Trauks iš šešėlio ar įstums atgal?

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Val­džia stab­do vers­lo liu­di­ji­mus au­to­mo­bi­lių re­mon­tui.
Vy­riau­sy­bė ke­ti­na nai­kin­ti vers­lo liu­di­ji­mus sta­ty­bi­nin­kams, au­to­mo­bi­lių re­mon­ti­nin­kams ir auk­lėms. Nu­ta­ri­mo pro­jek­tas pa­reng­tas mo­ty­vuo­jant ma­žin­ti "še­šė­lį". Ar tik­rai taip nu­tiks? "Aš pa­si­trauk­siu į še­šė­lį", – pik­ti­na­si šiau­lie­tis au­to­mo­bi­lių re­mon­ti­nin­kas, dir­ban­tis su vers­lo liu­di­ji­mu de­vy­nio­li­ka me­tų.

Meist­rai "smau­gia­mi"

Šiau­liuo­se au­to­mo­bi­lių re­mon­tu už­sii­man­tys pa­vie­niai meist­rai dau­giau­sia dir­ba pa­gal vers­lo liu­di­ji­mą.

Ri­man­tas mon­tuo­ja au­to­mo­bi­lių pa­dan­gas, re­mon­tuo­ja ra­tus. Su vers­lo liu­di­ji­mu dir­ba de­šimt me­tų. Pats dar­bo vie­tą ir vers­lą su­si­kū­rė. Dir­ba pa­si­keis­da­mas su sū­nu­mi.

"Gir­dė­jau, kad mums nai­kins vers­lo liu­di­ji­mus, se­niai ža­da, – sa­ko jis. – Jei­gu nuo Nau­jų­jų me­tų nai­kins, lai­ko nė­ra daug pa­si­ruoš­ti. Tem­pia vis­ką iki pa­sku­ti­nės mi­nu­tės. Jau prieš pus­me­tį kal­bė­jo, kad kaž­kas kei­sis, mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je klau­siau, bet nie­ko ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti."

To­dėl dar ne­si­gi­li­nęs, koks bus skir­tu­mas, jei­gu rei­kės dirb­ti pa­gal in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­mą. Nea­be­jo­ja, kad "po­pie­rių" dau­giau teks rink­ti ir pa­si­ra­ši­nė­ti. Da­bar ap­skai­ta yra mi­ni­ma­li, su­si­mo­ki fik­suo­tą mo­kes­tį už vers­lo liu­di­ji­mą, mo­ki ir "Sod­ros", ir PSD mo­kes­čius.

"Ma­nau, jog nė­ra ge­rai, kad į pa­vie­nius meist­rus žiū­ri taip pat, kaip į au­to­ser­vi­sus, ku­riuo­se su vers­lo liu­di­ji­mais dir­ba ir po 5, ir po 10 žmo­nių, – sa­ko meist­ras. – Ten vi­sai ki­to­kios apy­var­tos, gal ten tvar­kos ir rei­kia, o ką iš mū­sų iš­peš? Nie­ko. Smau­gia ei­li­nius žmo­ge­lius."

Plast­ma­si­nes au­to­mo­bi­lių ir ne tik au­to­mo­bi­lių da­lis re­mon­tuo­jan­tis Ar­vy­das pik­ti­na­si, jog yra lai­ko­mas au­to­mo­bi­lių re­mon­ti­nin­ku.

"Aš plast­ma­ses vi­ri­nu – koks čia au­to­mo­bi­lių re­mon­tas? At­ve­ža man ir šal­dy­tu­vus, ir vai­kų žais­lus, ir ki­tus daik­tus tai­sy­ti, aš esu plast­ma­sių su­vi­rin­to­jas, bet esą nė­ra to­kios spe­cia­ly­bės, ir man ra­šo ma­ši­nų re­mon­tą, – pik­tai aiš­ki­na meist­ras. – Gal gal­vo­ja, kad mes čia mi­li­jo­nie­riai? Per die­ną 10–25 eu­rus už­dir­bi. Klien­tų ma­žė­ja, pus­die­nį ten­ka tuš­čiai lauk­ti. O juk mo­ka­me vi­sus mo­kes­čius, kaip pri­klau­so."

