"Toksikos" veikla Šiaulių rajono politikų negąsdina

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no po­li­ti­kai su­si­rū­pi­no Sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­čia pa­vo­jin­gų at­lie­kų tvar­ky­mo įmo­nės veik­la.

Bū­rys Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių ir sa­vi­val­dy­bės va­do­vai lan­kė­si pa­vo­jin­gų at­lie­kų tvar­ky­mo įmo­nė­je UAB „Tok­si­ka“ vals­ty­bi­nės reikš­mės ob­jek­tuo­se – pa­vo­jin­gų at­lie­kų de­gi­ni­mo įren­gi­ny­je ir pa­vo­jin­gų at­lie­kų są­var­ty­ne, ku­rie vei­kia Šiau­lių ra­jo­ne, Šiau­lių kai­miš­ko­jo­je se­niū­ni­jo­je, Jur­ge­liš­kių kai­me.

"Ra­jo­ne tu­ri­me tech­no­lo­giš­kai mo­der­nią bend­ro­vę, ta­čiau, ki­ta ver­tus, jos veik­los pro­ce­sas yra po­ten­cia­liai pa­vo­jin­gas, tech­no­lo­gi­niai pro­ce­sai su­dė­tin­gi, to­dėl ši bend­ro­vė ir yra ver­ta ypa­tin­go dė­me­sio. Įs­pū­dis ge­ras, tech­no­lo­gi­nis pro­ce­sas ge­rai or­ga­ni­zuo­tas, lai­ko­ma­si sau­gos rei­ka­la­vi­mų“, - po ap­si­lan­ky­mo ko­men­ta­vo Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis.

Di­rek­to­rius at­krei­pė dė­me­sį, kad ter­ša­lų iš­me­ti­mo duo­me­nys yra au­to­ma­tiš­kai nu­sta­to­mi, dar­buo­to­jai ne­ga­li kiš­tis į jų ro­dik­lius, o duo­me­nys apie ter­ša­lus yra skel­bia­mi vie­šai ir gy­ven­to­jai ga­li nuo­la­t su­si­pa­žin­ti su ter­ša­lų emi­si­jų duo­me­ni­mis, pa­ly­gin­ti su leis­ti­no­mis nor­mo­mis.

Sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­jai bend­ro­vės „Tok­si­ka“ veik­lą pri­sta­tė Arū­nas Dir­vins­kas, „Tok­si­kos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius bei ki­ti va­do­vai.

Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai do­mė­jo­si at­lie­kų ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­ja, ku­rio­je yra at­lie­ka­mos kie­tų, skys­tų ir pa­stos pa­vi­da­lo pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, van­dens, nuo­te­kų, grun­to, dumb­lo, pe­le­nų ir šla­kų ty­ri­mų ana­li­zes. UAB „Tok­si­ka“ spe­cia­lis­tai pa­sa­ko­jo, kad at­vež­tų at­lie­kų ty­ri­mus bū­ti­na at­lik­ti, nes at­lie­kant ty­ri­mus yra nu­sta­to­mos at­lie­kos de­gi­mo sa­vy­bės, sun­kių­jų me­ta­lų kie­kis at­lie­ko­je, ga­li­my­bė at­lie­ką ša­lin­ti pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų są­var­ty­ne – taip pa­ren­ka­mas tin­ka­miau­sias at­lie­kų tvar­ky­mo bū­das, ati­tin­kan­tis žie­di­nės eko­no­mi­kos prin­ci­pus.

Po­li­ti­kams rū­pė­jo la­bo­ra­to­ri­jo­je at­lie­ka­mų ty­ri­mų pa­ti­ki­mu­mas. „Tok­si­kos“ at­sto­vai ti­ki­no, kad ty­ri­mų re­zul­ta­tų su­klas­to­ti neį­ma­no­ma, bet to, įmo­nė lai­ko­si aukš­tų stan­dar­tų.

Ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai do­mė­jo­si dū­mų iš­me­ti­mo ka­mi­nu, iš­siaiš­ki­no, kad kiek­vie­nas žmo­gus ga­li ste­bė­ti gra­fi­kus, ku­riais vi­suo­me­nė yra in­for­muo­ja­ma apie iš­me­ta­mų dū­mų su­dė­tį. Ko­men­tuo­da­mi nu­brai­žy­tus gra­fi­kus „Tok­si­kos“ at­sto­vai tei­gė, kad sten­gia­si dirb­ti taip, kad iki ri­bi­nių lei­džia­mų už­terš­tu­mo nor­mų lik­tų ge­ro­kas re­zer­vas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.