SVEIKINIMAS

Mie­los mo­te­rys,

ačiū, kad puo­šia­te mū­sų gy­ve­ni­mus dva­sin­gu­mu, jaut­ru­mu, mo­ti­nys­te, sa­vo gro­žiu ir mei­le! Te­gul Jū­sų spin­du­liuo­ja­mas gė­ris su­ku­ria to­kį pa­sau­lį, ku­ria­me vi­siems bū­tų ge­ra gy­ven­ti!

Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras VI­SOC­KAS