Vilija Blinkevičiūtė: "Gerovės valstybė savaime neatsiranda"

Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė: "Jei ge­ro­vė bus ku­ria­ma tik vie­na­me ar ke­liuo­se di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, ge­ro­vės vals­ty­bės ne­bus".
Po Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rin­ki­mų pra­si­dė­jo nau­jas mū­sų vals­ty­bės ir vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos eta­pas, su ku­riuo žmo­nės sie­ja ir ge­res­nio gy­ve­ni­mo lū­kes­čius.
Po­kal­bis su Eu­ro­pos Par­la­men­to so­cia­lis­tų ir de­mok­ra­tų pa­žan­gio­jo al­jan­so frak­ci­jos na­re, Užim­tu­mo ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­ke Vi­li­ja BLIN­KE­VI­ČIŪ­TE.

– Ger­bia­ma Vi­li­ja, Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da iš­kė­lė tiks­lą – su­kur­ti ge­ro­vės vals­ty­bę ir pa­tei­kė pir­muo­sius siū­ly­mus. Kaip juos ver­ti­na­te?

– Tai, ką pa­siū­lė Pre­zi­den­tas, tik ne­di­de­li žings­niai ge­ro­vės vals­ty­bės link. Net ir dėl jų įgy­ven­di­ni­mo lau­kia nuo­žmi ko­va. Ge­ro­vės vals­ty­bė ne­su­ku­ria­ma per­nakt. Ir sa­vai­me tai neį­vyks­ta.

Pri­ta­riu: rei­kia są­ži­nin­ges­nės mo­kes­čių sis­te­mos. Rei­kia nai­kin­ti pri­vi­le­gi­jas, ne­są­ži­nin­gas leng­va­tas, pro­gre­sy­viai ap­mo­kes­tin­ti vi­sas pa­ja­mas. Ne­be­ga­li bū­ti taip, kad žmo­gaus pa­ja­mos sie­kia mi­li­jo­nus, o mo­kes­čių jis su­mo­ka ma­žiau už mo­ky­to­ją ar ei­li­nį vals­ty­bės tar­nau­to­ją. Bū­ki­me at­vi­ri ir są­ži­nin­gi: kol bus to­kios pri­vi­le­gi­jos ir pri­vi­le­gi­juo­tie­ji, ge­ro­vės vals­ty­bės ne­bus.

Bet ge­ro­vės vals­ty­bė – ne tik pi­ni­gai. Tai ir vi­sa, kas įta­ko­ja žmo­gaus gy­ve­ni­mo ko­ky­bę – orų gy­ve­ni­mą už­tik­ri­nan­čios pa­ja­mos, pa­ti­ki­ma so­cia­li­nė ap­sau­ga, ly­gios ga­li­my­bės, ko­ky­biš­kos ir priei­na­mos užim­tu­mo, švie­ti­mo, svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­slau­gos ir t.t.

To­dėl bū­ti­ni žy­miai pla­tes­ni po­li­ti­niai spren­di­mai. Ir to­kie, ku­rie už­tik­rin­tų, kad ge­ro­vė bū­tų ku­ria­ma ne tik vie­na­me ar ke­liuo­se di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, o vi­so­je Lie­tu­vo­je.

To­kią ma­tau vals­ty­bę, ku­rio­je žmo­nėms gy­ven­ti ge­ra. Ku­riant to­kią vals­ty­bę ne­pa­kan­ka ir ne­pa­kaks tru­pi­nių ir pa­ža­dų pa­bars­ty­mo nuo ky­lan­čios eko­no­mi­kos sta­lo (kaip da­ro­ma da­bar). Rea­ly­bė to­kia, kad so­cia­li­nė pa­žan­ga pri­va­lo bū­ti vyk­do­ma kar­tu su eko­no­mi­ne pa­žan­ga ar­ba net spar­čiau už ją. O tai reiš­kia žy­mų vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų di­di­ni­mą so­cia­li­nėms pa­slau­goms, pen­si­joms, švie­ti­mui. Taip pat bū­ti­ny­bę ra­cio­na­liai pa­nau­do­ti ES biu­dže­to in­ves­ti­ci­jas.

– Ko­kius spren­di­mus siū­lo Eu­ro­pos Par­la­men­tas?

– Pir­miau­sia rei­kia kuo grei­čiau įgy­ven­din­ti mū­sų įsi­pa­rei­go­ji­mus dėl so­cia­li­nių tei­sių rams­čio, ku­riuos mes priė­mė­me prieš dve­jus me­tus. Už­tik­rin­tos so­cia­li­nės tei­sės yra bū­ti­na ge­ro­vės vals­ty­bės są­ly­ga.

Praė­ju­sią ka­den­ci­ją Eu­ro­pos Par­la­men­tas bal­sa­vo už nau­jas tai­syk­les dėl pro­fe­si­nio ir as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo pu­siaus­vy­ros; už Eu­ro­pos priei­na­mu­mo ak­tą, ku­ris reiš­kia, kad vis dau­giau kas­die­nių ga­mi­nių ir pa­slau­gų pri­va­lo­ma tvar­ka bus pri­tai­ky­ta neį­ga­lie­siems; už di­rek­ty­vą dėl skaid­rių ir nu­spė­ja­mų dar­bo są­ly­gų. Pra­dė­ti veiks­mai mo­te­rų ir vy­rų at­ly­gi­ni­mų skir­tu­mui ma­žin­ti. Pri­tar­ta Vai­kų ga­ran­ti­jų ini­cia­ty­vai.

La­bai svar­bu ap­gin­ti 2021-2027 m. ES biu­dže­tą, už ku­rį pa­va­sa­rį jau bal­sa­vo Eu­ro­pos Par­la­men­tas. Šia­me biu­dže­te nu­ma­ty­tos di­des­nės in­ves­ti­ci­jos į so­cia­li­nę sri­tį: 6 mi­li­jar­dai eu­rų Vai­kų ga­ran­ti­jų ini­cia­ty­vai, dvi­gu­bai dau­giau lė­šų ko­vai su jau­ni­mo ne­dar­bu, tri­gu­bai – pro­gra­mai "Erasmus+", ku­ri su­tei­kia jau­ni­mui ga­li­my­bes mo­ky­tis, sta­žuo­tis, įgy­ti pa­tir­ties už­sie­ny­je. Pa­di­din­tas ir Eu­ro­pos so­cia­li­nis fon­das, ku­ris svar­bus ko­vo­jant su skur­du ir so­cia­li­ne at­skir­ti­mi.

Atei­ty­je ti­kiuo­si pri­ta­ri­mo ir siū­ly­mui vi­so­je ES įtei­sin­ti mi­ni­ma­lias pa­ja­mas, ku­rios ga­ran­tuo­tų žmo­nėms ap­sau­gą nuo skur­do: pen­si­jos, at­ly­gi­ni­mai, pi­ni­gi­nė pa­ra­ma ar vai­ko pi­ni­gai tu­ri bū­ti to­kie, kad ne­leis­tų skurs­ti.

Tai­gi Lie­tu­vai, no­rin­čiai tap­ti ge­ro­vės vals­ty­be, dvi­ra­čio at­ra­di­nė­ti tik­rai ne­rei­kia. Rei­kia drą­sių ir są­ži­nin­gų spren­di­mų.

Užs. Nr. 431864

LOGO