Suklydo direktorė, o kenčia – valytoja

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis kir­to iš pe­ties – pa­rei­ka­lo su­grą­žin­ti dar­buo­to­jams su­mo­kė­tas pre­mi­jas.
Šiau­lių Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jo­je šven­tų Ka­lė­dų lau­ki­mas da­liai dar­buo­to­jų praė­ju­siais me­tais bu­vo kur kas džiaugs­min­ges­nis, nei šį­met. Mo­kyk­los va­do­vy­bė da­lį ko­lek­ty­vo pa­ma­lo­ni­no pre­mi­jo­mis. Po va­sa­rą at­lik­to au­di­to Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis mo­kyk­los va­do­vei nu­ro­dė – su­grą­žin­ti lė­šas, nes pre­mi­jos iš­mo­kė­tos ne­tei­sė­tai. Mo­kyk­lo­je jau tre­čias mė­nuo grą­ži­na­mi pi­ni­gai.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rė L. Ta­mu­lai­tie­nė, po Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus grės­min­gų per­spė­ji­mų, su­grą­ži­no iš dar­buo­to­jų iš­mo­kė­tas pre­mi­jas.

Išieš­ko­ti ir su­grą­žin­ti!

2018 me­tų lapk­ri­čio mė­ne­sį Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Ta­mu­lai­tie­nė pa­si­ra­šė įsa­ky­mą už ge­rus tų me­tų gim­na­zi­jos veik­los re­zul­ta­tus skir­ti pre­mi­jas per 20 mo­kyk­los ap­lin­kos dar­buo­to­jų (ne pe­da­go­gų), ku­riems dar­bo už­mo­kes­tis mo­ka­mas iš mies­to biu­dže­to.

Tai – raš­ti­nės, bu­hal­te­ri­jos, val­gyk­los, ūkio dar­buo­to­jai. Šių me­tų pir­mą pus­me­tį kont­ro­lie­riai at­li­ko au­di­tą ir nu­sta­tė, kad pre­mi­jos bu­vo iš­mo­kė­tos ne­tei­sė­tai.

Pre­mi­jos sa­vi­val­dy­bės įstai­gų dar­buo­to­jams ga­li bū­ti skir­tos tik už vien­kar­ti­nes ypač svar­bias už­duo­tis ar­ba kar­tą per me­tus už la­bai ge­rai įver­tin­tus me­tų veik­los re­zul­ta­tus. Vie­nai dar­buo­to­jai iš­mo­kė­ta di­des­nė nei 20 pro­cen­tų pre­mi­ja ir tai ir­gi yra pa­žei­di­mas.

Au­di­tas iš­va­das pa­tei­kė dar bir­že­lio mė­ne­sį. Pir­miau­siai bu­vo pa­rei­ka­lau­ta to­kią su­mą grą­žin­ti į mies­to biu­dže­tą iš mo­kyk­los fi­nan­sų. Tik šių me­tų ru­de­nį mo­kyk­los va­do­vę pa­sie­kė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus raš­tas, ku­ria­me rei­ka­lau­ja­ma su­grą­žin­ti be­veik 6700 eu­rų.

Dar A. Bar­tu­lis di­rek­to­rę per­spė­jo, kad, neiš­tai­sius au­di­to me­tu nu­sta­ty­tų trū­ku­mų, o atei­ty­je nu­si­žen­gi­mams pa­si­kar­to­jus, bus ini­ci­juo­ja­mas Ta­ry­bos spren­di­mas dėl jos at­šau­ki­mo iš pa­rei­gų.

Šį raš­tą ga­vo ir Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas De­nis Mi­cha­len­ko. Tre­čia­die­nį vy­ku­sia­me ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo iš­klau­sy­ta mo­kyk­los va­do­vė.

L. Ta­mu­lai­tie­nė pri­si­pa­ži­no, kad pre­mi­jas įfor­mi­no ne­tin­ka­mai ir dėl to da­bar įklim­po į bė­dą.

Mo­kyk­los va­do­vė pa­tvir­ti­no, kad pa­gal Dar­bo ko­dek­są ji ne­ga­lė­tų iš dar­buo­to­jų su­grą­žin­ti iš­mo­kė­tų pre­mi­jų. To­dėl pre­mi­jas ga­vu­siems dar­buo­to­jams paaiš­ki­no si­tua­ci­ją ir pa­pra­šė žmo­nių iš­mo­kė­tus pi­ni­gus grą­žin­ti per tris pa­sku­ti­nius me­tų mė­ne­sius.

Di­rek­to­rė džiau­gė­si, kad be­veik vi­si dar­buo­to­jai su­ti­ko. Re­dak­ci­jos ži­nio­mis, kol kas pi­ni­gų ne­grą­ži­no 2 dar­buo­to­jai.

Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­rį Jo­ną Bart­kų la­biau­siai stul­bi­no ter­mi­nai – me­tus trun­kan­tis pro­ce­sas. Jo ma­ny­mu po bir­že­lį nu­sta­ty­to pa­žei­di­mo bu­vo ga­li­ma skir­ti di­rek­to­rei nuo­bau­dą. Da­bar to­kiam žings­niui ter­mi­nai jau pa­si­bai­gę, o prieš šven­tes nie­kuo dė­ti dar­buo­to­jai tu­ri su­si­ma­žin­ti pa­ja­mas.

"Di­rek­to­rė li­ko ne­nu­baus­ta, Fi­nan­sų sky­rius, ku­ris ne­su­žiū­rė­jo, ir­gi be pa­sek­mių. Rea­liai mes nu­bau­dė­me ei­li­nę va­ly­to­ją", – pik­ti­no­si J. Bart­kus.

Ko­mi­te­to na­riui Gin­tau­tui Lu­ko­šai­čiui tai tie­siog ne­ma­lo­nus at­ve­jas, juo la­biau, kaip pa­ts sa­kė, jog "man pa­žįs­ta­ma yra Lo­re­ta (di­rek­to­rė-aut.)". Jo ma­ny­mu, tai vi­di­nis di­rek­to­rės rei­ka­las. Po­li­ti­kas pik­ti­no­si, kad ke­lios įstai­gos iš­ti­sai ne­su­sit­var­ko su fi­nan­sais ir da­ro pa­žei­di­mus. Ta­čiau ne­bu­vo gir­dė­ti, jog bū­tų tai­ko­mos ko­kios nors nuo­bau­dos.

G. Lu­ko­šai­tis įsi­ti­ki­nęs, kad vi­sas šias pro­ble­mas iš­spręs įstai­gų bu­hal­te­ri­jos cent­ra­li­za­vi­mas.

Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo raš­tą pri­ly­gi­no mo­bin­gui – dar­buo­to­jui že­mi­ni­mui.

"Pa­si­nau­do­sim sa­vo ga­lia ir pri­ver­sim va­do­vą ir tas va­ly­to­jas su­ne­ši pi­ni­gus", – ko­men­ta­vo D. Mi­cha­len­ko.

Jam taip pat kė­lė klau­si­mų, ar A. Bar­tu­lis ne­per­žen­gė sa­vo kom­pe­ten­ci­jos ri­bų, gra­sin­da­mas di­rek­to­rei at­šau­ki­mu iš pa­rei­gų, nes švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų at­lei­di­mas ar nuo­bau­dos sky­ri­mas yra mies­to Ta­ry­bos rei­ka­las.

Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­rė In­ga Šim­kū­nai­tė nei­gė, jog iš di­rek­to­rės bu­vo rei­ka­lau­ja­ma su­rink­ti at­gal iš dar­buo­to­jų iš­mo­kė­tas pre­mi­jas, ta­čiau Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus raš­te pa­ra­šy­ta im­tis veiks­mų "išieš­kant ir su­grą­ži­nant".

Ki­tur "nei­šieš­ko­ta"

I. Šim­kū­nai­tė kiek vė­liau pa­tvir­ti­no, kad to­kia pa­ti si­tua­ci­ja bu­vo su­si­klos­čiu­si ir Vin­co Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jo­je.

Jos di­rek­to­rius Juo­zas Var­ku­le­vi­čius pri­pa­ži­no, kad taip pat po au­di­to ga­vo pa­na­šų Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus raš­tą dėl ne­tin­ka­mai iš­mo­kė­tų pre­mi­jų ap­lin­kos dar­buo­to­jams. Ir su­ma pa­na­ši – apie 6 tūks­tan­čius eu­rų.

"Nus­ta­tė, kad blo­gai, bet jau per to­li bu­vo nuei­ta. Aš iš­spren­džiau ki­taip, pa­gal Dar­bo ko­dek­są", – sa­kė di­rek­to­rius, ta­čiau de­ta­li­zuo­ti ne­pa­no­ro.

Jis aiš­ki­no, kad prieš me­tus pre­mi­juo­tų sa­vo dar­buo­to­jų grą­žin­ti pi­ni­gus į mo­kyk­los ka­są ne­pra­šė.

Di­rek­to­rius sa­kė, kol kas pa­sek­mių dėl sa­vo spren­di­mo ne­su­lau­kęs.

"Tie pi­ni­gai nė­ra pra­ras­ti, nu­plau­kę kaž­kur. Jie iš­mo­kė­ti žmo­nėms pa­gal vi­sus rei­ka­la­vi­mus, tik gal šio­kios to­kios klai­dos bu­vo pa­da­ry­tos", – ko­men­ta­vo J. Var­ku­le­vi­čius.

Jei mo­kyk­los dar­bo už­mo­kes­čio fon­de pi­ni­gų su­tau­pys, ir šį­met pre­mi­jas mo­kės, ta­čiau steng­sis klai­dų ne­kar­to­ti.