Pab­rė­žia, jog prieš dvi­de­šimt me­tų sau dar­bą su­si­kū­rė, dir­bo le­ga­liai.

"Nė­jau pra­šy­ti pa­šal­pų, kai at­lei­do iš už­si­da­riu­sios re­gio­no du­jų įmo­nės ir kai nuė­jęs į "Vai­rą" iš­gir­dau, jog rei­kia "jau­nes­nių", nors man bu­vo tik 40 me­tų", – pri­si­me­na su­vi­rin­to­jas.

Jis rė­žia, jog vers­lo liu­di­ji­mų nai­ki­ni­mu tar­nau­ja­ma stam­bia­jam vers­lui.

"Tai nau­din­ga di­džių­jų au­to­ser­vi­sų sa­vi­nin­kams, – tvir­ti­na meist­ras. – Pa­žiū­rė­ki­te, kiek Šau­liuo­se tų ser­vi­sų pri­dy­gę – ant kiek­vie­no kam­po. Vil­niu­je – tas pa­ts. Ne­be­tu­ri, kas ten dir­ba, tai no­ri mus į juos su­va­ry­ti, kad už ska­ti­kus dirb­tu­me, o po­nai po už­sie­nius va­ži­nės. Štai ir vi­sa po­li­ti­ka."

Vy­ras vis neat­lyž­ta ir ti­ki­na, jog ver­čiau "pa­si­trauk­siu į še­šė­lį".

Jis pa­brė­žia, kad ir klien­tai nu­ken­tės, jei­gu smul­kie­ji vers­li­nin­kai bus su­nai­kin­ti: "Mes juk už ma­žes­nes kai­nas dar­bus pa­da­ro­me, ma­tai, kad žmo­gus pen­si­nin­kas, pa­da­rai jam nuo­lai­dą."

Tai nau­din­ga di­džių­jų au­to­ser­vi­sų sa­vi­nin­kams. Pa­žiū­rė­ki­te, kiek Šau­liuo­se tų ser­vi­sų pri­dy­gę – ant kiek­vie­no kam­po. Ne­be­tu­ri, kas ten dir­ba, tai no­ri mus į juos su­va­ry­ti, kad už ska­ti­kus dirb­tu­me.

Prob­le­ma – klien­tų po­žiū­ris

Ne vie­ne­rius me­tus sta­ty­bi­nin­kas-ap­dai­li­nin­kas Al­gis dir­bo už­sie­ny­je. Grį­žęs ap­si­spren­dė dirb­ti ne su vers­lo liu­di­ji­mu, o pa­gal in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­mą.

"Ma­nau, kad ge­riau taip dirb­ti, nes tuo­met tik kar­tą per me­tus mo­kes­čius mo­ki – nuo tiek, kiek dek­la­ruo­ji už­dir­bęs ir dar at­skai­čia­vęs sa­vo iš­lai­das", – pa­si­da­li­ja pa­tir­ti­mi.

Jis pa­ste­bi, jog "še­šė­lis" at­si­ran­da ir dėl klien­tų po­žiū­rio.

"Aš no­riu dirb­ti tvar­kin­gai, be jo­kio še­šė­lio, bet yra klien­tų, ku­rie ven­gia dė­ti bet ko­kį pa­ra­šą. Rei­kia, kad pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį, są­skai­tas fak­tū­ras už at­lik­tas pa­slau­gas ar kad pir­ko iš ma­nęs ir me­džia­gas, o ne­no­ri to da­ry­ti", – sa­ko ap­dai­li­nin­kas.

Jis svars­to, jog bus pro­ble­mų ir dėl kva­li­fi­ka­ci­nių ko­dų, ku­rie įve­da­mi vi­siems sta­ty­bi­nin­kams: "Dirb­si dirb­si, o jei­gu to ko­do dar ne­tu­rė­si, at­si­ras pre­teks­tas tau nie­ko ne­mo­kė­ti. Klien­tas gal sa­kys: "Ko­do ne­tu­ri, tai ko­kia čia ko­ky­bė – ne­mo­kė­siu."

