"Šiaulių Garbės CV": turime kuo didžiuotis!

Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos nuotr.
Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čius pa­svei­ki­no Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ir Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos di­rek­to­rė Na­ta­li­ja Še­džiu­vie­nė.
Gar­bės pi­lie­čius ren­ka ko­ne vi­si Lie­tu­vos mies­tai ir ra­jo­nai. Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čiai iš ki­tų nuo šiol iš­si­skirs jiems skir­to dė­me­sio gau­sa – pa­reng­ta ir Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je iki ko­vo 4 d. bus de­monst­ruo­ja­ma mo­bi­li pa­ro­da, skir­ta šiems gar­biems as­me­nims, vei­kia in­ter­ne­to sve­tai­nė www.siau­liu­gar­bescv.lt.

Idė­ją pa­ska­ti­no mies­to iš­skir­ti­nu­mas

Šiau­lių mies­te gar­bės pi­lie­čiai ren­ka­mi nuo 2000 me­tų. Per tą lai­ką jais ta­po ke­lios de­šim­tys as­me­nų. Gar­bės pi­lie­čių gau­sa ir mies­to iden­ti­te­to paieš­kos pa­dik­ta­vo po­rei­kį dar la­biau įpras­min­ti šį var­dą, su­kaup­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie žmo­nes, ku­rie sa­vo veik­la gar­si­na ne tik Šiau­lius, bet ir Lie­tu­vą. Taip Šiau­lių vals­ty­bi­nė­je ko­le­gi­jo­je pa­ma­žu iš­si­kris­ta­li­za­vo pro­jek­to "Šiau­lių Gar­bės CV" es­mė – vi­suo­me­nei ori­gi­na­liai ir iš­sa­miai pri­sta­ty­ti Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čius, per nuo­dug­nes­nę pa­žin­tį su Šiau­liams nu­si­pel­niu­siais as­me­ni­mis ska­tin­ti bend­ruo­me­niš­ku­mo jaus­mą, ug­dy­ti pi­lie­tiš­ku­mą. Di­džiuo­tis tik­rai yra kuo! Tarp 42 Šiau­lių mies­to pi­lie­čių gau­su įvai­rių sri­čių at­sto­vų: gy­dy­to­jų, in­ži­nie­rių, me­ni­nin­kų, mo­ky­to­jų, moks­li­nin­kų, po­li­ti­kų, vi­suo­me­ni­nin­kų... Vi­si jie ne tik są­ži­nin­gai at­li­ko sa­vo pa­rei­gas, bet ir nu­vei­kė ge­ro­kai dau­giau nei gal­būt pri­va­lė­tų.

Apie ne­kin­tan­čias ver­ty­bes – šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis

Jau vei­kian­čio­je pro­jek­to "Šiau­lių Gar­bės CV" sve­tai­nė­je (www.siau­liu­gar­bescv.lt) pa­tei­kia­mi vi­sų 42 Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čių CV api­ma pa­grin­di­nę as­me­ni­nę in­for­ma­ci­ją, iš­si­la­vi­ni­mą, dar­bo pa­tir­tį. Gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mai gau­sūs fak­tų – čia var­di­ja­mi gar­bės pi­lie­čių ap­do­va­no­ji­mai, po­mė­giai, iš­skir­ti­nai įdo­mios gy­ve­ni­mo ap­lin­ky­bės. Kiek­vie­ną CV puo­šia dai­li­nin­ko Li­no Gry­bės pieš­tas gar­bės pi­lie­čio po­rtre­tas ir pa­ties gar­bės pi­lie­čio min­tis, iš­reiš­kian­ti jo po­žiū­rį į gy­ve­ni­mo pra­smę, dar­bą, pa­rei­gą, tė­vy­nę.

Pro­jek­to re­zul­ta­tus at­spin­din­čio­je mo­bi­lio­je pa­ro­do­je – sten­dai su gar­bės pi­lie­čių po­rtre­tais, min­ti­mis ir ke­liais biog­ra­fi­jos fak­tais. Sten­dus "pra­kal­bin­ti" pa­de­da šiuo­lai­ki­nės tech­no­lo­gi­jos: vi­siems gar­bės pi­lie­čiams skir­tuo­se sten­duo­se yra spe­cia­lūs QR ko­dai, ku­riuos nu­ske­na­vus pa­ten­ka­ma į sve­tai­nę www.siau­liu­gar­bescv.lt. Sve­tai­nės ir mo­bi­lios pa­ro­dos "Šiau­lių Gar­bės CV" sten­dų teks­tams pa­si­telk­ti ori­gi­na­lūs lie­tu­viš­ki kom­piu­te­ri­niai šrif­tai: Pa­le­mo­nas ir Sig­na­to.

Bai­gia­ma­ja­me ren­gi­ny­je – skir­tin­gos šiau­lie­čių kar­tos

Pro­jek­to "Šiau­lių Gar­bės CV" re­zul­ta­tai bu­vo api­bend­rin­ti ren­gi­ny­je, ku­ris va­sa­rio 12 die­ną vy­ko Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je.

Ren­gi­nį pa­puo­šė mu­zi­ki­niai ak­cen­tai: smui­ki­nin­kų an­samb­lio "Fio­ri mu­si­ca­li" (va­do­vė – mo­ky­to­ja eks­per­tė, Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­tė Ni­jo­lė Pras­ce­vi­čie­nė) ir akor­deo­ni­nin­ko Jo­no Voz­bu­to (va­do­vė – mo­ky­to­ja eks­per­tė, Šiau­lių gar­bės pi­lie­tė Ma­ry­tė Mar­ke­vi­čie­nė) at­lie­ka­mi kū­ri­niai.

Mies­to gim­na­zis­tai (10 ko­man­dų) run­gė­si pro­tmū­šy­je: žai­di­mo klau­si­mai bu­vo su­si­ję ne tik su gar­bės pi­lie­čiais, bet ir su Šiau­lių is­to­ri­ja, kul­tū­ra, mies­to įdo­my­bė­mis. Po at­kak­lios ko­vos pir­mą vie­tą užė­mė Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­jos at­sto­vai, ant­ra ir tre­čia vie­to­mis pa­si­da­li­jo dvi Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos ko­man­dos.

Šiau­lių gar­bės pi­lie­čius ir skir­tin­gų kar­tų mies­to vi­suo­me­nės at­sto­vus, gar­bius sve­čius su­bū­rė po­kal­bis-dis­ku­si­ja apie mies­tą, pi­lie­tiš­ku­mą, ver­ty­bes. Pro­jek­to re­zul­ta­tai api­bend­rin­ti ne­for­ma­liai "Gar­bės pi­lie­čių alė­ja" pa­va­din­tos pa­ro­dos, ku­rio­je eks­po­nuo­ja­mi sten­dai su gar­bės pi­lie­čių po­rtre­tais, ati­da­ry­me. Ren­gi­nio da­ly­vius pa­svei­ki­nęs mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas pa­si­džiau­gė dar­bo re­zul­ta­tais ir už­si­mi­nė apie bū­ti­ny­bę tęs­ti pro­jek­tą, nes to­kios ir pa­na­šios ini­cia­ty­vos stip­ri­na žmo­nių sa­vi­ver­tę ir pa­si­di­džia­vi­mą sa­vo mies­tu.

Pro­jek­tą įgy­ven­di­no Šiau­lių vals­ty­bi­nė ko­le­gi­ja, fi­nan­sa­vo Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė.

Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos in­for­ma­ci­ja ir nuo­trau­kos

Užs. Nr. 443878