Šiaulių biudžetinėms įmonėms – vietinio verslo dezinfekcinės priemonės

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė ža­da vi­sas sa­vo biu­dže­ti­nes įstai­gas, tarp jų ir mo­kyk­las bei dar­že­lius, ap­rū­pin­ti šiau­lie­tiš­kos įmo­nės ga­mi­na­ma de­zin­fe­kuo­jan­čia ran­kų hi­gie­nos prie­mo­ne.
Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je dė­ko­jo UAB "Ru­ve­ra" sa­vi­nin­kui Arū­nui Rup­šiui už su­pra­tin­gu­mą ekst­re­ma­lios si­tua­ci­jos aki­vaiz­do­je. Ko­ro­na­vi­ru­so epi­de­mi­jos fo­ne ša­ly­je ėmė trūk­ti ran­kų de­zin­fek­ci­nio skys­čio. 10 ša­lies įmo­nių sku­biai ga­vo lei­di­mus vals­ty­bės už­sa­ky­mu ga­min­ti de­zin­fe­kan­tus. Tarp jų ir Šiau­lių įmo­nė "Ru­ve­ra".

Me­ras ak­cen­ta­vo, kad įmo­nės sa­vi­nin­kas ne­sie­kia iš su­si­klos­čiu­sios si­tua­ci­jos pa­si­pel­ny­ti, o par­duos Sa­vi­val­dy­bei ran­kų hi­gie­nos prie­mo­nę pi­giau nei rin­kos kai­na – ne po 4,5, o po 3 eu­rus.

"Rin­ko­je šių prie­mo­nių trū­ku­mas aki­vaiz­dus ir vers­las ga­lė­tų ją par­duo­ti už ki­to­kią kai­ną, ta­čiau mes su­si­ta­rė­me", – kal­bė­jo me­ras.

UAB "Ru­ve­ra" di­rek­to­rius Arū­nas Rup­šys pa­ko­men­ta­vo, kad nau­ją pro­duk­tą – hi­gie­ni­nį ran­kų ge­lį – pra­dė­jo ga­min­ti prieš po­rą sa­vai­čių.

Pa­gal vals­ty­bi­nį už­sa­ky­mą pro­duk­ci­jos ga­my­bą pra­dės šian­dien. Tai lei­di­mas ga­min­ti pro­duk­tą pa­gal Pa­sau­li­nės svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos nu­sta­ty­tą re­cep­tū­rą, ku­rią įmo­nei pa­tei­kė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ir iš­da­vė lai­ki­ną lei­di­mą šį pro­duk­tą ga­min­ti.

A. Rup­šys paaiš­ki­no, kad ga­my­bo­je bus abi prie­mo­nės.

"Šiuo konk­re­čiu at­ve­ju pro­duk­to kai­ną su­ma­ži­no­me, o šiaip žvel­gia­me į rin­ką, ku­rio­je yra daug įvai­rių pro­duk­tų. Mes ga­mi­na­me pro­duk­tus, ku­rie ne­ken­kia ran­kų odai ir yra re­ko­men­duo­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos", – pa­ko­men­ta­vo įmo­nės va­do­vas.

Me­ras A. Vi­soc­kas ža­dė­jo, kad ant­ra­die­nį į Sa­vi­val­dy­bę bus at­vež­ta apie 800 vie­ne­tų 300 mi­li­lit­rų pa­kuo­čių de­zin­fe­kuo­jan­čio ran­kų hi­gie­nos ge­lio, ku­ris bus iš­da­lin­tas mies­to biu­dže­ti­nėms įstai­goms, kad prie­mo­nė bū­tų pa­dė­ta bend­ro­jo nau­do­ji­mo pa­tal­po­se. Vė­liau "Ru­ve­ra" pra­dės ga­min­ti di­des­nės tal­pos de­zin­fek­ci­nės prie­mo­nės pa­kuo­tes. Sa­vi­val­dy­bei jas įsi­gi­jus, iš jų bus pa­pil­do­mi iš­tuš­tin­ti ma­žos tal­pos bu­te­liai.