Mo­ka tik sim­bo­li­nį eu­rą

Šiau­liuo­se vers­lo liu­di­ji­mas auk­lėms kai­nuo­ja sim­bo­li­nį eu­rą per me­tus.

"Gal­vo­jau dirb­ti auk­le pa­gal vers­lo liu­di­ji­mą sa­vait­ga­liais, pa­klau­sa bū­tų, bet da­bar la­bai abe­jo­ju, jei­gu mo­kes­čiai su­kils, neap­si­mo­kės", – sa­kė šiau­lie­tė, pe­da­go­gė, dir­ban­ti su iki­mo­kyk­li­nu­kais.

Ji svars­to, jog vers­lo liu­di­ji­mo nai­ki­ni­mas auk­lėms, tik ska­tins še­šė­lį. Ki­ta ver­tus, au­to­ma­tiš­kai kil­tų kai­nos už auk­lių pa­slau­gas.

Šiau­liuo­se auk­lių va­lan­di­niai įkai­niai da­bar yra 2–4 eu­rai. Jei­gu dir­ba vi­są dar­bo die­ną (8–10 va­lan­dų), tė­vai mo­ka 30–40 eu­rų.

"Aš bu­vau ga­vu­si pa­siū­ly­mą dirb­ti už 20 eu­rų per die­ną – už tiek nė iš na­mų iš­va­žiuo­ti neap­si­mo­ka, o čia dar be jo­kių mo­kes­čių , – pa­brė­žia mo­te­ris. – Aiš­ku, dar­bas dar­bui ne­ly­gus. Vie­niems auk­lė rei­ka­lin­ga tik vai­ko li­gos at­ve­ju ar iš dar­že­lio par­ves­ti, o ki­ti no­ri, kad ir val­gį pa­ga­min­tum ir kam­ba­rius tvar­ky­tum. Vil­niu­je per mė­ne­sį auk­lė dar ga­li už­dirb­ti 600 eu­rų į ran­kas. Bet Šiau­liuo­se tiek ne­mo­ka­ma."

Šiau­lie­tė, ku­ri jau de­šimt me­tų dir­ba "va­lan­di­ne auk­lė­to­ja", neįž­vel­gia pro­ble­mos dirb­ti su in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­ma.

"Aš vi­sa­da dir­bau tik su in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­ma, – pa­si­da­li­jo mo­te­ris. – Ta­da, kai tik pra­dė­jau, vers­lo liu­di­ji­mas kai­na­vo daug, tiek aš nė neuž­dir­bau, kad bū­čiau ga­lė­ju­si jį iš­siim­ti. O in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­mos iš­siė­mi­mas nie­ko ne­kai­nuo­ja. Dek­la­ruo­ju pa­ja­mas ir su­si­mo­ku mo­kes­čius. Ka­dan­gi dir­bu va­lan­di­ne auk­le, ma­no pa­ja­mos nė­ra di­de­lės, tai ir mo­kes­čius mo­ku ne­di­de­lius."

"Lo­giš­kas žings­nis"

Šiau­lių iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų va­do­vų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kė Flo­ri­na Var­ka­lie­nė, lop­še­lio- dar­že­lio "Pu­še­lė" di­rek­to­rė, Vy­riau­sy­bės ke­ti­ni­mus nai­kin­ti vers­lo liu­di­ji­mus auk­lėms va­di­na "lo­giš­ku žings­niu".

"Šie­met įsi­ga­lio­jo tei­sės ak­tai, jog tė­vai, dek­la­ruo­da­mi sa­vo pa­ja­mas, ga­lės su­si­grą­žin­ti da­lį pi­ni­gų, su­mo­kė­tų už pri­va­čias auk­lių pa­slau­gas, – pa­brė­žia ji. – Bet jei­gu auk­lė dir­ba ne­le­ga­liai, tai tė­vai pi­ni­gų nie­kaip ne­ga­lės su­si­grą­žin­ti. Tik abe­jo­ju, ar le­ga­liai dir­ban­čių auk­lių dau­gės? Kas dir­ba še­šė­ly­je, tas ir liks."

