Anų metų kronika

De­ši­nė­je ma­ty­ti nau­jai pa­sta­ty­tie­ji Šiau­liuo­se cent­ri­niai Lie­tū­kio li­nų san­dė­liai, o vi­du­ry – Šiau­lių ele­va­to­rius. Gre­ta san­dė­lių bus dar šie­met pa­sta­ty­tas pa­ku­lų ap­dir­bi­mo fab­ri­kas ir čia pat nu­ma­ty­ta sta­ty­ti pro­jek­tuo­ja­ma­sis ma­lū­nas. „Tau­tos ūkis“, 1938 m. ge­gu­žės 14 d.

Mo­ki­nys iš­juo­kė Die­vą. Ko­mi­si­ja ti­ria šį įvy­kį
Sau­sio mėn. pa­bai­goie Gruz­džių gy­vu­li­nin­kys­tės ir pie­nin­kys­tės mo­kyk­los mo­ki­nys An­ta­nas Vez­bic­kas kla­sė­je prieš mo­ki­nių akis nu­ka­bi­no nuo sie­nos Die­vo kan­čią ir pa­šelp­da­mas ta­rė: „Varg­šas se­ne­lis ne­nup­raus­tas“. Mo­ki­niai to­kiam A. Vez­bic­ko pa­siel­gi­mui pa­reiš­kė pro­tes­to. Mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­jai apie šį įvy­kį su­ži­no­jus, di­rek­to­rius pa­sky­rė tri­jų as­me­nų – Ma­tu­lio­nio, kun. Su­gin­to ir Gir­še­vi­čiaus – ko­mi­si­jai šį įvy­kį nuo­dug­niai iš­tir­ti. Ko­mi­si­ja ma­no ves­ti tar­dy­mą. Moks­lei­viai ir Gruz­džių vi­suo­me­nė tuo įvy­kiu yra la­bai pa­si­pik­ti­nu­si ir ne­kant­riai lau­kio tar­dy­mo vai­sių. Šis įvy­kis Gruz­džiuo­se iš­šau­kė to­kį skan­da­lą, kad vi­si apie jį ir te­kal­ba. Kuo šis skan­da­las baig­sis tuo tar­pu nie­ko tik­ro ne­ga­li­ma pa­sa­ky­ti.
„Mo­men­tas“, 
1929 m. va­sa­rio 9 d.


Snie­gas su­stab­dė trau­ki­nį
Pas­ta­ro­mis die­no­mis šiau­rės Lie­tu­vo­je ir Šiau­lių apy­lin­kė­je siau­tė­jo di­de­lės snie­go pū­gos, ku­rios su­stab­dė grei­tą­jį trau­ki­nį Meš­kui­čiai – Jo­niš­kis. Trau­ki­nys po 7 val., snie­gą nu­va­lius nuo ke­lio, te­ga­lė­jo to­liau va­žiuo­ti. Dar la­biau su­vė­luo­da­vo siau­rų­jų ge­le­žin­ke­lių trau­ki­nė­liai.
„Mo­men­tas“, 
1929 m. ko­vo 16 d.


„Gu­ber­ni­jos“ alus
Gu­ber­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­ja, svei­kin­da­ma su Ve­ly­kų šven­tė­mis, val­džios įstai­goms pa­siun­tė po 25 bu­te­lius alaus. Ne­pa­mir­šo ir „Mo­men­to“.
„Mo­men­tas“, 
1929 m. ba­lan­džio 6 d.


