Sveikinimas mokytojams

Bran­gūs pe­da­go­gai,

Svei­ki­nu Jus su Tarptauti­ne mo­ky­to­jų die­na.

Lin­kiu, kad Jū­sų neį­kai­no­ja­mą dar­bą kas­dien ly­dė­tų smal­su­mu de­gan­čios jau­nuo­lių akys, jų tė­ve­lių ro­do­ma pa­gar­ba ir vals­ty­bės pri­pa­ži­ni­mas.

Pro­f. Arū­nas Gu­mu­liaus­kas

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas