Anų metų kronika

Pros­ti­tu­ci­jos epi­de­mi­ja Šiau­liuo­se
3574 žmo­nės Šiau­liuo­se ser­ga „Ve­ne­ros“ li­go­mis. Ste­bin­čiam ju­dė­ji­mą Šiau­lių mies­to gat­vė­se, ypač va­ka­ro prie­blan­do­je, me­ta­si į akis lais­vai vaikš­čio­jan­čių „lais­vos pro­fe­si­jos pa­ne­lių“, ku­rios drą­siai kle­ga ša­li­gat­viuo­se, de­ri­si, „me­džio­ja“ klien­tus. At­si­tik­ti­nai, o gal są­ry­šy su „pa­ne­lių“ pa­dau­gė­ji­mu, mies­te pa­skli­do gan­dai, kad ne­pap­ras­tai daug žmo­nių ser­ga ve­ne­ros li­go­mis. Mū­sų bend­ra­dar­bis tei­ra­vo­si po­li­ci­joj, kad su­ži­no­ti už­re­gist­ruo­tų pro­sti­tu­čių skai­čių. Pa­si­ro­do – 13 (vel­nio tu­zi­nas.) At­ro­do, ne taip bai­su... Ta­čiau pa­kal­bė­jus su gy­dy­to­ju - ve­ne­ro­lo­gu, drą­siai ga­li­ma sa­ky­ti, pro­sti­tu­čių Šiau­liuo­se – per 100!
1930 m. „Mū­sų mo­men­tas“ Nr. 13.


Šiau­lių „Ži­nia“
Šiau­liuo­se be ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų ten­ka pa­žy­mė­ti ir Šiau­lių pa­što, te­legr. ir te­lef. tar­nau­to­jų dr-ją „Ži­nia“.
Šiau­lių pa­šte tar­nau­ja apie 100 tar­nau­to­jų, ku­rie vi­si yra šios dr-jos na­riai. Dr-ja jau tu­ri ka­pi­ta­lo apie 12000 li­tų gry­nais pi­ni­gais, iš ku­rių sa­vo na­riams duo­da be pro­c. pa­sko­lų. Tu­ri nuo­sa­va­me na­me klu­bą, bib­lio­te­ką iš 1200 to­mų kny­gų ir kt. tur­to. Šie­met ren­gia­si pirk­ti Pa­lan­go­je vi­lą.


Šiau­lių mies­to spau­da ir žur­na­lis­tai
Pa­ly­gi­na­mai ne taip jau di­de­lia­me Šiau­lių mies­te, ku­ris gy­ve­na be ypa­tin­gų su­krė­ti­mų ir sen­sa­ci­jų, yra vi­so 5 laik­raš­čiai: „Kul­tū­ra“ – mėn. žur­na­las, re­da­guo­ja Bu­gai­liš­kis; „Šiau­rės Lie­tu­va“ – sa­vait­raš­tis, red. A. Lai­kū­nas, fak­ti­na­sis re­dak­to­rius – A.S. Bun­za; „Mū­sų mo­men­tas“ – sa­vait­raš­tis, red. Br. Bui­ša; „Pie­no ir gy­vu­lių ūkis“ –  mėn. laikr., red. A. Dauk­ša; „Tie­sos Drau­gas“ – mėn. laikr., red. P. Ge­ri­kas.
Pri­si­žiū­rė­da­mi į Kau­no žur­na­lis­tus ir jaus­da­mi gy­vo rei­ka­lo bur­tis į s-gą, Šiau­lių mies­to žur­na­lis­tai pro­jek­tuo­ja steig­ti „Pro­vin­ci­jos žur­na­lis­tų s-gą“, su cent­ru Šiau­liuo­se. Gir­dė­jo­me, kad tuo rei­ka­lu jau ei­na su­si­ra­ši­nė­ji­mas su ki­tais pro­vin­ci­jos laik­raš­čiais.


Ki­no „Ka­pi­tol“
Tai vie­nas iš mo­der­niš­kiau­sių ir jau­kiau­sių ki­no Šiau­liuo­se. Erd­vūs fo­je, sa­lė de­ko­ruo­ta gry­nai lie­tu­viš­koj dva­sioj, da­ro la­bai ma­lo­naus įspū­džio. Teat­ro Šiau­liuo­se stei­gi­mo pro­ga, bu­vo pa­di­din­ta „Ka­pi­tol“ sce­na, ku­ri da­bar jau vi­siš­kai ati­tin­ka mo­der­niš­kiems teat­ro rei­ka­la­vi­mams. Ki­no „Ka­pi­tol“ ran­da­si Baž­ny­čios g-vėj  50 Nr., tel. 302. Čia sta­to­mos fil­mos sa­vo ge­ru­mu be­veik nie­kuo ne­si­ski­ria nuo kau­niš­kių. „Ka­pi­tol“ sa­vi­nin­kai yra du: p. p. Šva­bins­kas ir Gol­cas, ku­rie apie ki­no „Ka­pi­tol“ ma­lo­niai ir in­for­ma­vo.
1931 m. ko­vo mėn. 29 d. „Die­na“ Šiau­lių nu­me­ris.


