UAB „Šiaulių vandenys“ ieškos nelegaliai įrengtų paviršinių nuotekų tinklų

UAB "Šiaulių vandenys" nuotr.
UAB „Šiaulių vandenys“ siekdama vykdyti sugriežtintus teisės aktų reikalavimus paviršinėms nuotekoms tvarkyti, pradeda patikrinimus, kurių metu individualių gyvenamųjų namų rajonuose tikrins, ar paviršinės nuotekos nėra savavališkai išleidžiamos į buitinių nuotekų infrastruktūrą. Neteisėtus prisijungimo atvejus bendrovė nustatys pasitelkusi inžinerines paieškos priemones.

Pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus paviršinės (lietaus) ir buitinės nuotekos turi būti tvarkomos atskirai, tačiau vis dažniau fiksuojama atvejų, kai paviršinės nuotekos, savavališkai prijungus lietvamzdžius ar kiemo lietaus surinkimo groteles prie buitinių nuotekų išvadų, išleidžiamos į buitinių nuotekų tinklus. Toks gyventojų piktnaudžiavimas daro didelę žalą UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatuojamai infrastruktūrai, ypač liūčių metu.

UAB „Šiaulių vandenys“ balandžio ir gegužės mėnesiais informavo individualių gyvenamųjų namų rajonų gyventojus apie planuojamą savavališkai įrengtų paviršinių nuotekų atšakų paiešką ir sudarė galimybę iki 2024 m. birželio 2 d. atsijungti neteisėtus tinklus, netaikant jokių sankcijų. Delsiančių tai padaryti, dabar laukia rimti nemalonumai.

Savavališkų prisijungimų UAB „Šiaulių vandenys“ ieškos aptarnaujamos teritorijos individualių gyvenamųjų namų rajonuose, kiekvienoje gatvėje, tikrinant kiekvieną objektą. Bendrovė pasirengė detalų patikrinimo planą pagal buitinių nuotekų siurblinių aptarnaujamas teritorijas. Iki šių metų pabaigos planuojama patikrinti 11 zonų, iš viso 1543 objektus. Planuojamos tikrinti gatvės bus skelbiamos bendrovės interneto svetainėje www.siauliuvandenys.lt, skiltyje „Paros informacija“.

Neteisėti prisijungimai bus demaskuojami dūmais

Neteisėtų prisijungimų paieškas UAB „Šiaulių vandenys“ pradėjo birželio 3 d. Tam pasitelkia specialią įrangą – sausų dūmų generatorių bei TV diagnostikos laboratoriją. Pirmiausia tikrinama dūmais. Pasirinktos gatvės atkarpoje į nuotekų tinklą dūmai pučiami ventiliatoriumi. Dūmai sklaidosi vamzdyne ir kyla pro atviras angas (šulinių liukus, paviršinių nuotekų groteles, namų lietvamzdžius). Iš pasirodžiusių dūmų angose nustatoma, kurioje vietoje savavališkai įrengta paviršinių nuotekų atšaka.

Kilus įtarimui dėl galimo nelegalaus pasijungimo, TV diagnostikos įrangos, t. y. roboto su videokamera pagalba tiksliai nustatomi visi vamzdyno šoniniai pajungimai. Tokiu būdu atsekama nelegaliai įrengta paviršinių nuotekų atšaka.

Svarbu paminėti, kad nuotekų tinklų išdėstymo patikrinimui naudojami dūmai nėra pavojingi žmonių sveikatai, neturi įtakos augalams ar gyvūnams ir nekelia gaisro pavojaus. Tokie patys dūmai naudojami ir koncertų metu uždarose patalpose. Tačiau reikėtų susirūpinti, jei patikrinimo metu dūmus gyventojai pastebėtų savo namų viduje. Tai rodytų, jog vidaus santechninė įranga yra netvarkinga, galimai praleidžia iš buitinių nuotekų išsiskiriančias dujas, kurios yra degios ir sprogios bei pavojingos sveikatai. Esant tokiam atvejui, gyventojai turėtų pasirūpinti defektų pašalinimu.

Gresia sutarties sustabdymas ir buitinių nuotekų išvado užaklinimas

Visais atvejais, UAB „Šiaulių vandenys“ nustačius savavališką paviršinių nuotekų tinklo prijungimą prie buitinių nuotekų tinklų (išvado), bus surašomas aktas, kuriuo vartotojas ar abonentas bus įpareigojamas per ne ilgesnį kaip 10 dienų laikotarpį atjungti paviršinių nuotekų tinklus nuo buitinių nuotekų išvado ir apie tai informuoti bendrovę. To nepadarius per nustatytą terminą arba nustačius pakartotinį prijungimą, UAB „Šiaulių vandenys“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ VI skyriaus nuostatomis, fiksuos esminį Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties pažeidimą ir stabdys sutartį bei užaklins nuotekų išvadą, kol bus pašalintas nustatytas pažeidimas. Tokiu atveju pažeidėjas  neturės galimybės, iki kol atjungs neteisėtai prijungtus paviršinių nuotekų tinklus į buitinių nuotekų išvadą, naudotis bendrovės teikiama nuotekų tvarkymo paslauga. Be šių nepatogumų pažeidėjui grės Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 332 straipsnyje numatyta atsakomybė už savavališką paviršinių nuotekų prijungimą prie buitinių nuotekų išvado bei atsiras prievolė atlyginti bendrovei turėtas išlaidas, susijusias su nuotekų tinklų atjungimu ir pajungimu.

Patariama plėsti žaliuosius plotus

Lietaus vanduo yra reikalingas mus supančiai gamtai. Todėl skatiname gyventojus įrengti daugiau žaliųjų plotų savo valdomose teritorijose, kad iškritę krituliai susigertų į gruntą. Šiltuoju sezonu patariama surinkti lietaus vandenį į tam skirtas talpas ir juo laistyti želdinius ar naudoti kitiems buities poreikiams. Ši tvaraus vandens naudojimo iniciatyva padės nemažai sutaupyti ir sumažinti sąskaitas už vandenį bei prisidėti prie gamtos išteklių išsaugojimo.

Užs. Nr. 555182