Sustiprinta misija: oro erdvę saugo devyni naikintuvai

Sustiprinta misija: oro erdvę saugo devyni naikintuvai

Sus­tip­rin­ta mi­si­ja: oro erd­vę sau­go de­vy­ni nai­kin­tu­vai

Va­kar Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją iš Len­ki­jos ka­rių pe­rė­mė veng­rai ir jų pa­tru­lia­vi­mą su­stip­ri­nan­tys is­pa­nai. Ši pa­mai­na yra pen­kias­de­šim­to­ji per pen­kio­li­ka Lie­tu­vos na­rys­tės NA­TO me­tų.

Ži­vi­lė KA­VA­LIAUS­KAI­TĖ

zivile@skrastas.lt

Ofi­cia­lio­je NA­TO oro po­li­ci­jos vie­ne­tų pa­si­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras Vy­tau­tas Umb­ra­sas, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Mo­ky­mo pa­jė­gų Mo­ky­mo ir dokt­ri­nų val­dy­bos va­das bri­ga­dos ge­ne­ro­las Gin­tau­tas Zen­ke­vi­čius, už­sie­nio ša­lių am­ba­sa­do­riai, Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų at­sto­vai, ki­ti sve­čiai.

Mi­si­ją bai­gu­siems Len­ki­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­riams ap­do­va­no­ji­mus įtei­kė Lie­tu­vos KOP va­das pul­ki­nin­kas Dai­nius Gu­zas ir KOP Avia­ci­jos ba­zės va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas An­ta­nas Ma­tu­tis.

Sim­bo­li­nį Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vės rak­tą iš Len­ki­jos jun­gi­nio va­do pul­ki­nin­ko lei­te­nan­to Adam Ka­li­nows­ki pe­rė­męs Jung­ti­nio oro ope­ra­ci­jų cent­ro (Ter­re­jon, Is­pa­ni­ja) va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Ru­ben Gar­cia Ser­vert per­da­vė mi­si­ją pe­rė­mu­sių jun­gi­nių va­dams – veng­rui bri­ga­dos ge­ne­ro­lui Csa­ba Ug­rik ir is­pa­nui pul­ki­nin­kui lei­te­nan­tui Al­ber­to Va­le­ro.

Len­ki­jos ka­riai oro erd­vę sau­go­jo ke­tu­riais nai­kin­tu­vais F-16 „Figh­ting Fal­con“. Mi­si­jo­je da­ly­va­vo apie 130 ka­rių: la­kū­nai, tech­ni­kai, me­di­ci­nos per­so­na­las, pa­lai­ky­mo gru­pės, ko­mu­ni­ka­ci­jos ir ki­tų sri­čių spe­cia­lis­tai.

Len­ki­jos ka­riai ne tik vyk­dė mi­si­ją, bet ir bend­ra­vo su vi­suo­me­ne, priė­mė moks­lei­vių ir stu­den­tų eks­kur­si­jas, da­ly­va­vo ren­gi­niuo­se, kar­tu su Lie­tu­vos ka­riais mi­nė­jo Lie­tu­vos na­rys­tės NA­TO 15 me­tų su­kak­tį.

Jun­gi­nio va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Adam Ka­li­nows­ki sa­kė, kad di­džiau­sias iš­šū­kis bu­vo oro są­ly­gos. Len­kai mi­si­ją pe­rė­mė nuo me­tų pra­džios, tad te­ko su­si­dur­ti su žie­mos kap­ri­zais: le­dė­ji­mu, stip­riu vė­ju.

Dėl ga­li­mų oro erd­vės pa­žei­di­mų len­kai per ke­tu­ris mė­ne­sius ki­lo dau­giau nei 20 kar­tų, iš vi­so ore pra­lei­do apie 600 va­lan­dų.

Len­ki­ja yra vie­na iš ak­ty­viau­sių NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jo­je da­ly­vau­jan­čių ša­lių. Len­ki­jos ka­riai į šią mi­si­ją ke­ti­na grįž­ti ir 2020 me­tais.

Veng­ri­jos ka­ri­nės oro pa­jė­gos mi­si­jai Šiau­liuo­se dis­lo­ka­vo ke­tu­ris nai­kin­tu­vus JAS-39 „Gri­pen“. Į mi­si­ją at­vy­ko apie 100 Veng­ri­jos ka­rių.

Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vę veng­rai sau­go­jo ir 2015 me­tais. Pa­sak veng­rų jun­gi­nio va­do bri­ga­dos ge­ne­ro­lo Csa­ba Ug­rik, šio­je mi­si­jo­je yra ke­le­tas ka­rių, ku­rie į Šiau­lius at­vy­ko ant­rą kar­tą. Bri­ga­dos ge­ne­ro­las – aukš­čiau­sio ran­go ka­ri­nin­kas, iki šiol va­do­va­vęs mi­si­ją vyk­dan­tiems NA­TO ša­lių jun­gi­niams.

Is­pa­ni­ja į Šiau­lius at­siun­tė pen­kis nai­kin­tu­vus F-18 ir apie 130 ka­rių. Jun­gi­nio va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Al­ber­to Va­le­ro gy­rė nai­kin­tu­vus: dau­gia­funk­ciai, už­duo­tis ga­li vyk­dy­ti ir die­ną, ir nak­tį, pla­čių ga­li­my­bių, ati­tin­ka aukš­čiau­sius NA­TO stan­dar­tus – nuo ko­mu­ni­ka­ci­jos iki gink­luo­tės.

F-18 tu­ri du va­rik­lius. Nai­kin­tu­vai skir­ti oro gy­ny­bai, ga­li bū­ti nau­do­ja­mi „oras-že­mė“ ata­koms.

Is­pa­ni­ja NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jai iš Lie­tu­vos yra va­do­va­vu­si 2006 ir 2016 me­tais, 2015, 2017 ir 2018 me­tais mi­si­ją is­pa­nai stip­ri­no iš Es­ti­jos.

Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ro Vy­tau­to Umb­ra­so tei­gi­mu, de­vy­ni nai­kin­tu­vai vie­no­je mi­si­jo­je nė­ra neįp­ras­ta: „Pa­gal su­stip­ri­ni­mo prie­mo­nes, kai rei­kia, at­skren­da šiek tiek dau­giau nai­kin­tu­vų, tai yra nor­ma­li pra­kti­ka, va­sa­ros lai­kas la­bai in­ten­sy­vus, la­bai daug pra­ty­bų re­gio­ne, di­de­lis ju­dė­ji­mo in­ten­sy­vu­mas. Ir Ru­si­jos skry­džių daug, be abe­jo­nės, iš Pe­ter­bur­go į Ka­ra­liau­čių ir pa­na­šiai.“

Pa­sak KOP va­do pul­ki­nin­ko Dai­niaus Gu­zo, per­nai nuo ge­gu­žės iki rug­sė­jo Šiau­liuo­se taip pat bu­dė­jo su­stip­rin­ta mi­si­ja, tik is­pa­nai bu­vo at­vy­kę ne su F-18, o su „Eu­ro­figh­ter“ nai­kin­tu­vais. Sus­tip­rin­tos mi­si­jos prie­žas­tys – tre­ni­ruo­tės ir pa­dan­gės sau­ga.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu oro erd­vės pa­žei­di­mų nei dau­gė­ja, nei ma­žė­ja, jų yra tiek, kiek yra, pa­sto­vus skai­čius, vis­kas kont­ro­liuo­ja­ma“, – sa­kė D. Gu­zas.

NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ja sa­vo nai­kin­tu­vų ne­tu­rin­čio­se Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­do­ma nuo 2004 me­tų, kai Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja ta­po Al­jan­so na­rė­mis. Per pen­kio­li­ka me­tų šią mi­si­ją vyk­dė 17 Al­jan­so ša­lių.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Jung­ti­nio oro ope­ra­ci­jų cent­ro (Is­pa­ni­ja) va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Ru­ben Gar­cia Ser­vert sim­bo­li­nį Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vės rak­tą per­da­vė NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją pe­rė­mu­sių jun­gi­nių va­dams – veng­rui bri­ga­dos ge­ne­ro­lui Csa­ba Ug­rik ir is­pa­nui pul­ki­nin­kui lei­te­nan­tui Al­ber­to Va­le­ro. Kai­rė­je – mi­si­ją bai­gu­sio Len­ki­jos jun­gi­nio va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Adam Ka­li­nows­ki.

Is­pa­nai NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dys nai­kin­tu­vais F-18.

Veng­rai Šiau­liuo­se dis­lo­ka­vo nai­kin­tu­vus JAS-39 „Gri­pen“.

Veng­ri­jos jun­gi­niui va­do­vau­ja itin pa­ty­ręs ka­ri­nin­kas – bri­ga­dos ge­ne­ro­las Csa­ba Ug­rik.

Veng­rų mi­si­ją su­stip­ri­nu­sio Is­pa­ni­jos jun­gi­nio va­do pul­ki­nin­ko lei­te­nan­to Al­ber­to Va­le­ro ko­man­do­je – pen­ki nai­kin­tu­vai ir apie 130 ka­rių.