Ji pa­ste­bi, jog "še­šė­ly­je" auk­lių pa­slau­gas tei­kia ir pen­si­nin­kai, ir be­dar­biai, įsi­re­gistr­vę dar­bo bir­žo­je, ir tik iš pa­šal­pų gy­ve­nan­tys. Vers­lo liu­di­ji­mą ar in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­mą iš­siims, iš kar­to leng­va­tų ne­teks. Tad ge­riau bū­ti "pa­si­slė­pu­siems."

"Aš tik ste­biuo­si tė­vais, ku­rie to­kioms "auk­lėms" pa­ti­ki sa­vo vai­kus, – pa­brė­žia F. Var­ka­lie­nė. – Pa­lie­ki jiems sa­vo di­džiau­sią tur­tą – vai­ką, tai tu­ri tu­rė­ti ga­ran­ti­ją, kad jis bus sau­gus, prie­žiū­ros su­tar­tį tu­ri tu­rė­ti. Kam pa­reik­ši pre­ten­zi­ją, jei­gu kas at­si­tiks, kai žmo­gų sam­dai ne­le­ga­liai?"

F. Var­ka­lie­nė at­krei­pia dė­me­sį, kad ir už būs­tų re­mon­tą ar au­to­mo­bi­lių re­mon­tą ga­li­ma bus da­lį iš­lai­dų su­si­grą­žin­ti. To­dėl ir nai­ki­na­mi tų veik­lų vers­lo liu­di­ji­mai, kad bū­tų aiš­ku, kiek už tas pa­slau­gas yra su­mo­ka­ma.

Jau ant Vy­riau­sy­bės sta­lo

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja jau įre­gist­ra­vo ati­tin­ka­mą Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tą.

Pa­gal jį iš veik­lų, vyk­do­mų su vers­lo liu­di­ji­mu, są­ra­šo brau­kia­mi pa­sta­tų, pa­tal­pų re­mon­to dar­bai ("Sta­ty­bos bai­gi­mo ap­dai­los ir va­ly­mo dar­bai", "Van­den­tie­kio, šil­dy­mo ir oro kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mų įren­gi­mas", "Elekt­ros sis­te­mų įren­gi­mas pa­sta­tuo­se bei elekt­ros įtai­sų įren­gi­mas ir re­mon­tas"). Taip pat – au­to­mo­bi­lių re­mon­to pa­slau­gos ir auk­lių pa­slau­gos. Tik neį­ga­lių as­me­nų prie­žiū­rai da­ro­ma išim­tis.

Sta­ty­bi­nin­kams, au­to­mo­bi­lių re­mon­ti­nin­kams ir auk­lėms siū­lo­ma dirb­ti iš­siė­mus in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­mą.

Iš pa­teik­tos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­to de­ri­ni­mo pa­žy­mos ma­ty­ti, jog ne­bu­vo at­si­žvelg­ta į Lie­tu­vos vers­li­nin­kų ir pre­ky­bi­nin­kų aso­cia­ci­jos bei Lie­tu­vos smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo ta­ry­bos siū­ly­mą ne­nai­kin­ti iš­var­din­tų vers­lo liu­di­ji­mų.

Vers­lo or­ga­ni­za­ci­jos per­spė­jo, jog re­zul­ta­tas ga­li bū­ti prie­šin­gas – ska­tins eko­no­mi­kos še­šė­lį di­dė­ti.

To­kią pat nuo­mo­nę pa­reiš­kė ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, vie­nin­te­lė iš ša­lies sa­vi­val­dy­bių su­rea­ga­vu­si į tei­kia­mą pro­jek­tą.

Šiau­liuo­se – vos 20 auk­lių

Vai­da Ka­la­se­vi­čie­nė, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Stra­te­gi­nės plėt­ros ir eko­no­mi­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rė, "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog su vers­lo liu­di­ji­mais mies­te dir­ba tik 20 auk­lių.

