Šildymo išlaidų mažėjimą lemia ir renovacija

BE­TA ar­chy­vo nuo­tr.
Re­no­va­ci­ja Lie­tu­vo­je.
Pra­si­dė­jus spa­lio mė­ne­siui pir­mo­sios ša­lies sa­vi­val­dy­bės pra­dė­jo skelb­ti šil­dy­mo se­zo­no pra­džią. Vie­ni gy­ven­to­jai tuo džiau­gia­si – lau­ke spar­čiai ma­žė­jant oro tem­pe­ra­tū­rai, sma­gu grįž­ti į šil­tus na­mus. Tai ypač ga­lio­ja tiems, ku­rie gy­ve­na at­nau­jin­tuo­se dau­gia­bu­čiuo­se. Tuo tar­pu se­nų na­mų gy­ven­to­jai jau­čia pa­pil­do­mą stre­są, ka­dan­gi teks anks­ti tuš­tin­ti pi­ni­gi­nes.

Vis dėl­to, Ener­gi­jos re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba skel­bia, jog šios žie­mos šil­dy­mo kai­nos bus ma­žiau­sios per 20 me­tų – ši­lu­mos ki­lo­vat­va­lan­dė vi­du­ti­niš­kai kai­nuos šiek kiek dau­giau nei 4 ct., t. y. 13 pro­c. ma­žiau nei per­nai.

"Šil­dy­mo kai­nas ko­re­guo­ja to­kie pa­ra­met­rai kaip na­mo vie­ta, jo vi­daus sis­te­mų būk­lė, au­to­ma­ti­zuo­tas ši­lu­mos punk­tas. Taip pat kiek­vie­nas re­no­va­ci­jos pla­nas yra su­si­jęs su ši­lu­mos inf­rast­ruk­tū­ros per­tvar­ka – pe­rė­ji­mu į že­mes­nę tem­pe­ra­tū­rą, ma­žes­nio skersmens vamz­dy­nų nau­do­ji­mu, la­bai ga­lin­gų ka­ti­lų at­si­sa­ky­mu. Bū­tent šios prie­žas­tys ir spar­tus re­no­va­ci­jos tem­pas ma­žes­niuo­se ša­lies mies­tuo­se le­mia tai, jog ši­lu­mos sis­te­mas ne­spė­ja pri­tai­ky­ti prie pa­si­kei­ti­mų ir ši­lu­mos kai­na ga­li išaug­ti. Vis dėl­to, pa­grin­di­niu bū­du ma­žin­ti šil­dy­mo iš­lai­das iš­lie­ka dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja ir jau mi­nė­tas sis­te­mų at­nau­ji­ni­mas", – pa­sa­ko­ja Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Val­das Lu­ko­še­vi­čius.

Tai įver­ti­no ir tų ra­jo­nų, ku­riuo­se šil­dy­mo kai­nos yra di­džiau­sios ša­ly­je, gy­ven­to­jai – re­mian­tis kas­me­ti­ne sta­tis­ti­ka jau aiš­ku, jog šil­dy­mo se­zo­no pra­džia skau­džiau­sia Skuo­do, Tra­kų, Lent­va­rio ir Bir­žų žmo­nėms. Pas­ta­ra­ja­me mies­te pa­dė­tis spar­čiai ge­rė­ja – čia re­no­vuo­ta jau apie 30 pro­c. dau­gia­bu­čių, o nau­da jau aki­vaiz­di – gy­ven­to­jai mo­ka ko­ne pu­sę tos su­mos, ku­rią mo­kė­jo anks­čiau.

