Sieną papuošė Rubiko kubas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Auš­ros alė­jos 52 b na­mo sie­na at­gi­jo – ant jos Ži­vi­lė Žvė­rū­na su vy­ru Ro­ku Blė­džiu (Ro­kas Rox) ir pa­gal­bi­nin­kais su­kū­rė "Ru­bi­ko ku­bą".
Auš­ros alė­jo­je, ant pa­sta­to ša­lia Šiau­lių me­nų mo­kyk­los, at­si­ra­do nau­jas sie­ni­nės ta­py­bos kū­ri­nys – "Ru­bi­ko ku­bas". Jį su­kū­rė šiau­lie­čiai me­ni­nin­kai Ži­vi­lė Žvė­rū­na su vy­ru Ro­ku Blė­džiu (Ro­kas Rox) bei pa­gal­bi­nin­kais.

Ži­vi­lė Žvė­rū­na sa­ko, jog kū­ri­nio idė­ja ki­lo vie­ną va­ka­rą vy­rui Ro­kui su­kio­jant dar 1974 me­tais veng­rų skulp­to­riaus Er­no Ru­bik su­ma­ny­tą žai­di­mą – Ru­bi­ko ku­bą.

"Se­niai no­rė­jo­me įgy­ven­din­ti ko­kį nors gat­vės me­no pro­jek­tą drau­ge. Ro­kas jau yra pa­li­kęs sa­vo da­žų pėd­sa­kų Šiau­liuo­se – tai "Ko­pi­kai" ant bu­vu­sio po­li­ci­jos pa­sta­to pie­ti­nia­me ra­jo­ne, o aš Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jaus bro­me ap­gy­ven­di­nau mil­ži­niš­ką ro­ži­nį ba­lan­dį", – sa­ko Ži­vi­lė Žvė­rū­na.

Ro­kas pa­ruo­šė ku­bo es­ki­zą, o Ži­vi­lė pie­šė tie­siai ant jo. Pa­sak me­ni­nin­kės, di­džiau­sias iš­šū­kis bu­vo su­val­dy­ti sie­ną, nes "vie­na yra es­ki­zuo­ti po­pie­riaus la­pe pa­to­giai įsi­tai­sius fo­te­ly­je ir leng­vais trin­tu­ko mos­tais iš­trin­ti ne­rei­ka­lin­gas de­ta­les", vi­sai kas ki­ta – su­si­dur­ti su tru­pan­čia sie­na ir dirb­ti per lie­tų.

Pir­miau­sia te­ko nuo sie­nos pa­ša­lin­ti nu­tru­pė­ju­sius da­žus, per­da­žy­ti ją bal­tai. Tam pri­rei­kė dvie­jų die­nų: nuo anks­ty­vo ry­to iki vė­ly­vo, tam­saus va­ka­ro ant pa­sto­lių.

"Tai – sun­kus fi­zi­nis dar­bas, kars­tan­tis dir­ba vi­si kū­no rau­me­nys. Su­si­dū­rė­me ir su lie­taus bei vė­jo jė­go­mis. Tre­čia­die­nio ry­tą, at­li­kus penk­ta­da­lį dar­bo, pra­si­dė­jęs lie­tus be­veik vis­ką nu­plo­vė. Aki­mir­ką pa­gal­vo­jau, kad su sie­na te­kan­čiu van­de­niu aš nu­te­kė­siu kar­tu..."

Ži­vi­lė su Ro­ku la­bai dė­kin­gi Be­nui Tei­šers­kiui ir Lu­kui Vi­ge­liui, ope­ra­ty­viai sku­bė­ju­siems į pa­gal­bą, asis­ta­vu­siems vi­so pro­ce­so me­tu. Be­nas per­mir­ku­siems lie­tu­je me­ni­nin­kams ne­šė ka­vą, suor­ga­ni­za­vo imp­ro­vi­zuo­tą sto­ge­lį, švie­sos šal­ti­nį.

"Ru­bi­ko ku­bas bu­vo tik­ras gal­vo­sū­kis, ku­rį pa­dė­jo iš­spręs­ti pui­ki ko­man­da. Pie­ši­nys yra apie mus vi­sus, ban­dan­čius sa­ve su­konst­ruo­ti į vien­ti­są ir har­mo­nin­gą or­ga­niz­mą. Pie­ši­ny­je ma­to­mas vei­das yra nuo­ro­da į vi­siems ge­rai ži­no­mą he­le­nis­ti­nės skulp­tū­ros frag­men­tą. Grai­kų skulp­tū­ros frag­men­tus daž­nai nau­do­ju sa­vo pie­ši­niuo­se", – sa­ko Ži­vi­lė Žvė­rū­na.

Baig­tą pie­ši­nį me­ni­nin­kai džio­vi­no su sta­ty­bi­niu džio­vin­tu­vu, nes bi­jo­jo su­lauk­ti dar vie­no lie­taus pliūps­nio.

