Sveikinimas mokytojams

Bran­gūs mo­ky­to­jai,

Dai­li­nin­kui ru­de­niui iš­mar­gi­nus že­mę, šven­čia­ma Tarp­tau­ti­nė mo­ky­to­jų die­na. Svei­kin­da­mas gra­žios šven­tės pro­ga no­riu pa­dė­ko­ti už sun­kų ir pra­smin­gą kas­die­nį Jū­sų dar­bą. Bū­ki­te stip­rūs ir orūs, te­gu ne­stin­ga iš­min­ties, mei­lės, dė­me­sin­gu­mo, su­pra­ti­mo ir ge­bė­ji­mo priim­ti ki­tą su jo do­ry­bė­mis ir ydo­mis. ,,Gy­ve­ni­mas yra ke­lio­nė, ap­si­spren­di­mas, pa­si­rin­ki­mas, tar­nys­tė ir do­va­na. Tai kai­ta“,- te­gu šie ku­ni­go Al­gir­do To­lia­to žo­džiai įkve­pia vil­ties ir ryž­to iš­gy­ve­nant už­klu­pu­sius sun­ku­mus. Sėk­mė te­ly­di Jus ir ša­lia esan­čius.

LR Sei­mo na­rys Va­le­ri­jus Si­mu­lik