"Auk­lių ne­pa­dau­gė­jo nė nu­sta­čius 1 eu­ro fik­suo­tą mo­kes­tį", – pa­ste­bi di­rek­to­rė.

Sta­ty­bos dar­bai yra vie­ni iš po­pu­lia­riau­sių veik­lų mies­te. Per­nai sta­ty­bos bai­gi­mo ir ap­dai­los vers­lo liu­di­ji­mus bu­vo iš­siė­mę 346 as­me­nys ( 9 pro­cen­tai vi­sų dir­ban­čių su vers­lo liu­di­ji­mais), sta­ty­bos spe­cia­lie­ji dar­bai, pa­ruo­ši­mas, sto­gų den­gi­mas, be­to­na­vi­mas, mū­ri­ji­mas – 276 ( ar­ba 7,2 pro­c). Va­rik­lių ir au­to­mo­bi­lių re­mon­to – 259 as­me­nys (ar­ba 6,6 pro­c.).

Jei­gu su vers­lo liu­di­ji­mu dir­ba­ma tik Šiau­liuo­se mo­kes­čio dy­dis yra nuo 1 eu­ro iki 500 eu­rų.

Per­nai su vers­lo liu­di­ji­mais dir­bo 3811 as­me­nų. Iš jų net 2125 pa­si­nau­do­jo mo­kes­čio leng­va­to­mis, dau­giau­sia – be­dar­biai, pen­si­nin­kai, mo­ki­niai ir stu­den­tai.

Per­nai mies­to biu­dže­tas ga­vo 273 tūks­tan­čius eu­rų pa­ja­mų iš vers­lo liu­di­ji­mų, šie­met per de­vy­nis mė­ne­sius – 226 tūks­tan­čius eu­rų ( 9 pro­cen­tais dau­giau, nei per de­vy­nis mė­ne­sius per­nai)

"Neįž­vel­giu, di­de­lio blo­gio, kad nai­ki­na­mi tie vers­lo liu­di­ji­mai, – tei­gia V. Ka­la­se­vi­čie­nė. – Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mos iš vers­lo liu­di­ji­mų, ži­no­ma, ma­žė­tų, bet di­dė­tų gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įplau­kos, nes daug bū­tų dir­ban­čių su in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­ma."

 

VMI komentaras

Kuo ski­ria­si vers­lo liu­di­ji­mas nuo in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­mos?

1

Ko­men­tuo­ja Šiau­lių ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) Mo­kes­ti­nių prie­vo­lių de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Vi­ta­li­ja KUB­LIC­KIE­NĖ:

