Trys sprendimai, modernizuojant šildymo sistemą

BE­TA ar­chy­vo nuo­tr.
Re­no­va­ci­ja Lie­tu­vo­je.
Pas­te­bi­ma, kad efek­ty­viau­sių re­zul­ta­tų at­nau­ji­nus dau­gia­bu­tį pa­sie­kia­ma vyk­dant komp­lek­si­nę pa­sta­to re­no­va­ci­ją. Pa­vyz­džiui, kar­tu at­lie­ka­mi to­kie dar­bai kaip šil­dy­mo sis­te­mos at­nau­ji­ni­mas ir su­ba­lan­sa­vi­mas, ši­lu­mos punk­to au­to­ma­ti­za­vi­mas, lei­džia ne tik su­ma­žin­ti šil­dy­mo są­skai­tas, ge­ro­kai pa­di­di­na būs­to ener­gi­nį efek­ty­vu­mą, bet ir už­tik­ri­na kom­for­tą ypač šal­tuo­ju me­tų lai­ku.

Dau­gu­mo­je se­nos sta­ty­bos dau­gia­bu­čių yra įreng­tos vien­vamz­dės šil­dy­mo sis­te­mos, ku­rio­se van­duo į ra­dia­to­rius pa­ten­ka ir iš jų iš­te­ka į grą­ži­ni­mo ma­gist­ra­lę tuo pa­čiu vamz­džiu. Šios sis­te­mos per dau­ge­lį me­tų iš­si­ba­lan­suo­ja, tai reiš­kia, kad vie­ni bu­tai šil­do­mi dau­giau, o ki­ti – ma­žiau. Ne­to­ly­gus šil­dy­mas di­di­na ši­lu­mos po­rei­kį vi­sam dau­gia­bu­čiui, ka­dan­gi ten­ka pa­lai­ky­ti rei­ka­lin­gą tem­pe­ra­tū­rą blo­giau­siai šil­do­muo­se bu­tuo­se, o ta­da ki­ti bu­tai yra per­šil­do­mi.

Su­ba­lan­sa­vus šil­dy­mą – su­tau­py­mai ir kom­for­tas

Ne­vie­no­dą ši­lu­mos pa­si­skirs­ty­mą bu­tuo­se ga­li­ma iš­spręs­ti su­ba­lan­sa­vus šil­dy­mo sis­te­mą – su­mon­tuo­jant ba­lan­si­nius ven­ti­lius rū­sy­je ir su­re­gu­lia­vus van­dens srau­tus, tai yra vie­na iš Dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­gra­mos prie­mo­nių.

At­lie­kant ši­lu­mos ba­lan­sa­vi­mą ga­li­ma rink­tis du bū­dus – įren­giant ran­ki­nius ar­ba au­to­ma­ti­nius ba­lan­si­nius ven­ti­lius. Ran­ki­niai ven­ti­liai yra pi­ges­ni, ta­čiau pa­kei­tus bent vie­ną ra­dia­to­rių – ba­lan­suo­ti sis­te­mą rei­kė­tų iš nau­jo. Au­to­ma­ti­niai ven­ti­liai su šio­mis pro­ble­mo­mis ne­su­si­du­ria, bet kai­nuo­ja šiek tiek bran­giau.

At­nau­ji­nus sis­te­mą įsi­ren­gia ter­mo­re­gu­lia­to­rius

Taip pat mo­der­ni­zuo­jant ši­lu­mos sis­te­mą daž­nai gy­ven­to­jai nu­spren­džia įsi­reng­ti ter­mo­re­gu­lia­to­rius. Šie prie­tai­sai lei­džia nu­sta­ty­ti į ra­dia­to­rių pa­ten­kan­čio karš­to van­dens kie­kį. Tai lei­džia pa­lai­ky­ti pa­tal­pų tem­pe­ra­tū­rą pa­gal sa­vo in­di­vi­dua­lius po­rei­kius.

Ter­mo­re­gu­lia­to­riaus pa­gal­ba ga­li­ma ne tik re­gu­liuo­ti kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­rą, ta­čiau ją ir tau­py­ti – su­ma­žin­ti tem­pe­ra­tū­rą iš­vyks­tant iš na­mų il­ges­niam lai­ko­tar­piui ar iš­jun­giant šil­dy­mą no­ri­mo­se pa­tal­po­se nak­ties me­tu.

De­ja, bet esant vien­vamz­dei sis­te­mai ant ra­dia­to­rių nė­ra ga­li­my­bės įreng­ti ter­mo­re­gu­lia­to­rių. Prik­lau­so­mai nuo ga­li­my­bių, gy­ven­to­jai tu­ri ke­lis pa­si­rin­ki­mus: mo­der­ni­zuo­ti esa­mą vien­vamz­dę sis­te­mą, ar­ba įsi­reng­ti dvi­vamz­dę, ko­lek­to­ri­nę ar da­lik­li­nę šil­dy­mo sis­te­mas.

Au­to­ma­ti­zuo­tas ši­lu­mos punk­tas su­ma­ži­na ši­lu­mos su­var­to­ji­mą

Dar vie­nas daž­niau­sių žings­nių mo­der­ni­zuo­jant ši­lu­mos sis­te­mą yra ši­lu­mos punk­to au­to­ma­ti­za­vi­mas. Ši­lu­mos punk­to pa­skir­tis – paim­ti iš mies­to ši­lu­mos tink­lų ati­te­kan­tį van­de­nį ir pa­ruoš­ti jį iki rei­kia­mos tem­pe­ra­tū­ros bei per­duo­ti į bu­tų ra­dia­to­rius.

Daž­niau­siai se­nos sta­ty­bos bu­tuo­se yra įreng­ti ele­va­to­ri­niai ši­lu­mos punk­tai, ku­riuos re­gu­liuo­ti rei­kia ran­ki­niu bū­du. Dėl to daž­nai pa­si­tai­ko ne­tiks­lu­mų re­gu­liuo­jant ši­lu­mos ga­lin­gu­mą ar karš­to van­dens tem­pe­ra­tū­rą, to­dėl il­ges­nė­je lai­ko per­spek­ty­vo­je ši­lu­mos pa­skirs­ty­mas iš­si­ba­lan­suo­ja.

To iš­veng­ti pa­de­da ši­lu­mos punk­to au­to­ma­ti­za­vi­mas, ka­da pa­ts ši­lu­mos punk­tas rea­guo­ja į tem­pe­ra­tū­ros po­ky­čius – pa­ki­lus tem­pe­ra­tū­rai, šil­dy­mas iš­jun­gia­mas, o tem­pe­ra­tū­rai nu­kri­tus – šil­dy­mas yra įjun­gia­mas. To­kiu bū­du už­tik­ri­na­ma, kad bu­tai ne­bus per­šil­do­mi, o tai pa­dės su­tau­py­ti šil­dy­mo są­skai­ta.

Šiuo me­tu iki 2020 m. sau­sio 31 d. Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ra prii­ma pa­raiš­kas dau­gia­bu­čiams at­nau­jin­ti. Dau­giau in­for­ma­ci­jos ga­li­te gau­ti pa­skam­bi­nę ne­mo­ka­ma te­le­fo­no li­ni­ja 8 800 200 12.

Užs. Nr. 433558

1 1

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.