Už­tik­rin­ta, kad ne­ri­mas ne­pag­rįs­tas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Skai­ty­to­ją su­ne­ra­mi­no iš­kil­no­tos grin­dų ply­te­lės Šiau­lių "Til­žės" fon­ta­nų erd­vė­je. Pre­ky­bos cent­ro va­do­vai už­tik­ri­no, kad tai jo­kios grės­mės pa­sta­to konst­ruk­ci­joms ne­ke­lia.
Prieš ke­le­tą die­nų "Šiau­lių kraš­tas" su­lau­kė su­ne­ri­mu­sio skai­ty­to­jo skam­bu­čio dėl su­trū­ki­nė­ju­sių ir dėl neaiš­kios prie­žas­ties iš­kil­no­tų grin­dų ply­te­lių, įski­lu­sio fon­ta­no ir ne­di­de­lių ply­še­lių Šiau­lių pre­ky­bos ir pra­mo­gų cent­re "Til­žė". "Ar iš­ties čia sau­gu dar­buo­to­jams ir lan­ky­to­jams?", – klau­sė šiau­lie­tis, pri­min­da­mas, jog "Til­žės" pa­sta­tas, kaip ir dar ke­li gre­ta esan­tys, sto­vi pel­kin­go­je mies­to vie­to­je.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Įt­rū­kęs be­to­ni­nis fon­ta­nas, "nu­sė­dus" pa­sta­tui, už­tik­rin­ta, bus su­tvar­ky­tas.

Su­ne­ra­mi­no ply­šiai

Anot pa­šne­ko­vo, ski­li­nė­jan­čios grin­dų ply­te­lės pre­ky­bos cent­ro fon­ta­nų erd­vė­je ir ne­di­de­li įski­li­mai sie­no­se ne­to­lie­se esan­čia­me tua­le­te esą ro­do, kad sta­ti­nys nė­ra sta­bi­lus, grei­čiau­siai lin­guo­ja.

Žmo­gus ne­ri­mau­ja, kad dėl po­že­mi­nių van­dens sro­vių pa­žei­džia­mas grun­tas, tai­gi sta­ti­nį lai­kan­čios konst­ruk­ci­jos vie­ną kar­tą esą ga­li tie­siog neiš­lai­ky­ti.

"Gal lai­kas su­ne­rim­ti, kol neį­vy­ko tra­ge­di­ja?", – sa­kė šiau­lie­tis.

Ab­so­liu­čiai sau­gu

Skai­ty­to­jo pa­ste­bė­ji­mus įver­tin­ti ir esa­mą si­tua­ci­ją api­bend­rin­ti "Šiau­lių kraš­tui" su­ti­ko pre­ky­bos ir pra­mo­gų cent­ro ad­mi­nist­ra­to­rė Jū­ra­tė Briau­ku­vie­nė.

Anot va­do­vės, šiau­lie­tį su­ne­ra­mi­nu­si si­tua­ci­ja cent­rui yra ži­no­ma ir aky­lai ste­bi­ma.

"Ga­liu už­tik­rin­ti, kad tiek dirb­ti, tiek lan­ky­tis "Til­žė­je" yra ab­so­liu­čiai sau­gu. Mums svar­biau­si yra žmo­nės, jei bent kiek dėl­to abe­jo­tu­me, cent­ras tie­siog bū­tų už­da­ry­tas. Šian­dien nė ma­žiau­sios abe­jo­nės dėl sau­gu­mo nė­ra. Ga­li­te bū­ti ab­so­liu­čiai ra­mūs", – tei­gė J. Briau­ku­vie­nė.

Anot ad­mi­nist­ra­to­rės, pir­mie­ji pa­žei­di­mai bu­vo pa­ste­bė­ti dar prieš ge­rus pen­ke­rius me­tus, kuo­met ap­link "Til­žę" ėmė dyg­ti ki­ti di­die­ji cent­rai.

"Kai pra­si­dė­jo vie­no kai­my­ni­nio pre­ky­bos cent­ro sta­ty­bos ir bu­vo sau­si­na­ma pel­kė­ta vie­ta, pa­sta­tas tru­pu­tė­lį pa­lin­ga­vo", – paaiš­ki­no "Til­žės" at­sto­vė.

Ta­da kaip rei­kiant su­ne­ri­mę "Til­žės" va­do­vai, ap­si­draus­da­mi nuo Ry­go­je 2013 me­tų lapk­ri­tį įvy­ku­sios tra­giš­kos pre­ky­bos cent­ro griū­ties, ne­del­siant ėmė­si ryž­tin­gų veiks­mų. Bu­vo su­da­ry­tas eks­per­tų – ar­chi­tek­tų iš Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to, iš Kau­no tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­to, ne­prik­lau­so­mų sta­ty­bi­nin­kų, pa­sta­tą sta­čiu­sio ge­ne­ra­li­nio ran­go­vo at­sto­vų kon­si­liu­mas – iš vi­so 22 žmo­nių ko­mi­si­ja.

Bu­vo at­lik­ta iš­sa­mi eks­per­ti­zė, pa­da­ry­ti 35 met­rų grę­ži­niai, im­ti mė­gi­niai, tik­rin­ti pa­ma­tai, lai­kan­čios ko­lo­nos. Spe­cia­lis­tai dir­bo nak­ti­mis, bu­vo išim­ta da­lis grin­dų ply­te­lių.

Eks­per­tai pa­tei­kė iš­sa­mią do­ku­men­ta­ci­ją. Jos es­mė: jo­kios grės­mės pa­sta­tui nė­ra. Tik re­ko­men­duo­ta dar pa­lauk­ti ke­le­tą me­tų, kol pel­kė­ta vie­ta vi­siš­kai nu­sės, ir ply­te­les bus ga­li­ma per­kli­juo­ti iš nau­jo.

"Šie­met pel­kė­ta vie­ta nu­sė­do ir dar ke­tu­ris cen­ti­met­rus. Bet ti­ki­mės, kad jau grei­tai vis­kas su­si­sto­vės. Ta­da ko­kiam mė­ne­siui tu­rė­si­me už­da­ry­ti ap­ga­din­tas vie­tas ir vis­ką su­tvar­ky­ti. Dar kar­tą už­tik­ri­nu, nė­ra net ma­žiau­sios ti­ki­my­bės, kad sta­ti­nys ne­sau­gus – lai­kan­čios konst­ruk­ci­jos yra stip­rios, ko­kios ir tu­ri bū­ti", – paaiš­ki­no "Til­žės" ad­mi­nist­ra­to­rė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.