Vil­ka­viš­kis – dar vie­nas mies­tas, ku­ria­me šil­dy­mas yra vie­nas bran­giau­sių ša­ly­je, ta­čiau re­no­vuo­tuo­se dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­tys žmo­nės pa­sa­ko­ja, jog da­bar su­tau­po net 60 pro­c. ener­gi­jos, ka­dan­gi ga­li pa­tys re­gu­liuo­tis ši­lu­mos po­rei­kį na­muo­se. Pa­ly­gi­ni­mui – se­na­me dau­gia­bu­ty­je są­skai­tos žie­mą siek­da­vo be­veik 200 eu­rų, o da­bar jos su­ma­žė­jo ke­lis kar­tus, tad jei­gu kai­na ir kiek ky­la, ji ne­be­gąs­di­na gy­ven­to­jų.

Ener­gi­nio efek­ty­vu­mo svar­ba vis la­biau au­ga

Nau­jau­sia­me Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­skelb­ta­me kvie­ti­me da­ly­vau­ti Dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­gra­mo­je di­džiau­sias dė­me­sys ski­ria­mas ener­gi­nį efek­ty­vu­mą di­di­nan­čioms prie­mo­nėms – joms skir­ta 50 mln. eu­rų iš bend­ro 150 mln. eu­rų biu­dže­to. Ska­tin­ti žmo­nes re­no­vuo­ti sa­vo gy­ve­na­muo­sius na­mus tu­rė­tų ir ne tik at­lie­ka­mas šil­dy­mo sis­te­mų su­ba­lan­sa­vi­mas ir at­nau­ji­ni­mas, bet ir tai, kad nors šis šil­dy­mo se­zo­nas tu­rė­tų bū­ti dau­giau nei de­šim­ta­da­liu pi­ges­nis, atei­tis, vis dėl­to, nė­ra aiš­ki.

"Ener­gi­jos kai­na iš­lie­ka ne­sta­bi­li, kai­nos ki­tą se­zo­ną ga­li vėl aug­ti, o ne ma­žė­ti, tad re­ko­men­duo­ju vi­siems se­nų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams įver­tin­ti fi­nan­si­nę re­no­va­ci­jos nau­dą, ku­rią žmo­nės pa­ti­ria il­ga­lai­kė­je per­spek­ty­vo­je, bei, ži­no­ma, ne­pa­mirš­ti, ką reiš­kia grįž­ti į šil­tus na­mus", – tei­gia Va­lius Ser­ben­ta, Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ros (BE­TA) di­rek­to­rius.

Pa­raiš­kų BE­TA lauks iki 2020-ųjų sau­sio 31 d., o agen­tū­ros pa­da­li­nius gy­ven­to­jai ga­li ras­ti kiek­vie­na­me Lie­tu­vos re­gio­ne. V. Ser­ben­ta pa­sa­ko­ja, jog šio kvie­ti­mo me­tu di­džiau­sias dė­me­sys bus ski­ria­mas dau­gia­bu­čiams, ku­rie at­nau­ji­ni­mo dar­bus pra­dės vyk­dy­ti anks­čiau, bei pro­jek­tams, ku­rie yra įtrauk­ti į kvar­ta­lų ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mas.

"Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams, ku­rie ne­pa­si­ruo­šę ro­gių šiai žie­mai, re­ko­men­duo­ja­me pa­sku­bė­ti ir ki­tą žie­mą džiaug­tis šil­tais, bei jau­kiais na­mais", – pa­brė­žia pa­šne­ko­vas.

Pas­ka­tin­ti re­no­vuo­ti sa­vo gy­ve­na­mą­jį na­mą tu­rė­tų ir tai, kad šim­tu pro­cen­tų den­gia­mos vi­sos pro­jek­to pa­ren­gi­mo, ad­mi­nist­ra­vi­mo ir tech­ni­nės prie­žiū­ros iš­lai­dos. Taip pat kom­pen­suo­ja­ma 30 pro­c. iš­lai­dų, ku­rios ten­ka įgy­ven­di­nant ir ener­gi­jos tau­py­mo prie­mo­nes. Su­su­ma­vus, vals­ty­bės pa­ra­ma ga­li siek­ti net 40 pro­c. pro­jek­to su­mos.

Užs. Nr. 433298

11