Trau­ki­nė­lio ka­tast­ro­fa ties Jo­niš­kė­liu
Praei­ta­me „Mo­men­to“ nu­me­ry­je ra­šė­me, kad ba­lan­džio 5 d. siau­ruo­ju ge­le­žin­ke­liu iš Pas­va­lio į Šiau­lius apie 4 val. ry­to ėjęs trau­ki­nė­lis nuo 6 met­rų aukš­čio til­to dėl ne­ži­no­mos prie­žas­ties įkri­to į Ma­žu­pį jo 4 va­go­nai, ku­rių 3 kl. 2 ke­lei­vi­niai, 1 ba­ga­ži­nis ir 1 krau­tas. Da­lis ke­lei­vių – 18 – pri­si­tren­kė. Ki­lo di­de­lis triukš­mas ir ryks­mas. Ke­lei­viai ma­nė, kad nu­kri­tu­siuo­se ke­lei­vi­niuo­se va­go­nuo­se ke­lei­viai už­si­mu­šo, kris­da­mi nuo 6 met­rų aukš­tu­mos Ta­čiau ra­do juos tik su­žeis­tus. Su­žeis­tie­siems bu­vo su­teik­ta grei­ta pa­gal­ba.
Ki­ti su­žeis­tie­ji pa­tys nuė­jo į mies­te­lio li­go­ni­nę. Tai bai­si ka­tast­ro­fa, ku­ri, de­ja, ma­ža nuo­sto­lių teat­ne­šė. Tas tie­siog ste­bė­ti­na.
„Mo­men­tas“, 
1929 m. ba­lan­džio 13 d.


Šiau­liuo­se su­lai­ky­ti pleč­kai­ti­nin­kai
Iš pa­sie­nio po­li­ci­jos bu­vo gau­ta ži­nių, kad ke­tu­ri pleč­kai­ti­nin­kai pe­rė­jo Lat­vi­jos Lie­tu­vos sie­ną ir ge­rai gink­luo­ti au­to­mo­bi­liu vyks­ta į Šiau­lius. Ba­lan­džio 21 d. Šiau­liuo­se ties rin­ka pleč­kai­ti­nin­kų at­vyks­tant lau­kė kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos val­di­nin­kai.
 Apie 8 val. ry­to iš Jo­niš­kio pu­sės atū­žė grei­ta­sis au­to­mo­bi­lis, ku­rio ir lauk­ta. Gat­vė­je sto­vįs po­li­ci­nin­kas su­stab­dė au­to­mo­bi­lį, ku­rį ap­sto­jo gink­luo­ti krim. pol. val­di­nin­kai. To­kiu tad bū­du ta­po su­lai­ky­ti ke­tu­ri pleč­kai­ti­nin­kai: Alek­sas Mer­ke­lis. Pet­ras Ga­vė­nis, Vin­cas Au­gai­tis ir Teo­fi­las Ruz­gas, pas ku­riuos ras­ta ke­tu­ri di­die­ji ka­riš­ki mau­ze­riai, 1 ma­žes­nis re­vol­ve­ris, 3 bom­bos spe­cia­liai pa­ruoš­tos sprog­di­ni­mui, per 300 mau­ze­riams šo­vi­nių, apie 50 šau­tu­vui šo­vi­nių, že­mė­la­pis, kom­pa­sai, žiū­ro­nai, tvars­to­mo­ji me­džia­ga ir ki­ta.
 Su­lai­ky­tie­ji pri­si­pa­ži­no, kad juos iš Ry­gos į Lie­tu­vą siun­tęs „pleč­kai­tia­dos“ re­zi­den­tas Sa­ka­vi­čius, ku­ris jiems bu­vo pa­ve­dęs Šiau­liuo­se įvyk­dy­ti te­ro­ris­ti­nius dar­bus: iš­žu­dy­ti žy­mes­nius vi­suo­me­nės vei­kė­jus, val­di­nin­kus, su­sprog­din­ti ge­le­žin­ke­lius, te­le­fo­nus-te­leg­ra­fus ir t. t., o po to pa­spruk­ti Vo­kie­ti­jon.
Pa­žy­mė­ti­na, kad Mer­ke­lis, Ga­vė­nis ir Au­gai­tis yra žy­mūs Tau­ra­gės pu­čo da­ly­viai, o bu­vęs mo­ky­to­jas Ruz­gas 1928 m. bir­že­lio mėn. pa­bė­go iš Var­nių kon­cent­ra­ci­jos sto­vyk­los, kur bu­vo lai­ko­mas už prieš­vals­ty­bi­nį vei­ki­mą.
„Mo­men­tas“, 
1929 m. ba­lan­džio 27 d.


