Šiaulius valys nuo nebenaudojamų automobilių

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis kvie­čia gy­ven­to­jus in­for­muo­ti Sa­vi­val­dy­bę apie vie­šo­se vie­to­se už­si­sto­vė­ju­sius ne­nau­do­ja­mus au­to­mo­bi­lius.
Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė ne­be­to­le­ruos gat­vė­se ir ki­to­se vie­šo­se vie­to­se pa­lik­tų ne­be­nau­do­ja­mų se­nų au­to­mo­bi­lių.

"Šiau­liai – ant­ras mies­tas po Vil­niaus, ku­ris jau tu­ri reg­la­men­tuo­tą tvar­ką, kaip iš bend­ro­jo nau­do­ji­mo aikš­te­lių, ku­rių tu­ri­me ne per daug, iš­gy­ven­din­ti neeksp­loa­tuo­ja­mus au­to­mo­bi­lius, uži­man­čius bran­gų plo­tą. Be to tai yra ne­ga­ty­vas, kai au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas tin­gė­da­mas sa­vo pro­ble­mą spren­džia nu­mes­da­mas ma­ši­ną aikš­te­lė­je", – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ko­men­ta­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis.

Anot di­rek­to­riaus, ne­be­nau­do­ja­ma trans­por­to prie­mo­nė bus trak­tuo­ja­ma pir­miau­siai pa­gal vi­zua­lius po­žy­mius, kai aki­vaiz­du, jos ji il­gą lai­ką ne­pa­ju­din­ta iš sto­vė­ji­mo vie­tos. Tai ro­do įvai­rių at­lie­kų san­kau­pos ap­link ir po trans­por­to prie­mo­ne, pa­žei­di­mai po au­toį­vy­kio, pa­dan­gos be oro, van­da­liz­mo po­žy­miai, pe­lė­sis ir ki­ta.

Taip pat, jei ne­ga­lio­ja trans­por­to prie­mo­nės pri­va­lo­mo­ji tech­ni­nė ap­žiū­ra, ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­ma­sis drau­di­mas ar­ba nė­ra jos re­gist­ra­ci­jos.

A. Bar­tu­lis pa­sa­ko­jo, kad to­kio au­to­mo­bi­lio pa­skel­bi­mas nė­ra pa­pras­tas ir grei­tas pro­ce­sas. Jis ga­li už­truk­ti apie pu­sant­rų me­tų. Sa­vi­val­dy­bė ban­dys ieš­ko­ti sa­vi­nin­ko per įvai­rias duo­me­nų ba­zes – re­gist­rų cent­rą, po­li­ci­ją ar ki­tus šal­ti­nius.

Jei po pir­mi­nės in­for­ma­ci­jos taps aiš­ku, jog ma­ši­na ne­tu­ri šei­mi­nin­ko, ma­to­mo­je vie­to­je prie au­to­mo­bi­lio pri­kli­juos in­for­ma­ci­nį pra­ne­ši­mą. Jei per 10 die­nų sa­vi­nin­kas neat­si­lieps ir au­to­mo­bi­lio ne­pa­ša­lins, bus pra­de­da­ma pro­ce­dū­ra jį pri­pa­žin­ti be­šei­mi­nin­kiu tur­tu. Pa­gal šią pro­ce­dū­rą vie­ne­rius me­tus dar bus lau­kia­ma, gal at­si­ras šei­mi­nin­kas.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas in­for­ma­vo, kad šiuo me­tu Sa­vi­val­dy­bė tu­ri ži­nių apie 11 to­kių trans­por­to prie­mo­nių, ta­čiau ga­li bū­ti ir iki 20. Ka­dan­gi jų nė­ra ma­žai, be­šei­mi­nin­kiu tur­tu pri­pa­ži­ni­mo pro­ce­dū­ros me­tu au­to­mo­bi­lis ne­bus nu­ve­ža­mas ir sau­go­ja­mas aikš­te­lė­je, kad ne­rei­kė­tų mo­kė­ti už sau­go­ji­mą. Anot di­rek­to­riaus, tai bū­tų ne­pro­por­cin­gi mies­tui kaš­tai, to­dėl ne­nau­do­ja­mas au­to­mo­bi­lis liks ten, kur ir sto­vi.

Jei pa­vyk­tų su­ras­ti to­kio au­to­mo­bi­lio šei­mi­nin­ką, jam ga­li grės­ti ad­mi­nist­ra­ci­nė bau­da, ta­čiau jei jis per pro­ce­dū­ros lai­ką sa­vo tur­tą iš­ga­bens, bau­dos ga­li iš­veng­ti.

Jei­gu per me­tus neat­si­ras ma­ši­nos šei­mi­nin­kas, ta­da Sa­vi­val­dy­bė įkai­nuos jį 1 eu­ru ir kreip­sis į teis­mą. Teis­mas, pri­pa­ži­nęs trans­por­to prie­mo­nę be­šei­mi­nin­ke, per­duos ją Sa­vi­val­dy­bei.

Anot A. Bar­tu­lio, au­to­mo­bi­lis bus ar­ba rea­li­zuo­ja­mas, jei jį dar ga­li­ma par­duo­ti, ar­ba uti­li­zuo­ja­mas.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas kvie­čia gy­ven­to­jus in­for­muo­ti Sa­vi­val­dy­bę apie to­kius gat­vė­se ar­ba vie­šo­se aikš­te­lė­se už­si­sto­vė­ju­sius ne­be­nau­do­ja­mus au­to­mo­bi­lius.