Šv. Agotos dieną šventino duoną

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo Pra­si­dė­ji­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Sau­lius Pa­liū­nas pa­šven­ti­no duo­ną.
Va­kar, šv. Ago­tos – duo­nos glo­bė­jos – die­ną, Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro (ŠPRC) Pre­ky­bos ir vers­lo sky­rius kve­pė­jo švie­žia duo­na. Ku­ni­gas Sau­lius Pa­liū­nas duo­ną pa­šven­ti­no – kad na­mai bū­tų ap­sau­go­ti nuo įvai­riau­sių ne­lai­mių – gais­rų, va­gys­čių, kad sau­gios bū­tų ke­lio­nės.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šv. Ago­tos die­nai iš­kep­ta ke­lių re­cep­tū­rų duo­na.

Nuo praė­ju­sių me­tų rug­sė­jo ŠPRC Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riu­je star­ta­vo nau­ja pro­gra­ma – duo­nos ir py­ra­go ga­mi­nių ke­pė­jas. Prieš mė­ne­sį į ją įsi­jun­gė ir pro­jek­to "Ge­bė­ji­mų asi­met­ri­ja", skir­to so­cia­liai pa­žei­džia­miems as­me­nims, da­ly­viai.

Mo­ki­niai su pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja Zi­ta Šu­mins­kie­ne šv. Ago­tos die­nai pri­ke­pė duo­nos pa­gal įvai­riau­sius re­cep­tus.

Ren­gi­nio ve­dė­ja pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja Bi­ru­tė Priš­man­tie­nė trum­pai pri­mi­nė šv. Ago­tos, gi­mu­sios Si­ci­li­jo­je, nu­kan­kin­tos ir su­de­gin­tos ant lau­žo, is­to­ri­ją.

Kaip ke­pa­ma duo­na su rau­gu, pa­sa­ko­jo UAB "Gu­de­lių duo­na" va­do­vas Kęs­tu­tis Ne­sa­vas. Jo tei­gi­mu, anks­čiau ras­ti duo­nos ke­pė­ją bu­vo sun­kiau­sia, di­džio­ji da­lis – sa­va­moks­liai.

Įmo­nė­je, ga­mi­nan­čio­je apie de­šimt rū­šių duo­nos ga­mi­nių, yra tik vie­nas įren­gi­nys – mai­šyk­lė, dau­giau vis­kas da­ro­ma ran­ko­mis. Ku­bi­lai bū­ti­nai tu­ri bū­ti me­di­niai, me­dis – ne­sa­kuo­tas, o la­kuo­tas. Ran­ko­mis su­for­muo­ti duo­nos ke­pa­liu­kai ant li­žės ke­liau­ja į kros­nis, kū­re­na­mas mal­ko­mis.

Gy­dy­to­jas Sta­nis­lo­vas Al­gi­man­tas Baub­lys kal­bė­jo apie duo­nos nau­dą ir svar­bą. Aukš­tai­ti­jos kai­me au­gęs gy­dy­to­jas iki šiol pri­si­me­na me­di­nį ku­bi­liu­ką, rau­gą, mo­ti­nos į duo­nos ke­pa­liu­kus įspaus­tus kry­žius ir ypač ska­nų pa­sku­ti­nį ra­guo­liu­ką – val­gy­tą karš­tą su svies­tu. Išein­tį į ka­riuo­me­nę ma­ma iš­ly­dė­jo įduo­da­ma šv. Ago­tos duo­nos.

"Sun­ku įsi­vaiz­duo­ti gy­ve­ni­mą, jei ne­bū­tų duo­nos, nie­kas neats­tos duo­nos, – sa­kė gy­dy­to­jas. – Da­bar mes ne­be­mo­ka­me duo­nos įver­tin­ti." Gy­dy­to­jo nuo­mo­ne, pa­sa­ky­ti, kad duo­ną val­gy­ti ne­svei­ka bū­tų di­džiu­lė ne­są­mo­nė: "Nė­ra ne­svei­ko pro­duk­to svei­kam kū­ne."

So­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos cent­ro Šiau­liuo­se va­do­vė Ai­da Adei­kie­nė pri­sta­tė šv. Ago­tos die­nos duo­nos ke­pė­jus: pro­jek­to "Ge­bė­ji­mų asi­met­ri­ja" da­ly­vius.

Pa­sak ŠPRC Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus ve­dė­jos Re­na­tos Ver­šins­kie­nės, pro­jek­to tiks­las yra in­teg­ruo­ti so­cia­liai pa­žeis­tus žmo­nes į dar­bo rin­ką. Kep­ti duo­ną ir py­ra­gus mo­ko­si pen­ki žmo­nės.

"In­teg­ra­vo­me su mū­siš­kiais vai­kais, kad jiems bū­tų leng­viau įsi­sa­vin­ti pro­gra­mą. Lan­ko­mu­mas šim­tap­ro­cen­ti­nis, di­džiu­lis suin­te­re­suo­tu­mas", – sa­kė R. Ver­šins­kie­nė. Pir­ma­ja­me pro­jek­to eta­pe bu­vo ruo­šia­mi san­dė­li­nin­kai. Moks­lus bai­gę še­ši as­me­nys su­si­ra­do dar­bus.

ŠTV ži­nių tar­ny­bos va­do­vė, mo­ky­to­ja Ne­rin­ga Trin­kai­tė bei apei­gų ir šven­čių or­ga­ni­za­to­riaus spe­cia­ly­bės mo­ki­nės su­ren­gė vik­to­ri­ną, tei­sin­gai at­sa­kę į klau­si­mus, bu­vo ap­do­va­no­ti duo­na. Paaiš­kė­jo, kad Lie­tu­vo­je yra apie 250 duo­nos ga­min­to­jų, pa­sau­ly­je vei­kia pen­ki duo­nos mu­zie­jai, ar­čiau­siai Lie­tu­vos – Lat­vi­jo­je, Ag­luo­no­je.

Šiau­lių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo Pra­si­dė­ji­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas S. Pa­liū­nas pa­si­džiau­gė, kad grįž­ta pa­gar­ba duo­nai. Pats bu­vo auk­lė­tas: jei duo­na nu­kri­to ant že­mės, pa­ke­liant rei­kia pa­bu­čiuo­ti. Duo­na mi­ni­ma "Tė­ve mū­sų" mal­do­je, o šven­to­sios Mi­šios yra duo­nos lau­žy­mas.

Pa­sak kle­bo­no, šv. Ago­tos duo­ną rei­kia kas­met at­nau­jin­ti. Šv. Ago­tos duo­ną jis pa­ra­gi­no lai­ky­ti ne tik na­muo­se, bet ir au­to­mo­bi­liuo­se. "Be abe­jo, bū­ti­na ti­kė­ji­mas ir mal­da", – pri­mi­nė.

S. Pa­liū­nas pa­šven­ti­no duo­ną, ku­ri bu­vo iš­da­ly­ta ren­gi­nio da­ly­viams.

Va­kar pa­mi­nė­ti šv. Ago­tos die­ną kvie­tė ir Ža­liū­kių ma­lū­ni­nin­ko so­dy­bos gas­pa­di­nės su ma­lū­ni­nin­ku: lan­ky­to­jai bu­vo vai­ši­na­mi duo­na.