Pleč­kai­ti­nin­kai nu­teis­ti mir­ties baus­me
Ge­gu­žės 10 d. Šiau­liuo­se ka­ro lau­ko teis­mas nag­ri­nė­jo ba­lan­džio 21 d, Šiau­liuo­se su­lai­ky­tų pleč­kai­ti­nin­kų te­ro­ris­tų – A. Mer­ke­lio, P. Ga­vė­nio, V. Au­gai­čio ir T. Ruz­go – by­lą. Te­ro­ris­tai už sa­vo žiau­rius tiks­lus vi­si nu­baus­ti mir­ties baus­me.
„Mo­men­tas“, 
1929 m. ge­gu­žės 12 d.


Pleč­kai­ti­nin­kai te­ro­ris­tai su­šau­dy­ti
Ba­lan­džio 21 d. Šiau­liuo­se su­lai­ky­tus pleč­kai­ti­nin­kus te­ro­ris­tus – Mer­ke­lį, Ruz­gą, Ga­vė­nį ir Au­gai­tį – šio­mis die­no­mis Šiau­liuo­se ka­ro teis­mas pa­smer­kė mir­ti. Pas­merk­tų­jų pa­duo­ti Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui ma­lo­nės pra­šy­mai dėl gy­vy­bės pa­si­gai­lė­ji­mo bu­vo at­mes­ti. Ge­gu­žės 12d. anks­ti ry­tą mir­ties baus­me įvyk­dy­ta – te­ro­ris­tai su­šau­dy­ti.
„Mo­men­tas“, 
1929 m. ge­gu­žės 18 d.

Šiau­lie­tiš­kos poe­zi­jos kam­pe­lis

Pas­ku­ti­nis žo­dis
Šiau­lių 1 nuo­v. tai­kos tei­sė­jas nu­bau­dė 2 sa­vai­tėm ka­lė­ji­mo H. Ša­py­ro už par­da­vi­mų vie­toj ta­bo­kos – šie­no.
„Mo­men­tas“.

Juo­zas Ra­mu­sis

Ma­ne štai kal­ti­na tei­sė­jas
Vie­nok ta­bo­kos par­da­vė­jas,
Je­ho­va ma­to, nie­ka­dos
Nie­kam ne­da­rė čia skriau­dos.

Ta­bo­ka tu­ri ni­ko­ti­no,
Ta­bo­ka – ži­no­me – nuo­dai,
0 čia juk šie­ną, ne strich­ni­ną,
Pyp­ko­riui par­da­viau ašai.

Tei­sė­jas ži­no – blo­gi me­tai:
Ta­bo­ka – pro­duk­tas bran­gus,
Vi­sai pri­tin­ka de­mok­ra­tui
Rū­ky­ti šie­ną, kurs pi­gus.

Kiek daug suė­da pyp­kė li­tų !
0 šie­nas – pra­mo­nė sa­va,
Ku­rią pri­va­lom pa­lai­ky­ti,
0 bus lai­min­ga Lie­tu­va.

Prip­ra­ti­nę prie šie­no vy­rus,
Mes su­si­lauk­sim tik nau­dos,
To­dėl ne­kal­tin­kit Ša­py­ros:
Nie­kam ne­da­rė jis skriau­dos.

„Mo­men­tas“, 
1929 m. va­sa­rio 9 d.

Links­mie­ji pa­veiks­lė­liai

1

Tai tur būt men­kas vy­ras bu­vo Ivins­kis, kad Šiau­lių mies­tas ne­ra­do ge­res­nės gat­vės jo var­dui pa­gerb­ti.
„Mo­men­tas“, 1929 m. va­sa­rio 16 d.


Skel­bi­mas

1
Šiau­lių Šv. Pet­ro ir Pau­liaus 300 me­tų su­kak­tu­vėms pa­mi­nė­ti AL­BO­MĄ su Ge­rar­do Bag­do­na­vi­čiaus li­tog­ra­fuo­tais pie­ši­niais dar ga­li­ma gau­ti „Šv. Ka­zi­mie­ro, Mo­ky­to­jų ir „Au­ku­ro“ kny­gy­nuo­se ar­ba pas au­to­rių – Auš­ros alė­jo­je 84.
„Mo­men­tas“, 
1929 m. ko­vo 30 d.


Kal­ba ir sti­lius ne­tai­sy­ti. 
Iš Viliaus PURONO ir Vla­do Ver­te­lio se­no­sios spau­dos rin­ki­nio