Ta­ry­bos na­rio pro­tes­tas prieš me­rą

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Ža­ga­rie­tis, Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Ed­mun­das Vai­čiu­lis pir­ma­die­nį iš­reiš­kė sa­vo pro­tes­tą, ant sto­vo iš­ka­bin­da­mas me­ro Vi­ta­li­jaus Gai­liaus ir Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no po­rtre­tus.
Jo­niš­ky­je vi­suo­me­ni­nin­kas, ne­stan­dar­ti­nių ak­ci­jų or­ga­ni­za­to­rius, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys, opo­zi­ci­nės Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas, ža­ga­rie­tis Ed­mun­das Vai­čiu­lis su­ren­gė pro­tes­tą aikš­tė­je prie­šais ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę. Jis pa­sta­tė sto­vą su da­bar­ti­nio me­ro Vi­ta­li­jaus Gai­liaus ir Uk­rai­ną už­puo­lu­sios Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no at­vaiz­dais.

„Žiū­rė­kit, ar ne­pa­na­šūs?“ – praei­vių pro­vo­kuo­da­mas klau­sė Ed­mun­das Vai­čiu­lis, ro­dy­da­mas į me­ro Vi­ta­li­jaus Gai­liaus ir Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no at­vaiz­dus, ku­rių po­rtre­tams pa­ts iš­kir­po akis.
Pak­laus­tas, ko­dėl pro­tes­tuo­ja, E. Vai­čiu­lis tei­gė, kad per ket­ve­rius be­si­bai­gian­čios ka­den­ci­jos, kai Jo­niš­kio ra­jo­ne val­dė li­be­ra­lų są­jū­dis, so­cial­de­mok­ra­tai ir me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius, metus nepadaryti svarbūs darbai. Ža­ga­rės pir­tis ne­re­no­vuo­ta, nors jau la­bai var­ga­nai at­ro­do ir tik lik­vi­duo­ta ava­ri­nė būk­lė, ir Ža­ga­rės gais­ri­nės sto­gas neuž­deng­tas li­ko. O kur dar vi­si pra­stos būk­lės ke­liai, ypač – žvyr­ke­liai?
„Pa­ban­dy­kit nu­va­žiuo­ti į Al­sių kai­mą! Va­žia­vau ko­kią va­lan­dą, kra­ty­da­ma­sis. Ar­ba nu­va­žiuo­ki­te iš Stun­gių į Ver­šius per duo­bių duo­bes. Ža­ga­rės at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lę pa­siek­ti au­to­mo­bi­liu be­veik neį­ma­no­ma. Dar daug, daug pro­ble­mų su ke­liais, ku­rių būk­lė tie­siog ap­verk­ti­na“, – tei­gė pro­tes­tuo­to­jas E. Vai­čiu­lis.
Ža­ga­rie­tis pro­tes­tą su­ren­gė prieš pat 13 va­lan­dą pra­si­de­dan­tį sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eko­no­mi­kos, in­ves­ti­ci­jų ir stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ko­mi­te­to po­sė­dį, kai rin­ko­si Ko­mi­te­to na­riai, į dar­bą po pie­tų grį­žo sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai. Jis, kvies­da­mas žmo­nes priei­ti, sa­vo tei­gi­nius apie ne­tvar­ko­mus ke­lius, ku­riems, jo nuo­mo­ne, dė­me­sio ne­ski­ria me­ras, iš­sa­kė gar­siai per mik­ro­fo­ną.
Net­ru­kus prie pro­tes­tuo­to­jo pri­si­sta­tė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ir jį nu­si­ve­dė. Kaip po to tei­gė pa­ts E. Vai­čiu­lis, jo bu­vo pa­pra­šy­ta išar­dy­ti pla­ka­tų sto­vą ir pa­ra­šy­ti paaiš­ki­ni­mą.
Ta­čiau vė­liau jis vėl su­grį­žo į sa­vi­val­dy­bės aikš­tę ir da­bar jau ki­taip trau­kė praei­vių dė­me­sį: iki pu­sės nu­si­ren­gęs nuo­gai, su skė­čiu, už­si­li­pęs ant plas­ti­ki­nės kė­dės ir leis­da­mas per te­le­fo­ną links­mą mu­zi­ką.
„Aš gal vi­są sa­vai­tę taip kas­dien pa­sto­vė­siu. O ką, juk sa­ko, kad kvai­le­lis“, – juo­kė­si pro­tes­tuo­to­jas.