Sveikinimas mokytojams

Kiek­vie­nas sa­vo ke­ly­je su­tin­ka­me gy­ve­ni­mo Mo­ky­to­jų. Mu­my­se il­gam iš­lie­ka jų iš­min­tis, džiau­gia­mės gau­to­mis ži­nio­mis, įver­ti­na­me do­va­no­tą šir­dies ši­lu­mą.

Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jų die­nos pro­ga nuo­šir­džiai svei­ki­nu vi­sus: mo­ki­nių mei­lę ir pa­gar­bą jau už­si­tar­na­vu­sius ir dar jau­nus en­tu­zias­tin­gus mo­ky­to­jus. Nuo Jū­sų pri­klau­so jau­nų žmo­nių atei­tis, jų po­žiū­ris į tik­rą­sias ver­ty­bes – tai yra la­bai daug.

Ne­nus­to­ki­te bū­ti kant­rūs, nuo­šir­dūs, ti­kė­ki­te sa­vo pa­šau­ki­mu, bū­ki­te žmo­giš­ku­mo pa­vyz­džiai, ku­riais no­ri sek­ti jau­nie­ji šiau­lie­čiai!

 

Šiau­lių mies­to me­ras

Ar­tū­ras VI­SOC­KAS