Šiaulių pietiniame rajone planuojamas naujas pėsčiųjų ir dviračių takas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kai­rė­je Ar­chi­tek­tų gat­vės pu­sė­je nuo Ge­gu­žių gat­vės bus tie­sia­mas nau­jas pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kas.
Bir­že­lio 12 die­ną nuo 17 va­lan­dos Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je vie­ša­me su­si­rin­ki­me bus pri­sta­to­mi Ar­chi­tek­tų gat­vės (nuo Ge­gu­žių gatvės iki J. Jab­lons­kio gat­vės) re­konst­ra­vi­mo pro­jek­to pa­reng­ti pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai. Sta­ty­bos tiks­las – įreng­ti nau­ją pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ką kai­rė­je Ar­chi­tek­tų gat­vės pu­sė­je (žiū­rint nuo Ge­gu­žių g.).

Pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kas pro­jek­tuo­ja­mas 2,50 m plo­čio, nuo va­žiuo­ja­mo­sios da­lies at­skir­tas ski­ria­mą­ja juos­ta. Ji vie­to­mis iš­pla­tės iki 5 ar dau­giau met­rų plo­čio sie­kiant iš­sau­go­ti esa­mus me­džius, at­si­žvel­giant į esa­mą inf­rast­ruk­tū­rą. Pro­jek­tuo­ja­ma ta­ko dan­ga – as­fal­tas.

Ren­giant pro­jek­tą nu­ma­to­ma pro­jek­ti­nius spren­di­nius su­de­rin­ti su gre­ta šiuo me­tu ren­gia­mais pro­jek­tais prie Ar­chi­tek­tų gat­vės.

Ties pe­rė­jo­mis nu­ma­to­ma pa­keis­ti ke­lio bor­diū­rus ir juos nu­že­min­ti. Pės­čių­jų pe­rė­jų at­nau­jin­ti ne­nu­ma­to­ma. Ar­chi­tek­tų gat­vės ski­ria­mo­jo­je juos­to­je esa­mo ap­švie­ti­mo pro­jek­to me­tu taip pat ne­nu­ma­to­ma re­konst­ruo­ti.

Dar­bų me­tu gy­ven­to­jai ga­li pa­tir­ti ne­pa­to­gu­mų dėl me­cha­niz­mų ke­lia­mo triukš­mo ar vib­ra­ci­jos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.