"Lu­kas pa­dė­ti at­va­žia­vo net iš Vil­niaus! Tep­tu­ko iš ran­kų ne­pa­lei­do abi die­nas, nors at­krei­pus dė­me­sį į ma­no dra­bu­žius nuo­trau­ko­se at­ro­do, kad da­žiau aš vie­na", – sa­ko me­ni­nin­kė.

Ži­vi­lė Žvė­rū­na dė­kin­ga Šiau­lių me­nų mo­kyk­lai, ku­rio­je ga­lė­jo pa­si­šil­dy­ti ir iš­si­plau­ti tep­tu­kus, pa­si­sko­lin­ti elekt­ros, bei Eval­dui Onai­čiui, "pa­sko­li­nu­siam" sa­vo pa­sta­to sie­ną ir lei­du­siam ją pa­nau­do­ti kaip dro­bę. Pro­jek­tą pa­rė­mė Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­ja.

"Bū­tų sma­gu, jei mies­te at­si­ras­tų dau­giau su me­ni­nin­kais no­rin­čių bend­ra­dar­biau­ti žmo­nių", – vi­lia­si me­ni­nin­kė.

Šią va­sa­rą sie­ni­nės ta­py­bos kū­ri­niu pa­si­puo­šė ir "Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­ja – gra­fi­tį "Ne­šan­tys ži­nią" nu­ta­pė Re­da ir Arū­nas Uo­gin­tai.

As­me­ni­nė nuo­tr.
Vir­šu­je, ant pa­sto­lių, sė­di Ži­vi­lė Žvė­rū­na. Pir­mas iš de­ši­nės – Ro­kas Blė­dys, kai­rė­je – Be­nas Tei­šers­kis, vi­du­ry­je – Lu­kas Vi­ge­lis.

Komentarai

miestietis    Sek, 2019-10-20 / 09:19
Šaunuoliai- paplušėjot iš peties, ir dar ekstrymo visas kibiras , tai suma sumarum- satisfakcija absoliuti, o mes šiauliečiai turėsime į ką akis nukreipti.
Ray    Pir, 2019-10-21 / 11:02
Mano subjektyvia nuomone, miesto centras ("Senamiestis") nėra tinkama vieta gatvės menui (sienų terliojimui).
to - Ray Pir, 2019-10-21 / 11:02    Pir, 2019-10-21 / 12:36
Šiauliai neturi senamiesčio, jis sugriautas per karą. Dabar ši vieta vadinama miesto centru.
Miestiečiu    Pir, 2019-10-21 / 16:04
Butu geriau prie ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJA šudas sutvarke, kur " televizuorius". Turistai eina, pirštai ruoda!
Vitalija    Pir, 2019-10-21 / 17:33
Nematau čia jokio grožio, šaunumo... Pilkuma, jokio išskirtinumo ir jokios prasmės... Gaila, kad tik tiek sugebate...
senis    Ant, 2019-10-22 / 09:03
Prisimenu senąją bulvaro sienų tapybą septyniasdešimt ketvirtaisiais - šeštaisiais. va ten tai buvo tapyba! O čia yra visiškas primityvumas... Mano kaimynas dažytojas Vytautas gražiau sienas dekoruoja. ir dar prie vaikų menų mokyklos...Jeigu patys neturi fantazijos, tai bent vaikams savo ribotumo nerodytų. Geriau būtų pakvietę dažytojus sienai paruošti ir leidę tos mokyklos vaikams patiems išpaišyti. Manau, būtų ir gražiau nupiešta, ir prasmingiau pasielgta.
Pritariu seniui    Ant, 2019-10-22 / 09:47
Tai turėjo padaryti patys mokiniai iš Menų mokyklos. Neabejoju, būtu buvę gražu ir visi būtume džiaugiasi vaikų kūryba prie jų pačių mokyklos. O dabar, kokia prasmė, koks ryšys to "kubiko" ir mokyklos, ir jos vaikų...?
Janina    Ket, 2019-10-31 / 08:35
Labai prastas darbas, bereikšmis darbas. Iki pavasario jis turi būti nuvalytas. Sieną turi papuošti Menų mokyklos auklėtiniai.
Skaistė    Ant, 2020-04-21 / 13:36
Man išvis keista, kodėl tik jos darbai Šiauliuose dominuoja, kur naujas darbas, projektas iš karto ji. Kodėl leidžiama būtent tiems kurie jau turi menininkų užnugarį? Kaip kiti? Yra dailės mokyklos, Sondeckio meno mokyklos mokiniai, universitete meno specialybėse besimokantys.. Manau ir kiti turi daug kūrybiškų idėjų, tik neleidžiama pasireikšti. Jos darbai jau akis bado, tiek daug reklamos sau ir niekam kitam.. Labai gaila.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.