ne­kaš­tuo­ja. Tie daik­tai mak­si­mum 80 li­tų. Kam reik ūki­nin­ką iš­nau­do­ti. Neuž­ten­ka, kad val­di­nin­kas pir­mą kar­tą pa­si­siu­vęs vi­zi­ti­nes kel­nes jau ga­li rei­ka­lau­ti mil­ži­niš­kų su­mų, gra­sin­da­mas ka­lė­ji­mu. Jai vi­sų akys krei­pia­mos į tai, ko­dėl val­di­nin­kas ne­pra­šo at­ly­gin­ti nuo­sto­lių grą­žin­da­mas tur­tą ūki­nin­kui? Jei val­di­nin­kas gel­bė­jo žmo­gų nuo ne­lai­mės, tai ko­dėl jis jį te­ro­ri­zuo­ja pa­ga­vęs gat­vė­je, kad su­mo­kė­tų li­ku­sius 120 li­tų.
Gel­bė­ti iš ne­lai­mės vie­nos, o stum­ti į ant­rą ne tik ne­gra­žu, bet ir ne­žmo­niš­ka.
Nep­lū­gas.
„Mū­sų kraš­tas“, 
1934 m. bir­že­lio 24 d.


Šiau­liuos bu­vo su­sto­jęs Tau­tos Va­das
Lie­pos 13 d., va­žiuo­da­mas va­sa­ro­ti į Pa­lan­gą, Tau­tos Va­das bu­vo iš­li­pęs ir Šiau­lių ge­lež. sto­ty. Čia jį su­ti­ko val­džios ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų vir­ši­nin­kai. Tau­tos Va­das klau­si­nė­jo apie pa­da­ry­tus aud­rų ap­skri­ty nuo­sto­lius ir apie mies­to įreng­tas Prū­de­ly­je mau­dyk­les.


S. D. Ka­lė­ji­mas ati­da­ro krau­tu­vę
Šiau­lių sun­kių­jų dar­bų ka­lė­ji­me iš Vil­niaus gat­vės pu­sės grei­tu lai­ku ati­da­ro­ma ka­lė­ji­mo ga­mi­nių krau­tu­vė. Par­da­vi­nės me­džio, skulp­tū­ros, ta­py­bos ir ki­to­kius iš­dir­bi­nius. Krau­tu­vę ves pa­ts ka­lė­ji­mas.
„Mū­sų kraš­tas“, 
1934 m. lie­pos 22d.


Griaus­ti­nis už­mu­šė 4 žmo­nes
KEL­MĖ. Šio mėn. 23d. šioj apy­lin­kėj bu­vo smar­ki per­kū­ni­ja. Ko­ke­čių km tren­kė į vie­nus na­mus, kur už­mu­šė 3 žmo­nes vie­toj ir tris per lan­gą iš­me­tė, ku­riuos po di­de­lių pa­stan­gų pa­vy­ko at­gai­vin­ti. Tai ma­tyt il­gos gied­ros pa­sė­kos. 
UŽ­VEN­TIS. Lie­pos mėn. 23 d. apie 14 val. užė­jęs lie­tus su per­kū­ni­ja tren­kė į pil. Leo­no Bu­ge­nio lau­ko dar­ži­nę, ku­rio­je bu­vo su­krau­tas pa­ša­ras, ir ją su­de­gi­no. Užė­jus aud­rai, dir­bę prie tos dar­ži­nės sa­vi­nin­kas Bu­ge­nis ir jo sū­nus An­ta­nas, apie 18 m. am­žiaus, pa­lin­do po tos dar­ži­nės sto­gų, kad pa­si­slėp­tų nuo lie­taus. Už­deg­da­mas dar­ži­nę, griaus­ti­nis už­mu­šė sū­nų An­ta­ną vie­to­je, o tė­vą tik pri­tren­kė.
„Mū­sų kraš­tas“, 
1934 m. lie­pos 29 d.


Barz­do­tas Vys­ku­pas
Rug­piū­čio 2 d. Šiau­lių Šv. Pet­ro ir Po­vi­lo baž­ny­čioj bu­vo šv. Ma­ri­jos An­ge­liš­kos at­lai­dai ir tų die­nų 9 vai. Ry­tų apei­gų vys­ku­pas Bu­čys lai­kė pa­mal­das. Tat bu­vo di­džiau­sias baž­ny­čio­je su­si­grū­di­mas. ži­no­ma, ne tiek mels­tis, kaip pa­ma­ty­ti barz­do­tų vys­ku­pų ir keis­tas ry­tų apei­gom lai­ko­mas mi­šias. Baž­ny­čio­je ma­tė­si ir ru­sų.
„Mū­sų kraš­tas“, 
1934 m. rugp­jū­čio 5 d.


Žei­me­lio žy­do kny­ga apie Lie­tu­vą
Prieš ku­rį lai­kų Ame­ri­ko­je išė­jo ang­lų kal­ba apie Lie­tu­vą kny­ga „An Eks­kur­sion the Lit­hua­nia“. Kny­gos au­to­rius yra ži­no­mas Ame­ri­ko­je ra­šy­to­jas Sachs.
Sachs yra žy­dų kil­mės, gi­męs Lie­tu­vo­je, Žei­me­lio mies­te­ly. Kny­gą la­bai gi­ria Ame­ri­kos laik­raš­čiai.
„Mū­sų kraš­tas“, 
1934 m. rugp­jū­čio 12 d.


Nu­baus­tos „Šiau­lių ži­nios“
Šiau­lių ko­men­dan­to nu­ta­ri­mu nu­baus­tas „Šiau­lių ži­nių“ re­dak­to­rius 25 It. ar­ba 5 pa­rom areš­to už laik­raš­tin įdė­tą vul­ga­rų obal­sį są­ri­šy su Jū­ros Die­na.
„Mū­sų kraš­tas“, 
1934 m. rugp­jū­čio 12 d.


Nu­šo­vė plė­ši­ką
Rug­piū­čio 9 d. prie Ak­me­nei sto­ties po­li­ci­ja no­rė­jo su­lai­ky­ti du plė­ši­kus, ku­rie pa­si­prie­ši­no ir pra­dė­jo šau­dy­ti. Vie­to­je nu­šau­tas plė­ši­kas Damb­raus­kas Kos­tas 37 m. am­žiaus ir su­žeis­tas Po­cius Pra­nu 30 m. am­žiaus. Jie abu ki­lę iš Ža­ga­rės.
Rug­piū­čio iš 7–8 d. nak­tį jie api­plė­šė Viekš­nių trak­tie­rių. Be to, pa­da­rė dar vi­są ei­lę plė­ši­mų.
„Mū­sų kraš­tas“, 
1934 rugp­jū­čio 12 d.

Kal­ba ir sti­lius ne­tai­sy­ti. 
Iš Viliaus PURONO ir Vla­do Ver­te­lio se­no­sios spau­dos rin­ki­nio