Algimanto Vitolio Trušio paroda pristatyta Vilniuje

Vy­to NO­MA­DO nuo­tr.
Vil­niaus ro­tu­šė­je ati­da­ry­tą Al­gi­man­to Vi­to­lio Tru­šio ta­py­bos pa­ro­dą "Atei­nu" bus ga­li­ma lan­ky­ti vi­są lie­pos mė­ne­sį.
Ant­ra­die­nį Vil­niaus ro­tu­šė­je ati­da­ry­ta dai­li­nin­ko ta­py­to­jo, mo­nu­men­ta­lis­to, Šiau­lių mies­to ir Jo­niš­kė­lio mies­to gar­bės pi­lie­čio Al­gi­man­to Vi­to­lio Tru­šio ta­py­bos pa­ro­da "Atei­nu".
Vy­to NO­MA­DO nuo­tr.
Vil­niaus ro­tu­šė­je Al­gi­man­to Vi­to­lio Tru­šio (In Me­mo­riam) ta­py­bos pa­ro­dą "Atei­nu" pri­sta­tė Vil­niaus ro­tu­šės pro­jek­tų va­do­vė Pat­ri­ci­ja Po­de­ry­tė ir pa­ro­dos ku­ra­to­rius, Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jos di­rek­to­rius Kor­ne­li­jus Užuo­tas.

"Atei­nu" – taip bū­tų pa­va­din­tas 2017–2018 me­tais su­kur­tų dai­li­nin­ko ei­lė­raš­čių rin­ki­nys.

Pir­mą kar­tą V. Tru­šio (1936–2018) pa­ro­da "Atei­nu" praė­ju­sių me­tų pa­va­sa­rį bu­vo pri­sta­ty­ta Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je. Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čio pa­veiks­lai į pa­ro­di­nes erd­ves su­grį­žo iš pa­lė­pės – po jo mir­ties kū­ri­nių­bu­vo par­vež­ta į Šiau­lius.

Tarp iš­sau­go­tų dar­bų bu­vo ir abst­rak­ci­jos iš gar­sios V. Tru­šio pa­ro­dos Vil­niu­je 1968 me­tais. V. Tru­šio pa­ro­da tuo­met iš­ka­bė­jo tik vie­ną die­ną: nea­ti­ti­ko laik­me­čio ka­no­nų.

Pa­sak Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jos di­rek­to­riaus, pa­ro­dos "Atei­nu" ku­ra­to­riaus K. Užuo­to, Vil­niu­je eks­po­nuo­ja­ma apie 30 pa­veiks­lų.

Eks­po­zi­ci­ja ret­ros­pek­ty­vi­nė: nuo pir­mų­jų iki pa­sku­ti­nių­jų kū­ri­nių.

Vil­niaus ro­tu­šės pro­jek­tų va­do­vė Pat­ri­ci­ja Po­de­ry­tė sa­ko, kad idė­ja V. Tru­šį pri­sta­ty­ti Vil­niu­je ki­lo pa­si­kal­bė­jus su K. Užuo­tu.

"No­rė­jo­si pa­ro­dy­ti V. Tru­šio kū­ri­nius Vil­niu­je, tuo la­biau, kad pir­mie­ji dar­bai, abst­rak­ci­jos ne­ma­ty­tos, trum­pai ro­dy­tos, vil­nie­čiai tru­pu­tė­lį ir pri­mir­šę V. Tru­šio pa­var­dę. Sten­gia­mės pri­min­ti", – sa­ko P. Po­de­ry­tė. Jos tei­gi­mu, pa­ro­dos ati­da­ry­me da­ly­va­vo apie 100 žmo­nių.

Pa­ro­da Vil­niaus ro­tu­šė­je veiks iki lie­pos 31 die­nos.

V. Tru­šio (1936–2018) vai­kys­tė pra­bė­go Šiau­rės Lie­tu­vo­je, Pu­ša­lo­te. Dai­li­nin­kas ak­ty­viai da­ly­va­vo "Žiem­ga­los" drau­gi­jos veik­lo­je, ku­ra­vo kas­met vyks­tan­čius žiem­ga­lių dai­li­nin­kų ple­ne­rus. Ta­py­da­mas Šiau­lių, Pas­va­lio apy­lin­kes, žiem­ga­liš­ką pei­za­žą, su­for­ma­vo re­gio­na­liz­mo są­vo­ką dai­lė­je.

V. Tru­šys daug me­tų dir­bo Šiau­lių uni­ver­si­te­te, bu­vo Dai­lės di­dak­ti­kos ka­ted­ros ve­dė­jas, pro­fe­so­rius.

Už mo­zai­kų cik­lą "Iš lie­tu­vių mi­to­lo­gi­jos" Vil­niaus uni­ver­si­te­te (1974–1978) bu­vo ap­do­va­no­tas res­pub­li­ki­ne pre­mi­ja, 2017 me­tais bu­vo pri­sta­ty­tas na­cio­na­li­nės pre­mi­jos ap­do­va­no­ji­mui.

V. Tru­šys ta­pė, kū­rė fres­kas, mo­zai­kas. Da­ly­va­vo pa­ro­do­se Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je (Len­ki­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Olan­di­jo­je, Šve­di­jo­je, Uk­rai­no­je, Ru­si­jo­je, Lat­vi­jo­je).

Per­so­na­li­nes pa­ro­das ren­gė Vil­niu­je, Kau­ne, Šiau­liuo­se, Pak­ruo­jy­je, Žei­me­ly­je, Pas­va­ly­je, Ža­ga­rė­je.

2006 me­tais V. Tru­šys iš­lei­do poe­zi­jos kny­gą "Už ho­ri­zon­to" su anks­ty­vo­jo kū­ry­bos lai­ko­tar­pio (1974–1975) pie­ši­niais.

2010 me­tais iš­leis­ta au­to­biog­ra­fi­nė V. Tru­šio kny­ga "Lai­kas vir­to Ak­me­niu. Gy­ve­ni­mo ir kū­ry­bos pro­sky­nos", 2013 me­tais – "Už­ge­so ma­no Ga­bi­ja".

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.