Anų dienų kronika

Telšiuose sulaikytas plėšikas J. Pilelis, dešinėje – jį sulaikęs polic. K. Jakubauskas.

Telšiuose suimtas įžymus plėšikas

Šią žiemą Telšių apskrities ribose operavo nežinomas ginkluotas plėšikas, kuris užpuldinėjo važiuojančius piliečius, grasindamas ginklu, atiminėdavo pinigus, laikrodėlius ir kitas brangenybes.

Praeitų metų gruodžio mėn. tas plėšikas padaręs 8 užpuolimus ( tiek tik užregistruota). Apiplėštųjų skaičiuje buvo ir Telšių miesto gyventojų, pirklių.

Galop š. m. sausio mėn. 12 d. 17 val. policininkas Jakubauskas Kostas Telšių mieste pastebėjo jam nepažįstamą pilietį, kuris savo išvaizda atatiko aukščiau kalbamam plėšikui. Policininkas tuoj pareikalavo iš jo dokumentų ir, bežiūrėdamas į jo pasą, pastebėjo, kas jis užanty, po paltu, turi pasikišęs revolverį, tada nieko nelaukdamas paliepė piliečiui eiti kartu su juo nuovadon.

Pasirodė, kad jis esąs pil. Pilelis Jonas, Povilo sūnus, 23 metų amžiaus, kilęs iš Kretingos apskr. Platelių valsč., Beržorų kaimo, iš kur turi išgavęs ir vidaus pasą, tarnavo Lietuvos kariuomenėje ir yra tas pats garsusis plėšikas.

Nuovadoje pats prisipažino, jog jis Telšių apskrity ant vieškelio Telšiai – Luokė Biržuvėnų miške padaręs 6 užpuolimus. Sukviesti nukentėjusieji pripažino jį esant tuo pačiu plėšiku, kuris juos užpuolęs, vienas pripažino ir savo auksinį laikrodėlį, kuris pas plėšiką buvo atrastas.

Patsai Pilelis taipogi viską patvirtino ir sakė, kad tai buvo jo pirmieji plėšikavimo žingsniai. Po to Pilelis padėtas Telšių kalėjiman.

Nukentėjusieji džiaugdamiesi sveikino policininką Jakubauską ir dėkojo jam už gerą visuomeninį darbą.

„Po­li­ci­ja“. 1930 Vy­tau­to Di­džio­jo m. va­sa­rio mėn. 1 d.
 

A. a. Juozas Smulkevičius

Š. m. liepos mėn. 15 d. apie 21 val. kriminalin. pol. I rajono vyr. valdininkas Juozas Smulkevičius gavo žinių, kad Šiauliuose, Ventos gatvėj 13 Nr. pil. Statkaus namuose, kur gyvena pil. Jokubaitytė Agota, slapstosi pabėgęs kalinys. Valdininkas Smulkevičius, pasikvietęs drauge rajono tarnautoją Stasį Sarapą ir keletą Šiaulių m. policininkų, apie 22 val. nuvyko į Statkaus namus. Tuoj buvo apsuptas namas. Valdininkui Smulkevičiui, Sarapui ir vienam policininkui, einant į Jokubaitytės butą, pasigirdo iš kambario šūviai. Du revolverio šūviai pataikė į valdininką Smulkevičių. Nuo jų pastarasis vietoj mirė.

Po to policijos buvo pareikalauta, kad visi, esantys apsuptame name, išeitų laukan. Po kelių perspėjimų išėjusi iš namo pil. Jokubaitytė pranešė, kad jos bute būdamas Juozas Vengrys nušovęs vyr. valdininką Smulkevičių ir pats vietoje nusišovė. Įėjus į butą, rastas nusišovęs paieškomas kalinys Juozas Vengrys, pabėgęs 1928 m. iš Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo. Vengrys yra gimęs 1900 metais Rygos mieste ir nuo pabėgimo dienos iki šio laiko slapstėsi.

A. a. Juozas Smulkečius yra gimęs 1899 m. Šakiuose. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje savanoriu. Paskui įstojo į pasienio policiją, o vėliau – į kriminalinę policiją, ir joje tarnavo iki paskutinių savo dienų.

„Po­li­ci­ja“. 1930 Vy­tau­to Di­džio­jo m., rugp­jū­čio mėn. 1 d.
Pa­ren­gė Vla­das VER­TE­LIS