Amerikiečių choras draugystę su šiauliečiais įprasmino koncertu

Vil­mos Sun­gai­lės nuo­tr.
Ta­ko­mos (JAV) mies­to cho­re "Symp­ho­ny Ta­co­ma Voi­ces" dai­nuo­ja mė­gė­jai dai­ni­nin­kai ir mu­zi­kos mo­ky­to­jai.
Šiau­lių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo Pra­si­dė­ji­mo baž­ny­čio­je tre­čia­die­nį vy­ko Kul­tū­ros cent­ro or­ga­ni­zuo­tas kon­cer­tas "Sing for Joy: Mu­sic of the Ame­ri­can Song­book". Iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų at­va­žia­vęs Ta­ko­mos mies­to cho­ras "Symp­ho­ny Ta­co­ma Voi­ces" pir­mą kar­tą ren­gė kon­cer­ti­nį tu­rą Bal­ti­jos ša­ly­se ir kar­tu su cho­ru "At­ža­ly­nas" šiau­lie­čiams do­va­no­jo kon­cer­tą. Ja­me skam­bė­jo ame­ri­kie­čių ir lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių dai­nos.
Vil­mos Sun­gai­lės nuo­tr.
Cho­ro "At­ža­ly­nas" me­no va­do­vas Min­dau­gas Ža­la­lis po kon­cer­to sa­kė, kad džiau­gia­si už­si­mez­gu­sia drau­gys­te ir ti­ki­si nau­jų bend­rų kon­cer­tų.

Ta­ko­mos (Va­šing­to­nas, JAV) mies­to cho­re "Symp­ho­ny Ta­co­ma Voi­ces" dai­nuo­ja mė­gė­jai dai­ni­nin­kai ir mu­zi­kos mo­ky­to­jai. Cho­ro di­ri­gen­tas dr. Geoff­rey Boers yra Bal­ti­jos ša­lių cho­ri­nės mu­zi­kos en­tu­zias­tas – jis yra at­sa­kin­gas už cho­ri­nę veik­lą Va­šing­to­no uni­ver­si­te­te ir ja­me įkū­rė vie­nin­te­lę Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se Bal­ti­jos ša­lių cho­ri­nės mu­zi­kos bib­lio­te­ką, be to, su įvai­riais cho­rais yra ke­lia­vęs net į aš­tuo­nis kon­cer­ti­nius tu­rus Bal­ti­jos re­gio­ne.

No­rė­da­mas bend­ra­dar­biau­ti, cho­ras su­si­sie­kė su Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro jau­ni­mo ka­me­ri­niu cho­ru "At­ža­ly­nas" – ko­lek­ty­vu, ku­ria­me taip pat dai­nuo­ja cho­ri­nės mu­zi­kos mė­gė­jai, mo­ky­to­jai ir stu­den­tai. Taip už­si­mez­gė gra­ži drau­gys­tė.

Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo Pra­si­dė­ji­mo baž­ny­čio­je vy­ku­sia­me kon­cer­te klau­sy­to­jams mu­zi­kos kal­ba bu­vo pri­min­ta JAV is­to­ri­ja, skam­bė­jo dai­nos apie džiaugs­mą ir vil­tį, lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių dai­nos apie Lie­tu­vą, jos gro­žį. Va­ka­ro puoš­me­na ta­po bend­rai cho­rų at­lie­ka­mos dai­nos – him­nas "Hark I Hear the Harps Eter­nal" iš ame­ri­kie­čių kon­cer­ti­nės pro­gra­mos ir Juo­zo Gu­da­vi­čiaus ir Ksa­ve­ro Sa­ka­laus­ko-Va­na­gė­lio "Kur gi­ria ža­liuo­ja".

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.