Komentarai

geras    Ant, 2020-03-10 / 11:09
ot kainos ! ar litais sis produktas kainavo virš 10 litų (kaip dabar 3 eur ryskiai per daug )
jooo    Ant, 2020-03-10 / 12:21
"Rin­ko­je šių prie­mo­nių trū­ku­mas aki­vaiz­dus ir vers­las ga­lė­tų ją par­duo­ti už ki­to­kią kai­ną, ta­čiau mes SUSITARĖME", – kal­bė­jo me­ras. Uždirbsite nuo kiekio?
Tamstos    Ant, 2020-03-10 / 16:30
Jei tik tas išgelbės nuo to baisaus viruso. Tai bus puiku. Nors nušaukite mane netikiu,kad kur visai tai įvyko. Žmonės visiškai neplovė rankų. Mano nuomonė priežastis šio viruso priežastys yra žymiai giliai pakastos.
chi    Ant, 2020-03-10 / 17:44

In reply to by Tamstos

Tamstai niekas ir nepasakys ar kiniečiai patys paleido virusą, ar vykstant prekybos karams jų priešai ar konkurentai, kaip čia pavadinus, paleido pas juos tą virusą. 1918-19 metais buvo "Ispanka" tokia gripo atmaina, tai rašo, kad galėjo mirti nuo 50 iki 100 milijonų žmonių. Kadangi jau praėjo 100 metų, jau esame pažengę toliau, tai gal mirs mažiau. Svarbiausia iš parduotuvių reikia vilkti higienos priemones ir praustis, o ne makaronus. Nesirkit!
ar ne per brangu    Ant, 2020-03-10 / 18:30
Alytaus dezinfekcinis, tikrai geras skystis, tai virs 3 eur uz puse litro, o cia zele tik300 gr.
miestietis    Tre, 2020-03-11 / 00:39
Man patinka kritinio realizmo žanras, bet šiuo atveju, kuomet šiaulietiška firma greitai sureagavo į pavojaus signalą ir miestui pateikė nemažą kiekį dezinfekuojančios medžiagos, ir tai dar kai kam užkliuvo, nu žinot- atsiprašau tuomet, kas per žmogeliai yra kurie-nekurie, ypatos, nesikeikiant. Kas nors gerai yra ar jau nebe?
Lina     Tre, 2020-03-11 / 08:02
Kodėl žmonės išvyke į šalis kai aplink siaučia baisusis virusas grįžta ir vaikus veda į darželius sloguojancius kosijancius net ir temperatūra turincius kodėl jie mato tik save bet nemato aplinkinių su kuriais jie bendrauja kur žiūri valdžią kodėl ji numoja ranka į visa tai
Lina     Tre, 2020-03-11 / 08:03
Kodėl žmonės išvyke į šalis kai aplink siaučia baisusis virusas grįžta ir vaikus veda į darželius sloguojancius kosijancius net ir temperatūra turincius kodėl jie mato tik save bet nemato aplinkinių su kuriais jie bendrauja kur žiūri valdžią kodėl ji numoja ranka į visa tai
taip    Tre, 2020-03-11 / 15:03

In reply to by Lina

Matot Lina, jei valdžia imsis drastiškų priemonių (nors tai neišvengiama, anksčiau ar vėlau tai reikės daryti) tai jūs pamatysit kokie čia, o ir ne tik čia bus komentarai. Pas mus žmonės nesupranta kas vyksta tol, kol neateina nelaimė į jų kiemą. O kai pradės sirgti masiškai, tada vėl bus kalta valdžia, kad nesiėmė priemonių. O nelaimė jau ne už kalnų. Šiandien jau pranešta, kad serga ir du kauniečiai. Tai jau iš viso 3 žmonės. Sako ir Mažeikiuose vienas jau yra. Pranešta, kad Italijoje per parą mirė 170 žmonių! O mūsų nieko nebijantys tautiečiai dar pradžioje savaitės skrido į Italiją slidinėti ir per M-1 giriasi-nu ir kas, jei bus lemta tai susirgsi, o jei ne, tai viskas bus gerai. Gerai būtų, kad jį ir į jį panašius uždarytų trims mėnesiams karantinui. Sako reikia dažniau vartoti velnio lašus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.