Į Šiau­lių vi­suo­me­nę
Pas­ku­ti­nio­mis die­no­mis Šiau­liuo­se pa­si­reiš­kė ne­ma­lo­nūs įvy­kiai, iš ku­rių kai kas da­ro įvai­riau­sių iš­va­dų bei spė­lio­ji­mų. Tai pa­da­rė jau­ni, ne­są­mo­nin­gi ir karš­ti jau­nuo­liai žy­dų ir lie­tu­vių iš­si­šo­kė­liai.
Su­si­rin­kę Šiau­lių lie­tu­vių ir žy­dų  vi­suo­me­nės at­sto­vai, tuos ne­ma­lo­nius įvy­kius bend­rai ap­svars­tę, nu­ta­rė juos kuo grei­čiau­siai pa­smerk­ti, pra­šant vie­ti­nę ad­mi­nist­ra­ci­ją vi­su griež­tu­mu iš­si­šo­kė­lius nu­baus­ti, kad už­kirs­ti ke­lią to­li­mes­niems iš­si­šo­ki­mams.
Iš ki­tos pu­sės kvie­čia Šiau­lių vi­suo­me­nę taip pat ko­vo­ti su vi­sais iš­si­šo­kė­liais.
Da­bar yra sklei­džia­ma įvai­rių įvai­riau­sių gan­dų, kir­ši­nan­čių vie­ną vi­suo­me­nę prieš ki­tą. Šiuo pra­šo­ma vi­suo­me­nę jo­kiems gan­dams ne­ti­kė­ti ir juos iš anks­to pa­smerk­ti. Tai­ka, ra­my­bė, Tau­tų su­gy­ve­ni­mas vals­ty­bei yra vie­na iš svar­biau­sių da­ly­kų, to­dėl vi­si į tai tu­ri kreip­ti ypa­tin­gą dė­me­sį. To rei­ka­lau­ja mū­sų vals­ty­bės pres­ti­žas, jos po­li­ti­nė būk­lė ir pa­ski­ri pi­lie­čiai. To­dėl gan­dų sklei­dė­jai, vi­so­kie iš­si­šo­kė­liai ne tik­tai tam ne­pa­tar­nau­ja, bet ken­kia, kaip mū­sų šiau­lie­čiams, taip ir vi­sai mū­sų vals­ty­bei.
Lie­tu­vių ir žy­dų vi­suo­me­nės var­du:
Bur­mist­ras  J. Va­lan­čius.
No­ta­ras V. Ka­vec­kas.
               J. Fren­ke­lis.
Ad­vo­ka­tas M. B. Ab­ro­ma­vi­čius.
1934 m. Nr. 34. „Įdo­mus mū­sų mo­men­tas“.


Iš šiau­lie­tiš­kos poe­zi­jos


Cie­liau­ka


Šiau­liai tik čiuo­žia, 
Šiau­liai tik šo­ka...

Tru­pu­tį šą­la
tru­pu­tį snin­ga,
nie­ko nau­jes­nio,
nie­ko ypa­tin­go.

Pal­to­kas nau­jas,
de­mi se­zo­no, 
nu­ša­lė au­sys
ir ko­jos Jo­no.

Bė­ga mer­gy­tė,
pa­čiū­žos žvan­ga...
– Gal su­tik­siu
čiuo­žyk­loj bran­gų?!

Čiuo­žyk­loj – tan­go,
čiuo­žyk­loj – po­ros,
čiuo­žyk­loj gims­ta
my­lė­ti no­ras.

Se­niai tai­po­gi
čiuo­žyk­loj su­kas:
pa­tie­sia ko­jas, –
ply­kėj gu­ziu­kas.

Nie­kas pa­čiuož­ti
ši­taip ne­ga­li,
kaip čiuo­žia, le­kia
mū­sų Ka­ra­lius.

Lyg kad ples­ta­kė,
lyg kad žu­vy­tė
po le­dą skrai­do
Gir­šai­tė Gi­tė.

Čiuo­žyk­loj – tan­go,
čiuo­žyk­loj – my­liu...
čiuo­žyk­loj gau­na
pa­kau­šy sky­lę...
1934 m. Nr.1. „Įdo­mus mū­sų mo­men­tas“.

Sti­lius ir kal­ba ne­tai­sy­ti. Pa­reng­ta iš Vi­liaus Pu­ro­no se­no­sios spau­dos pub­li­ka­ci­jų rin­ki­nio.