– Gy­ven­to­jai įtei­sin­ti sa­vo veik­lą ga­li dviem bū­dais: įre­gist­ruo­ti in­di­vi­dua­lią veik­lą pa­gal pa­žy­mą ar­ba įsi­gy­ti vers­lo liu­di­ji­mą.
Tarp jų es­mi­nis skir­tu­mas yra tas, kad tu­rin­tie­ji vers­lo liu­di­ji­mą su­mo­ka iš anks­to fiksuoto/nustatyto dy­džio pa­ja­mų mo­kes­tį, prieš įsi­gy­da­mi vers­lo liu­di­ji­mą, o dir­ban­tie­ji pa­gal pa­žy­mą – me­tams pa­si­bai­gus nuo gau­tų pa­ja­mų.
As­me­nys, vyk­dan­tys in­di­vi­dua­lią veik­lą pa­gal pa­žy­mą, gau­tas (už­dirb­tas) pa­ja­mas dek­la­ruo­ja pa­si­bai­gus mo­kes­ti­niam lai­ko­tar­piui, iki ge­gu­žės 1 die­nos.  Jų pa­ja­mos ap­mo­kes­ti­na­mos nuo 5 iki 15 pro­cen­tų pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fu, mo­kes­čio dy­dis ap­skai­čiuo­ja­mas  Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­me nu­sta­ty­ta tvar­ka.
2018 me­tų ir vė­les­nių mo­kes­ti­nių lai­ko­tar­pių in­di­vi­dua­lios veik­los ap­mo­kes­ti­na­mo­sios pa­ja­mos, ne­vir­ši­jan­čios 20 000 eu­rų per me­tus, fak­tiš­kai ap­mo­kes­ti­na­mos 5 pro­c. ta­ri­fu, o kai me­ti­nės ap­mo­kes­ti­na­mo­sios pa­ja­mos vir­šys 20 000 eu­rų per me­tus, tai­ko­mas pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fas di­dės, kol pa­sieks ne­kin­tan­tį 15 pro­c. pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fą, t. y., kai ap­mo­kes­ti­na­mo­sios pa­ja­mos sieks 35 000 eu­rų per me­tus.
In­di­vi­dua­lią veik­lą ke­ti­nan­tys vyk­dy­ti gy­ven­to­jai tu­rė­tų ne vė­liau kaip veik­los vyk­dy­mo pra­džios die­ną įsi­re­gist­ruo­ti Mo­kes­čių mo­kė­to­jų re­gist­re, pa­teik­da­mi Gy­ven­to­jo, įsi­re­gist­ra­vi­mo į Mo­kes­čių mo­kė­to­jų re­gist­ro REG812 for­mą.
Įre­gist­ruo­ti in­di­vi­dua­lią veik­lą pa­gal pa­žy­mą pa­to­giau­sia e. bū­du pri­si­jun­gus prie VMI pa­slau­gų po­rta­lo Ma­no VMI ar­ba at­vy­kus į bet ku­rį VMI te­ri­to­ri­nį sky­rių. Me­tams pa­si­bai­gus, gy­ven­to­jas tu­rė­tų ne­pa­mirš­ti pa­teik­ti gy­ven­to­jų me­ti­nės pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jos ir jo­je nu­ro­dy­ti iš sa­vo veik­los gau­tą pa­ja­mų su­mą bei su­mo­kė­ti ati­tin­ka­mus mo­kes­čius.
Kal­bant apie ap­skai­tos ve­di­mą svar­bu tai, kad tiek in­di­vi­dua­lią veik­lą pa­gal pa­žy­mą, tiek su vers­lo liu­di­ji­mu vyk­dan­tiems gy­ven­to­jams su­kur­ta ne­mo­ka­ma e. pa­slau­ga-vir­tua­lus bu­hal­te­ris i.APS. Gy­ven­to­jams, ku­rie pa­ja­mų ir iš­lai­dų žur­na­lą pil­do in­ter­ne­te (VMI sis­te­mo­je) ne­be­rei­kia pil­dy­ti po­pie­ri­nio žur­na­lo, rū­pin­tis ap­skai­tos do­ku­men­tais, jau­din­tis, jog „po­pie­riai“ lai­kui bė­gant pa­si­mes.
Be to, i.APS tvar­ko­mų duo­me­nų pa­grin­du bus ap­skai­čiuo­tos gy­ven­to­jo veik­los pa­ja­mos bei iš­lai­dos ir šie duo­me­nys bus įkel­ti į pre­li­mi­na­rią­ją pa­ja­mų dek­la­ra­ci­ją 2020 me­tais, ją be­liks tik pa­teik­ti. Aps­kai­tą ves­ti vir­tua­liu bu­hal­te­riu i.APS, VMI sis­te­mo­je, ga­li­ma pri­si­jun­gus prie VMI in­for­ma­ci­nės sis­te­mos i.MAS per e. ban­ki­nin­kys­tę ar su VMI prie­mo­nė­mis.

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Ga­ra­žiu­kuo­se už­si­mo­ta ma­žin­ti eko­no­mi­kos še­šė­lį.

Komentarai

Taigi    Sek, 2019-10-20 / 10:33
Nupjauni medį ir nebėra šešėlio. Greitai Lietuva pavirs dykuma.
bate    Pir, 2019-10-21 / 21:46
viskas bus gerai. paburnos, susitvarkys popiergalius ir dirbs toliau.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.