Šiaulių regiono savivaldybėms – penkios "Auksinės krivūlės"

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius pri­sta­tė už nuo­la­ti­nį ry­šį su ka­riuo­me­ne Sa­vi­val­dy­bės gau­tą "Auk­si­nę kri­vū­lę".
Mi­nint Vie­tos sa­vi­val­dos die­ną Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja pa­kvie­tė sa­vi­val­dy­bių at­sto­vus į "Auk­si­nės kri­vū­lės" ap­do­va­no­ji­mų šven­tę. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė iš sos­ti­nės par­si­ve­žė jau šeš­tą ap­do­va­no­ji­mą. Dvie­jų ap­do­va­no­ji­mų nu­si­pel­nė Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

"Auk­si­nė­mis kri­vū­lė­mis" už ryš­kiau­sias ini­cia­ty­vas ir dar­bus pa­ger­bia­mos jau 14-tus me­tus. Ap­do­va­no­ji­mus ir no­mi­na­ci­jas pa­si­rink­toms sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­joms ski­ria vi­sos ša­lies mi­nis­te­ri­jos, taip pat Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vy­bė Lie­tu­vo­je, Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­ja bei Ly­gių ga­li­my­bių kont­ro­lie­riaus tar­ny­ba.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei "Auk­si­nę kri­vū­lę" sky­rė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja "už nuo­la­ti­nį ir glau­dų ry­šį su Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pa­da­li­niais".

Va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius, pa­klaus­tas, ar jau­čia­si nu­si­pel­nę to­kio ap­do­va­no­ji­mo, at­sa­kė: "Tik­rai taip".

"Tai dau­ge­ly­je sri­čių per­si­pi­nan­tis bend­ra­dar­bia­vi­mas. Tai ir glau­dūs ry­šiai su 6-ąja rink­ti­ne (KASP Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-oji rink­ti­ne), di­de­lio at­gar­sio su­lau­kian­tis ren­gi­nys "Run­way Run", ka­riuo­me­nės plėt­ros – nau­jo­jo ba­ta­lio­no klau­si­mas, NA­TO mi­si­jos bu­vi­mas", – Sa­vi­val­dy­bės nuo­pel­nus var­di­jo me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius.

Jis su­skai­čia­vo, kad kad ši "Auk­si­nė kri­vū­lė" mies­tui yra šeš­to­ji. Vi­ce­me­ras pa­si­džiau­gė, kad šį­met bu­vo pa­ste­bė­tos net ke­lios Šiau­lių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja "Už at­sa­kin­gą po­žiū­rį į efek­ty­vų fi­nan­sų val­dy­mą" ap­do­va­no­jo Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vy­bė Lie­tu­vo­je no­mi­na­ci­ją "Stip­ri bend­ruo­me­nė – stip­ri Eu­ro­pa" sky­rė Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei.

La­biau­siai ap­do­va­no­ta – Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja sky­rė "Auk­si­nę kri­vū­lę" už in­ves­ti­ci­nės ap­lin­kos ge­ri­ni­mą, o Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­ja – už in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą ir vers­lo plėt­rą.

Komentarai

Kelmės savivaldybė    Tre, 2019-10-16 / 16:08
matyt iš tiesų efektyviai finansus valdo - buhalteriai atvirai kalba, kad paskutiniams dviem metų mėnesiams pinigų atlyginimams nėra...
Neringa    Pir, 2019-10-28 / 09:51
Kodėl tokia nuotrauka? Gerai žinau D.Griškevičių, jo veidą, o kas čia per nuotrauka? Ar nuotraukoje norima pasišaipyti iš šio žmogaus? Kodėl taip ištempta jo galva, siaubingai neproporcinga, lyg jis būtu koks išsigimėlis ar galvos formą praradęs per kažkokią nelaimę? Gėda.
to Neringai...    Ant, 2019-10-29 / 08:27
Jo galva pasikeitė, išsipūtė, kai staiga padidėjo smegenys, tapus mero pavaduotoju. Čia viskas yra gerai ir normalu.
Zoja    Ant, 2019-10-29 / 10:02
Na, tikrai, nuotrauka lyg teismo salėje, veidas, lyg lauktu teismo nuosprendžio už medžių iškirtimą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.